หอพักนักศึกษารับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักเพิ่มเติม

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักหญิง มจธ. บางมด จำนวน 2 อัตรา
1.2 ตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักชาย มจธ. บางขุนเทียน จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือพนักงานหอพักนักศึกษา โดยต้องมีประสบการณ์การทำงานในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.2 มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.3 สามารถดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาได้
2.4 สามารถเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพักได้
2.5 หากได้รับการคัดเลือก ต้องพักอาศัยประจำหอพักนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์การดูแลนักศึกษา หรือวุฒิการศึกษา จิตวิทยา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. การรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
3.1 ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานหอพัก (ชั้นล่าง หอพักชาย มจธ. บางมด และ ชั้นล่าง หอพักหญิง มจธ. บางขุนเทียน) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ และ สำเนา บัตรประจำตัวพนักงาน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) ประกอบการสมัคร หรือ
3.2 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ bit.ly/3JeYuXp หรือ และส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
ที่ e-mail: residencehall.bm@kmutt.ac.th
หรือ Line: @kmutt_residence

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหอพัก โทร. 0 2470 8460–1 (มจธ. บางมด)
และ 0 2470 7075–6 (มจธ. บางขุนเทียน)
หรือ e-mail: residencehall.bm@kmutt.ac.th
หรือ Line: @kmutt_residence

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: