ประกาศ มจธ. ฉบับที่ 33 ขยายเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และการจัดการเรียนในภาค 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 33
ขยายเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และการจัดการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564