คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามวิถีกระบวนกรที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

FIET KMUTT held the activities in the project of Learning management according to the facilitation methodology that affects student’s analytical thinking ability

Date: February 20, 2023

Venue: The Meeting Room of Suankularb Wittayalai Thonburi School, Bangkok

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. พร้อมด้วย ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ และ ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ร่วมจัดกิจกรรมการประชุมการรายงานการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนรู้ตามวิถีกระบวนกรที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กล่าวรายงานการดำเนินงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทำความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กับคณะครุศาสตร์ฯเพื่อพัฒนาคุณครูให้มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิถีกระบวนกรและโค้ช (Facilitator & Coach) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน