ประกาศ มจธ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019