“อาตส์พาร์ทเม้นท์ Thesis Exhibition 2022″งานนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชามีเดียอาตส์ “เรียน เล่น จบ” ของเหล่าเด็กอาตส์

สาขาวิชามีเดียอาตส์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ ประจำปีการศึกษา 2564 “อาตส์ พาท เม้น” ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2565 ณ Yelo House เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โดยมี รศ. ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล รักษาการรองหัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) กล่าวต้อนรับ อาจารย์ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กล่าวรายงาน รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงาน ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้และทักษะผ่านทางผลงาน เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลภายนอก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กับนักศึกษานำผลตอบรับที่ได้มาขยายให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสายอาชีพต่อไป

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด