คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะทำการสรรหาหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 และข้อกำหนด (Term of References : TOR) ของหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2565 – 2566) (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 (ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอารยา เข็มวงศ์ทอง โทร. 02-4709569 Email : araya.khe@kmutt.ac.th