พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด

The MoU Signing ceremony for academic collaboration between KMUTT, Ericsson (Thailand) Company Limited, NTT (Thailand) Limited, and Cloud Sec Asia Company Limited

Date: February 17, 2023

Venue: Prapha Prachaksuphaniti Meeting Room (AD907), 9th Floor, Office of the President Building, KMUTT Bangmod Campus 

เมื่อวันศุกร์ที่  17  กุมภาพันธ์  2566  ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กับบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็นทีที  (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท คลาวด์เซค  เอเซีย จำกัด ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ  สำนักงานอธิการบดี มจธ.บางมด  โดย รศ. ดร. สุวิทย์  แซ่เตีย  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และ Mr. Igor Maurell  ประธานบริษัทอีริคสัน ประเทศไทย, คุณสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท เอ็นทีที  (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณกฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด

ในการลงนามดังกล่าวเพื่อร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล ด้านการพัฒนาระบบนวัตกรรมด้านการเพิ่มเสริมทักษะและขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม  โดยเบื้องต้นได้เริ่มวางแผน ดำเนินงานกับทางบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)  KMUTTWORKS  เพื่อพัฒนาหลักสูตร Nondegree  ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมด้วยดิจิทัล และยังได้มีการพัฒนาหลักสูตร Online  เพื่อยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง