คำแถลงของ มจธ. กรณีเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 11 วันที่ 23 มี.ค. 2564

คำแถลงของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรณีเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
ฉบับที่ 11 วันที่ 23 มีนาคม 2564มจธ. มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้นักศึกษา คณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และรายงานเมื่อท่านทราบว่าตนเองหรือผู้ใกล้ชิดมีความเสี่ยง หรือติดเชื้อ ได้ที่ http://bit.ly/Wereport เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบ และประสานงานในการจัดการผลประโยชน์และความคุ้มครองจากประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในโอกาสแรก