สรบ. มจธ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและผลิตสาหร่าย

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย (Algal Biotechnology) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและผลิตสาหร่าย เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนวัตถุดิบอาหารสุขภาพ ฝึกอบรม การเพาะเลี้ยงและผลิตสาหร่ายเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนวัตถุดิบอาหารสุขภาพ”

ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง หัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และ ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการ สรบ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 2 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) มจธ.บางขุนเทียน

วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบการได้มีความเข้าใจและทักษะทางด้านการเพาะเลี้ยงและเทคโนโลยีการผลิตสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้กับงานทั้งปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริมให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน จากทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน และผู้ประกอบการที่เพาะเลี้ยงสาหร่ายและผลิตสาหร่ายขนาดเล็ก และการนำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งได้ชมการสาธิตวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายระดับต้นแบบกลางแจ้ง พร้อมเก็บตัวอย่างสาหร่ายไปฝึกปฏิบัติ