หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ “WiL FIET Show & Share ก้าวไกลสู่อนาคต” พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ จำนวน 15 แห่ง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการขับเคลื่อน พัฒนาหลักสูตร และ การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ “WiL FIET Show & Share ก้าวไกลสู่อนาคต” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 3 (S13)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.ปรัชญา เพียสุระ ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อร่วมมือพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อสร้างกำลังคนของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 15 แห่ง ดังนี้ 1.บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน), 2.วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร, 3.บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด, 4.บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, 5.บริษัท บางกอกไทโยสปริงส์ จำกัด, 6.บริษัท อาซีฟา จำกัด มหาชน, 7.บริษัท พี วี เอส ดิลิเจนท์ กรุ๊ป จำกัด, 8.บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, 9.บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 10.บริษัท เอส เอส เค กลการ จำกัด, 11.บริษัท เอฟเวอร์เทค จำกัด, 12.บริษัท ดี-ซีอีเอ็ม จำกัด,13.บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (Hatari), 14. บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด และ 15.บริษัท เซมิ เทรดดิ้ง จำกัด จากนั้นตัวแทนจากสถานประกอบการได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning Project) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า และภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ จากนั้นยังได้รับฟังเสวนาในหัวข้อ “คนที่ใช่ กับอุตสาหกรรมในอนาคต” โดยตัวแทนจากสถานประกอบการ และในช่วงบ่ายเป็นเสวนาในหัวข้อ “Road to Successor เส้นทางสู่ความสำเร็จ” โดยตัวแทนศิษย์เก่า จากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายในงานยังมีกิจกรรม Job Fair เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้นักศึกษาหรือผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประมาณ 400 คน