คณาจารย์และบุคลากรหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตจร์ มจธ. ต้อนรับและหารือร่วมกับบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ ALS Laboratory Group

คณาจารย์และบุคลากรหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มจธ. มีความยินดีต้อนรับ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ ALS Laboratory Group ห้องปฏิบัติการชั้นนำของโลก ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการตรวจรับรองด้านสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ

นำโดยคุณยุพาพร จันทร์เปล่ง (Assistant General Manager) ดร. ชลิดา เหนี่ยวบุบผา (ผู้จัดการ) คุณอนงค์ ประยูร (นักวิชาการด้านเศรษฐกิจ-สังคม) ส่วนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณจิรัชญา ด้วงศาลา ส่วนงานฝ่ายตลาด และคุณไชยพัฒน์ กลั่นสุภา ส่วนงานฝ่ายบุคคล เข้าหารือทำความร่วมมือกับหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยมีผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และรักษาการประธานหลักสูตรฯ ผศ. ดร. ภาศนันท์ อัศวรักษ์ ดร.ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ และดร.อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี ทีมอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อไป