คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 วันที่ 4 ธันวาคม 2563