กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจัดโครงการ “คัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า (Audition Day)” ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จัดโครงการ “คัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า (Audition Day)” ปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 โดยจัดการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมประชุมระบบออนไลน์ และ On-site เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะด้านทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านความเป็นผู้นำ และด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษาจะให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าอุปกรณ์แรกเข้า และค่าครองชีพตามหลักสูตร ในการนี้มีจำนวนนักเรียนที่สนใจความร่วมโครงการจำนวน 46 คน โดยคณาจารย์และคณะกรรมการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าเป็นผู้ให้การสัมภาษณ์และคัดเลือก