ประกาศ มจธ. การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 37 การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2564