ศูนย์วิจัย ASESS คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศ “ห้องปฏิบัติการระดับประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัย (ESPReL) ที่เป็น Good practice ดีเด่น ประจำปี 2565 ของประเทศ”

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (Applied Science and Engineering for Social Solution Research Center หรือ ASESS) นำโดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัย พร้อมทั้งทีมอาจารย์และนักศึกษาช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยเข้าสู่โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย (ESPReL) และช่วยกันพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยให้มีระดับคะแนนการประเมินที่สูงขึ้น

จนในปี 2021 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัย ASESS ได้รับการตรวจประเมินและรับรองในรูปแบบ Peer Evalution ด้วยผลคะแนนการประเมิน 100% ทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นตัวแทนของศูนย์วิจัย ASESS นำเสนอการจัดการของห้องปฏิบัติการของศูนย์ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022: Safety Culture Together Towards A better Tomorrow) ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ “ห้องปฏิบัติการระดับประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัย (ESPReL) ที่เป็น Good practice ดีเด่น ประจำปี 2565 ของประเทศ” จากผู้เข้าแข่งขันที่เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย