สบอ. จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักบริหารอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1/2566)

วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์  2566  สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักบริหารอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1/2566) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายการดำเนินงานของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) และถ่ายทอดทิศทางของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ให้เกิดแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงถ่ายทอดกลยุทธ์ และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อบริหารความต้องการของบุคลากรทุกกลุ่ม ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดและเกิดความไว้วางใจต่อสำนักบริหารอาคารและสถานที่ อีกทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการและสามารถระบุตัวชี้วัด ตลอดจนวัดผลสัมฤทธิ์โครงการกิจกรรมและตัวชี้วัดให้เป็นไปตามแผนวิสัยทัศน์ของสำนักฯ และสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ณ โรงแรม OZO North Pattaya โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 29 คน

“สำนักบริหารอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  เพื่อสนองตอบวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน  มุ่งเน้นสนับสนุนด้านอาคารและสถานที่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการพื้นที่การศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ภูมิทัศน์ ความสะอาด ความปลอดภัย  ยานพาหนะ ระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย  และการอนุรักษรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยส่งเสริมให้มีการนำระบบเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการบริหารจัดการ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต”