วันคล้ายวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครบรอบ 63 ปี

KMUTT Celebrates the 63 Founding Anniversary

Date: February 4, 2566

Venue: KMUTT Bangmod Campus

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี ครบรอบ 63 ปี มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรม โดยในตอนเช้า รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมพิธีบวงสรวงพระอริยพรหม และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4

สักการะอนุสาวรีย์อาจารย์ประภา ประจักษ์ศุภนิติ ผู้อำนวยการท่านแรกของวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ 9 รูป พร้อมทั้งรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2