ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มจธ. จัดโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมยอดขายแก่ผู้ประกอบการรายย่อยภายในและภายนอก มจธ. บูรณาการผ่านรายวิชา ETM 358

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมยอดขายแก่ผู้ประกอบการรายย่อยภายในและภายนอก มจธ. ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้หัวข้อ “เสียงจากผู้ประกอบการรายย่อยในภาวะ COVID-19”  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ภายในกิจกรรมมีการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดย รศ. ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ (ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) การเสวนาภายใต้หัวข้อ “เสียงจากผู้ประกอบการรายย่อยในภาวะ COVID-19 ” โดย ดร.ปนาลี แทนประสาน รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานกิจการนักศึกษา, นางสาวธันทิกา แก้วแท้ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ, นางสาวพิมพ์มาดา พงศ์คุณาพร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ, ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า ได้แก่ ร้านลุงหนวด, นางสาวชลิตา แทนเอี่ยม ประธานโครงการ ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้าภายในและภายนอก มจธ. และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคในภาวะ COVID-19 นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการเฉลยชื่อร้านค้าทั้งภายในและภายนอก มจธ.จำนวน 20 ร้าน จากกิจกรรมร่วมสนุกในเพจ ECT Social Lab ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ซึ่งได้บูรณาการผ่านรายวิชา ETM 358 : การสื่อสารการตลาด ในรูปแบบ Service Learning แบบออนไลน์ทั้งโครงการ โดยมี รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และ รศ. ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล เป็นอาจารย์ผู้สอน