ประกาศ มจธ. ฉบับที่ 28 เรื่องขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 28 ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง