“มจธ. จับมือไทยรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับใบกิตติกรรมประกาศความสำเร็จการถ่ายทอดเทคโนโลยี” ในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz x Thailand Tech Show 2022″

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยของหน่วยงานพันธมิตรและ สวทช. เพื่อประกาศผลความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มีงาน Thailand Tech Show เป็นเวทีเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม นักลงทุนและผู้สนใจ ให้สามารถเข้าถึงการนำนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบัน หน่วยงานวิจัยของรัฐและมหาวิทยาลัย ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยมี ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานในพิธีการมอบเกียรติบัตรประกาศความสำเร็จ ให้แก่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปยางพาราของประเทศไทยและยังเป็นบริษัทที่ให้ความสนใจในการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมภายในประเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณอมลรดา เมืองวงศ์ ผู้จัดการโครงการ รับมอบเกียรติบัตรในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในผลงาน “ยางธรรมชาติดัดแปร” นวัตกรรมสำหรับการผลิตยางพาราคุณสมบัติพิเศษ ผลงานวิจัยของ รศ.ดร. เพลินพิศ บูชาธรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมี ดร. วิทวัส มิ่งวานิช เป็นผู้แทนนักวิจัยในการขึ้นรับเกียรติบัตรครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีในผลสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม

โดยความสำเร็จดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นส่วนร่วมหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป