การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือ มจธ. – ภาคีฯ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยสู่ Net Zero Emission สำหรับผู้บริหาร

KMUTT-Thai Livestock and Aquatic Consortium joined hands to hold a workshop for the executives and report the progress of cooperation between KMUTT and all parties towards Net Zero Emission under the sponsorship from PMU-B

Date: February 15, 2023

Venue: Meeting Room Floor 10th at KX building

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือ มจธ. – ภาคีฯ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยสู่ Net Zero Emission สำหรับผู้บริหาร ขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์และเหตุผลความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหารจากสมาคมในภาคีฯ ณ ห้องประชุม ชั้น10 อาคารเคเอกซ์ โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย รักษาการแทนอธิการบดี มจธ. กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ บทบาทของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค.) กับพันธกิจการส่งเสริมงานวิจัยด้าน Net Zero ของประเทศไทย โดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. วิกฤตและโอกาส/ความสำคัญของการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและปศุสัตว์ของไทย  โดย คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและประธานกรรมการร่วมฝ่ายภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย นโยบายและแผนการพัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและปศุสัตว์ไทย โดย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องมือ มาตรฐานและกรอบแนวคิดที่อุตสาหกรรมเกษตรนำมาใช้ในการลดก๊าซเรือนกระจก โดย รศ. ดร.อำนาจ ชิดไธสง รองผู้อำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. และ ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ ผู้อำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย โดย พร้อมเปิดเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหารจากสมาคมในภาคีฯ