พิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” นำทีมโดย นางสาวณภัทร กุลจิตติธร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายยศกร เรืองไพศาล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูงานแนะแนว ได้เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ณ ห้องประชุม SCL209 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 2 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. การสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 3. การพัฒนาครูเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ผ่านการอบรมทางวิชาการ การวิจัย 4. การสนับสนุนด้านการสอนพิเศษให้นักเรียน

ซึ่งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมพิธี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี และรองศาสตราจารย์ กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอนาคต