ประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน มจธ. ปีงบประมาณ 2567

The president of KMUTT called for a meeting to clarify the policies that will drive KMUTT in Fiscal Year 2024.

Date: May 2, 2023

Venue: Prapha Prachaksuphaniti Meeting Room (AD907), 9th Floor, Office of the President Building, KMUTT Bangmod Campus

สำนักงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน และการเสนอแผนการดำเนินงานและงบประมาณปีงบประมาณ 2567 โดย รศ.ดร.สุวิทย์  แซ่เตีย อธิการบดี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom การจัดประชุมดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานรับทราบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 และนำไปประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณแบบ 1+2 (ปีงบประมาณ 2567- 2569) และเพื่อสื่อสารแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณปี 2567 ให้หน่วยงานได้รับทราบ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 ในเรื่อง Transforming  Curriculum ภายใต้กรอบ Outcome Base Education: OBE เพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนทุกช่วงวัย (All age group) สร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) รวมถึงส่งเสริม Startup / Sprint-off เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ของมหาวิทยาลัย เป้าหมายทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ อัตราส่วนรายรับ-รายจ่ายเป็นบวก และสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น Growth Rate 5% ของรายได้ในแต่ละปี  ปรับ Ecosystem การทำงานและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน (Speed) การพัฒนาคนให้พร้อมทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานทุกส่วนของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมใช้ต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 250 คน