พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องโครงการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระหว่าง มจธ. และ บ. สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

KMUTT and SKY ICT Public Company Limited signed an MOU to develop academic research collaboration and run the students’ potential development project

Date: February 14, 2023

Venue:  Prapha Prachaksuphaniti Meeting Room on the 9th Floor, Office of the President Building, KMUTT Bangmod Campus 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องโครงการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระหว่างบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย รักษาการแทนอธิการบดี มจธ.และ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร หัวหน้า Edutainment Socio-Interaction Computing Lab (ESIC Lab) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และ คุณขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เป็นสักขีพยาน โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ประภาประจักษ์ศุภนิติ AD907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ.

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องโครงการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการระหว่าง มจธ. โดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ Center of Service and Innovation (CoSI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการในสนามบินใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย หลังกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งภายหลังวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งได้ให้ความสำคัญในการสร้าง Tech Talent กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการสร้างและพัฒนา Digital Product ที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลน ให้เข้ามาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไอทีของไทย ไปพร้อมกัน โดย บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) จะมีการจัดโครงการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา มจธ. เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสในการนำเอาความรู้ความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชาที่เรียน มาประยุกต์ใช้กับการทำงานภายใต้สถานการณ์จริง โดยจะมีการดำเนินการติดตามผล และดูแลนักศึกษาร่วมกับ มจธ.