KMUTT, AIS และ NCSA 3 องค์กรประชุมร่วมหารือแนวทางการสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมปูรากฐานให้กับประชาชนยุคดิจิทัล

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา พลอากาศตรีอมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว และ ดร.สุธิวัชร ศุภลักษณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (มจธ.) พร้อมด้วย คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์, คุณฉัตรกุล สุนทรบุระ หัวหน้าแผนกงานภาพลักษณ์องค์กรและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) National Cyber Security Agency ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อต่อยอดไปสู่การบูรณาการการทำงานร่วมกันในด้านการสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับประชาชน โดยมีสาระสำคัญในระยะแรกจะเน้นการเผยแพร่ความรู้ผ่านหลักสูตร “อุ่นใจ Cyber” ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเผยแพร่ความรู้ในมิติอื่น ๆ อาทิ การสร้างความตระหนักรู้ที่เกี่ยวข้องกับภัยกลโกงจากมิจฉาชีพ วิธีการใช้แอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือหลอกลวงทรัพย์สิน พฤติกรรมการละเมิดทางเพศเด็ก (Child Grooming) การทำ Romance Scam และจะร่วมกันผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าใจถึงการปกป้องทรัพยากรทางเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแนวคิดความปลอดภัยรูปแบบ Zero Trust อีกด้วย