สวท. จัดโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี (มจธ.) ได้จัดโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ครั้งที่ 10 ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเนินสำราญราฎร์พัฒนา จ.กำแพงเพชร นำโดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการ สวท. พร้อมด้วยคณะทำงานบุคลากร สวท. มจธ.

โดยได้รับความอนุเคราะห์เงินบริจาค จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมด้วย ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จัดหาชั้นวางหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน เพื่อช่วยยกระดับการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นี้ได้สอดรับกับแผนกุลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569) จะมุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนักคิด นักพัฒนาที่ทุกคนมีจิตสำนึกและการกระทำเสมือนผู้ประกอบการ มุ่งสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมทางสังคมที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่า บนฐานการคิดและการจัดการเชิงระบบ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการดำรงอยู่และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย