ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง Nobel Prize in Physics 2022: Quantum Entanglement

เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง Nobel Prize in Physics 2022: Quantum Entanglement (การศึกษาทดลองการพัวพันเชิงควอนตัม)

ณ ห้อง Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.เอกรัฐ พงษ์โอภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร และ ดร.ธนภัทร์ ดีสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2565 และสร้างแรงบรรดาลใจแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาทดลองการพัวพันเชิงควอนตัมให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงทฤษฎีและการคำนวณต่อไปในอนาคต