ประกาศ มจธ. ฉบับที่ 43 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 43
ยกเลิกประกาศฉบับก่อนหน้า และแนวทางการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย