ประกาศ มจธ. ฉบับที่ 34 ปิดสถานที่ มจธ. ทุกพื้นที่ใน กทม. เป็นการชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 34
ปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว