คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพิสูจน์หลักฐาน โดยศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (ASESS) มจธ.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คณะนักวิจัยและนักศึกษาที่ดำเนินงานภายในศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (Applied Science and Engineering for Social Solution Research Center (ASESS)) คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์วิจัย พร้อมด้วยนักวิจัย และนักศึกษาผู้ร่วมโครงการวิจัย ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการพิสูจน์หลักฐาน

ซึ่งเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นของทางศูนย์วิจัยที่คณะนักวิจัยและนักศึกษาร่วมกันพัฒนาขึ้น และบางส่วนทางศูนย์ก็ได้มีการส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้งาน ทำให้งานพิสูจน์หลักฐานมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น อาทิ นวัตกรรมการตรวจหาลายนิ้วมือบนปลอกกระสุนปืน การตรวจหาลายนิ้วมือ ด้วยผงเปลือกมังคุด : ไร้พิษและตรวจได้ทันทีกับทุกพื้นผิว วัสดุนาโนสีเขียว สำหรับตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร โดยไม่ทำลายตัวอย่าง (ตรวจหมึกปากกา) และวัสดุนาโนเพิ่มความแม่นยำในการระบุชนิดของสารระเบิดจากวัตถุพยาน โดยในการนี้ ผศ. ดร.เขมฤทัย และคณะนักศึกษาผู้ร่วมโครงการวิจัย ได้ทำการสาธิตขั้นตอนการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ได้แก่ การตรวจหาลายนิ้วมือบนปลอกกระสุนด้วยเครื่องตรวจลายนิ้วมือแบบพกพา และการตรวจหาสารประกอบของน้ำหมึกบนเอกสารสำคัญ อันเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติในการใช้งานของวัสดุนาโนสีเขียว สำหรับตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร โดยไม่ทำลายตัวอย่าง (ตรวจหมึกปากกา) และวัสดุนาโนเพิ่มความแม่นยำในการระบุชนิดของสารระเบิดจากวัตถุพยาน เพื่อให้คณะสื่อมวลชนเข้าใจหลักการทำงานของนวัตกรรมเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

ภาพข่าวโดย: คุณภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด