คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำโครงการ Amphawa English Boost Camp for KMUTT Graduates

คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ Amphawa

English Boost Camp for KMUTT Graduates วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ บ้านท้ายหาด อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่า นักศึกษาต่างชาติ ได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย จำนวน 40 คน การจัดทำโครงการในครั้งนี้ ผศ.กษมาภรณ์ มณีขาว (หัวหน้าโครงการฯ) ขอขอบคุณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เห็นความสำคัญการพัฒนาภาษาอังกฤษของศิษย์เก่า โดยสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้