พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี ครบรอบ 63 ปี ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและวิทยากรในโครงการวิศวกรอาสาของมูลนิธิฯ โดย รศ.ดร.หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชลี สินธุโสภณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอแสดงความขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา อาทิ สนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา และบริจาคทรัพย์แก่มหาวิทยาลัย เพื่อใช้พัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องต่อไป