ปี 2562

ISSN (Print) : 2465-5503, ISSN (Online) : 2630-0524
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of MCU Buddhapanya Review
แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ เป็น พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย,ดร. เป็นบรรณาธิการวารสาร และแจ้งการเผยแพร่วารสารฉบับเพิ่มเติม ตามหนังสือที่ ศธ 6158.2/12 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 62)

ISSN (Print) : 1685-9723, ISSN (Online) : 2586-9604
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : CMU Journal of Law and Social Sciences
แจ้งเลข ISSN (Online) และเปลี่ยนชื่อวารสารเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
ISSN (Online) (ใหม่) : 2586-9604
ชื่อวารสาร (ใหม่) : CMU Journal of Law and Social Sciences
โดยจะเริ่มตั้งแต่ฉบับปี 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6593(5.7)/21 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 62)

ISSN (Print) : 2228-8864
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิเทศศึกษา
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of International Studies
แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร. พิม เดอะ ยง เป็นบรรณาธิการวารสาร ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 (20 ก.พ. 62)

ISSN (Print) : 1906-1137
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : KKU Journal for Public Health Research
แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
ISSN (Online) : 2651-1770
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 62)

ISSN (Print) : 2465-4531 , ISSN (Online) : 2465-4574
ชื่อวารสาร : King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN (Print) และ ชื่อวารสาร ดังนี้
ISSN (Print) (ใหม่) : 2672-9156
ชื่อวารสาร (ใหม่) : Applied Science and Engineering Progress
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 62)

ISSN (Print) : 2228-8473
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Academic Journal Phranakhon Rajabhat University
แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
ISSN (Online) : 2651-236X
ตามหนังสือที่ 0565.07/0061 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 62)

ISSN (Print) : 1905-4963
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
ISSN (Online) : 2672-9296
ตามหนังสือที่ 0565.07/0061 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 62)

ISSN (Print) : 2286-7171
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
ISSN (Online) : 2672-9024
ตามหนังสือที่ 0565.07/0061 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 62)

ISSN (Print) : 1905-291X
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Academic Journal Institute of Physical Education
แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
ISSN (Online) : 2672-913X
ตามหนังสือที่ กก 0501/249 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 62)

ISSN (Print) : 2228-9453
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Behavioral Science for Development
แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
ISSN (Online) : 2651-2319
ตามหนังสือที่ ศธ 6924(1)/099 ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 62)

ISSN (Print) : 2586-923X , ISSN (Online) : 2630-0362
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of MCU Nakhondhat
แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร และ เปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์ 3 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
        ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
        ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
        ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
        ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม
โดยวารสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND ตามหนังสือที่ ศธ 6127/19 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 62)

ISSN (Print) : 2286-6477 , ISSN (Online) : 2465-4213
ชื่อวารสาร : MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เป็น 053-916134 และยกเลิกการพิมพ์เล่มวารสาร โดยเผยแพร่บทความผ่านเว็บไซต์ : http://connexion.mfu.ac.th/ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
ตามหนังสือที่ ศธ 5914(6)/0179 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 62)

ISSN (Print) (เดิม) : 2286-9247
ชื่อวารสาร (เดิม) : Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region
แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN (Print) และชื่อวารสารใหม่ ดังนี้
ISSN (Print) (ใหม่) : 2672-9113
ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : มังรายสาร
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Mangrai Saan Journal
ตั้งแต่วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0532.14/783 ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 62)

ISSN (Print) : 0857-0884 , ISSN (Online) : 2651-0804
ชื่อวารสาร : วารสารปาริชาต
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้
 • สาขา
  เดิม : Humanities, and Social Sciences, Economics, Eco-metrics - Finance
  เปลี่ยนเป็น Arts and Humanities, Social Sciences, Business, Economics, Econometrics and Finance, Management and Accounting
 • กำหนดออก
  เดิม ปีละ 2 ฉบับ : มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม
  เปลี่ยนเป็น ปีละ 3 ฉบับ : มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายน-ธันวาคม
 • รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง
  เดิม แบบตัวเลข (Numberic)
  เปลี่ยนเป็น แบบ APA 6 edition
 • จำนวนบทความต่อฉบับ 8-10 บทความ
 • ตั้งแต่วารสารปี 63 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 64.26/0058 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 (20 ก.พ. 62)

  ISSN (Print) : 0859-9807 , ISSN (Online) : 2651-0693
  ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้
 • สาขา
  เดิม : Multidisciplinary of Sciences and Technology
  เปลี่ยนเป็น Physics and Astronomy, Agricultural and Biological Sciences, Chemistry, Computer Science, Engineering
 • กำหนดออก
  เดิม ปีละ 2 ฉบับ : มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม
  เปลี่ยนเป็น ปีละ 3 ฉบับ : มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายน-ธันวาคม
 • รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง
  เดิม แบบตัวเลข (Numberic)
  เปลี่ยนเป็น แบบ APA 6 edition
 • จำนวนบทความต่อฉบับ 8-10 บทความ
 • ตั้งแต่วารสารปี 63 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 64.26/0058 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 (20 ก.พ. 62)

  ISSN (Print) : 2408-1078
  ชื่อวารสาร : วารสารมหาจุฬาวิชาการ
  แจ้งเลข Online ISSN ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-2440
  ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6100.7/28 ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 (20 ก.พ. 62)

  ISSN (Print) : 1513-1262
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารสภาการพยาบาล
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Thai Journal of Nursing Council
  แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ดังนี้
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council
  ตามหนังสือที่ สภ.พ.01/01/037 ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 (20 ก.พ. 62)

  ISSN (Print) : 2228-9356
  ISSN (Online) : 2539-5769
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Nakhon Phanom University Journal
  แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN (Print), ISSN (Online) และ ชื่อวารสารใหม่ ดังนี้
  ISSN (Print) (ใหม่) : 2651-2459
  ISSN (Online) (ใหม่) : 2651-2467
  ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University
  ตามหนังสือที่ ศธ 0589.1(6)/024 ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 (20 ก.พ. 62)

  ISSN (Print) : 1685-1412
  ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Christian University of Thailand Journal
  แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Christian University Journal (20 ก.พ. 62)

  ISSN (Print) : 1685-3865
  ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Thai Ombudsman
  แจ้งเลข ISSN Online ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-2394 (20 ก.พ. 62)

  ISSN (Print) : 2286-7333
  ชื่อวารสาร : Thai Journal of Science and Technology
  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออกจากเดิม 3 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี ดังนี้
    ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์
    ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน
    ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน
    ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม
    ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม
    ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม
  ตามหนังสือที่ ศธ.0516.20/0107 ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 (20 ก.พ. 62)

  ISSN (Print) : 0858-5520
  ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้
 • เลข ISSN (Online) : 2651-1444
 • เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวารสาร โดยมี อาจารย์ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ เป็นบรรณาธิการวารสาร
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์ จากเดิมปีละ 2 ฉบับ ในเดือน กรกฎาคม และธันวาคม เป็น ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ตั้งแต่วารสารปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
 • ตามหนังสือที่ ศธ 0530.5(1)/301 ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 (20 ก.พ. 62)

  ISSN (Print) : 1906-3431
  ชื่อวารสาร : Veridian E-Journal, Silpakorn University
  และ
  ISSN (Print) : 2408-1248
  ชื่อวารสาร : Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
  แจ้งเปลี่ยนแปลงที่บรรณาธิการวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จากเดิม รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ เป็น รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช ตามหนังสือที่ ศธ 6806(นฐ)/505 ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 2286-7333
  ชื่อวารสาร : Thai Journal of Science and Technology
  เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 3 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี
    ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์
    ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน
    ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน
    ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
    ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม
    ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม
  ตามหนังสือที่ ศธ 0516.20/0107 ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 0125-8885
  ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพยาบาลศาสตร์
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Nursing Science
  แจ้งเลข ISSN (Online) และเปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-1959
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Nursing Science Journal of Thailand
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ วส. 003/2562 ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 1906-0874
  ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษากองบรรณาธิการและบรรณาธิการวารสารจากเดิม ดร.ฤทธิชัย เภาเนียม เป็น ดร.สุธรรม ศิวาวุธ
 • แจ้งเลข ISSN (Online) : 2561-2130
 • แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : UTK Journal เป็น ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : UTK RESEARCH JOURNAL
 • ตามหนังสือที่ ศธ 0579.09/0221 ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 1905-9159
  ISSN (Online) : 2630-0087
  ชื่อวารสาร : Science, Engineering and Health Studies
  แจ้งแต่งตั้งผู้ช่วยบรรณาธิการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 และเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยมี ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ สจป.สวพ 023/2562 ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 0125-6483
  ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร
  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้
 • ใช้ชื่อ Chulalongkorn Medical Journal แทนชื่อวารสารภาษาไทย “จุฬาลงกรณ์เวชสาร” โดยยกเลิกใช้ชื่อภาษาไทยของวารสาร
 • ISSN (Print) ใหม่ : 2651-2343
 • ISSN (Online) : 2651-0812
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดออก เป็น 4 ฉบับ/ปี
 •   No.1 January – March
    No.2 April – June
    No.3 July – September
    No.4 October – December
 • ตีพิมพ์บทความเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • โดยจะปรับข้อมูลตั้งแต่วารสาร Vol.63 No.1 January – March 2019 ตามหนังสือที่ จวส.88/2562 ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 2228-9453
  ชื่อวารสาร : วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  เปลี่ยนแปลงรอบการตีพิมพ์จากเดิม ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม ของทุกปี เป็น
    ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม
    ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
  ตามหนังสือที่ ศธ 6924(1)/024 ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Online) : 2586-8527
  ชื่อวารสาร : International Scientific Journal of Engineering and Technology
  แจ้งเปลี่ยนบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 โดยมี รศ.ดร.ปริญญา สงวนสัตย์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ สจป.สวพ 023/2562 ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Online) : 2651-1088
  ชื่อวารสาร : วารสารปัญญาภิวัฒน์
  แจ้งเปลี่ยนบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 โดยมี รศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ สจป.สวพ 021/2562 ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 1906-9553
  ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แจ้งชื่อหลักของวารสารเป็นภาษาอังกฤษ และเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-1053
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Information Science and Technology
  ตามหนังสือที่ วท. 2562/001 และ วท. 2562/002 (JIST) ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 2586-8535
  ชื่อวารสาร : Chinese Journal of Social Science and Management
  แจ้งเปลี่ยนบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 โดยมี ดร.พรรค ธารดำรงค์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ สจป.สวพ 022/2562 ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 1686-7459
  ชื่อวารสาร : วารสารไทยศึกษา
  และ ISSN (Print) : 1906-4241
  ชื่อวารสาร : RIAN THAI : International Journal of Thai Studies
  แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยมี รศ.ฤทธิรงค์ จิวกานนท์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ศธ 0512.69/08 ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 0858-6160
  ชื่อวารสาร : นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
  เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี
    ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
    ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
    ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
  ตั้งแต่ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ นท.4300/1049 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) (เดิม) : 2465-5082
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสารโดยเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว และเปลี่ยนแปลง ISSN (Print) เป็น ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-1940
  ตามหนังสือที่ ศธ 0585.15/1268 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) (เดิม) : 2286-9638
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
  แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสารโดยเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว และเปลี่ยนแปลง ISSN (Print) เป็น ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-1932
  ตามหนังสือที่ ศธ 0585.15/1268 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 1906-6627
  ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี
    ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
    ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
    ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
  ตามหนังสือที่ ศธ 0584.11/218 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 0125-6971
  ชื่อวารสาร : วารสารแพทย์นาวี
  แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมี นาวาเอกหญิง ดร. พว. ธนพร แย้มสุดา เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ กห 0529.8.1/1001 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 2408-1639
  ชื่อวารสาร : วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
  แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยมี ผศ.สราวดี ณ หนองคาย เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ศธ 0543.11/205 ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 1513-8410
  ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
  แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมี อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ศธ 0533.10/387 ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 2408-1078
  ชื่อวารสาร : วารสารมหาจุฬาวิชาการ
  แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร
  จากเดิม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. เป็น รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ ตามหนังสือที่ ศธ 6100.7/360 ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 และแจ้งการตีพิมพ์วารสารปีที่ 6 ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562 ตามหนังสือที่ ศธ 6100.7/8 ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 0857-0914
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
  แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-169X
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 (16 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 2286-6906
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus
  แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-2009
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6015/003 ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 (16 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) (เดิม) : 1905-6931
  ชื่อวารสาร (เดิม) : CATALYST
  แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN (Print) และชื่อวารสาร ดังนี้
  ISSN (Print) (ใหม่) : 2651-1762
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 19 กันยายน - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และเผยแพร่แบบออนไลน์ปีละ 4 ฉบับ/ปี ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/hbds เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ มนอ.006/2562 ณ วันที่ 7 มกราคม 2562 (16 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) (เดิม) : 0859-3299
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Medicine and Health Sciences
  แจ้งเลข ISSN (Print) (ใหม่) และเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Print) (ใหม่) : 2651-1886
  ISSN (Online) : 2651-2084
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือ ศธ 6908(1).10/123 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 (16 ม.ค. 62)

  ISSN (Print) : 2286-6809
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University
  แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-1819
  ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0529.13/2562 ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 (16 ม.ค. 62)

  "วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร" ISSN(Print) : 2287-0962, ISSN(Online) : 2539-6765 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกจาก 4 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์
          ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน
          ฉบับที่ 3 พฤศภาคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม
          ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม
  วารสารเผยแพร่ฉบับพิเศษ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในโอกาสเฉลิมฉลองวิสาขบูชา ประจำปี จำนวน 30 บทความ ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามหนังสือที่ ศธ 6131/763 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 (16 ม.ค. 62)

  "วารสารวิชาการธรรมทรรศน์" ISSN (Print) : 1513-5845 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล เป็นบรรณาธิการวารสาร ซึ่งวารสารเปลี่ยนกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6131.1/112 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 (16 ม.ค. 62)

  "Thai Journal of Gastroenterology" ISSN 0859-2446 แจ้งหยุดตีพิมพ์วารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป (16 ม.ค. 62)

    ปี 2561

  ISSN (Print) : 0859-8835
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Education Studies
  แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-2017
  ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ 05126/2829 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 (27 ธ.ค. 61)

  ISSN (Print) : 0125-2437
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : University of the Thai Chamber of Commerce Journal
  แจ้งเลข ISSN (Online) และเพิ่มท้ายชื่อวารสาร ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-1541
  ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : University of the Thai Chamber of Commerce Journal Humanities and Social Sciences
  และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.สภาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ฝวก.กวก.3333/2561 ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 (27 ธ.ค. 61)

  "วารสาร มฉก.วิชาการ" ISSN (Print) : 0859-9343 แจ้งเปลี่ยนการเรียงลำดับฉบับของเล่มวารสาร คือ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 โดยเลขหน้าจะต่อเนื่องกันของทั้งสองฉบับ ตามหนังสือที่ มฉก.0203/612 ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 (27 ธ.ค. 61)

  "Veridian E-Journal, Silpakorn University" ISSN (Print) : 1906-3431 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออกของวารสารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ดังนี้
  เดิม กำหนดออกจำนวน 5 ฉบับ/ปี ประกอบด้วย ฉบับภาษาไทย จำนวน 3 ฉบับ และฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
  ฉบับภาษาไทย จำนวน 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
 • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
 • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
 • ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ฉบับ/ปี ดังนี้
 • Number 4 January - June
 • Number 5 July - December
 • เปลี่ยนแปลงเป็น กำหนดออกจำนวน 6 ฉบับ/ปี ประกอบด้วย บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษในฉบับเดียวกัน ดังนี้
 • ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์
 • ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน
 • ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน
 • ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม
 • ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม
 • ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม
 • ตามหนังสือที่ ศธ 6806(นฐ)/10436 ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 (27 ธ.ค. 61)

  "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" ISSN (Print) : 2286-8658 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการคือ รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช เป็น อาจารย์ ดร. ดวงใจ พุทธวงศ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ศธ 0534.8/366 ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 (27 ธ.ค. 61)

  ISSN (Print) : 1686-1868
  ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารหาดใหญ่วิชาการ
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Hatyai Academic Journal
  แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-1614
  และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดทำวารสาร โดยมี ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ม.ญ. 1812/2561 ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 (27 ธ.ค. 61)

  ISSN (Print) : 2229-2756
  ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบัณฑิตวิจัย
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Graduate Research
  แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-1401
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0533.13/1378 ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 (27 ธ.ค. 61)

  ISSN (Print) : 1686-7467
  ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพิฆเนศวร์สาร
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Phikanate Journal
  แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Online) : 2651-141X
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0533.13/1379 ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 (27 ธ.ค. 61)

  "ไทยไภษัชยนิพนธ์" ISSN (Print) : 1686-9540, ISSN (Online) : 2586-8659 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2563 ตามหนังสือที่ 193/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 (27 ธ.ค. 61)

  "วารสารไทยคดีศึกษา" ISSN (Print) : 1986-0667 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก รศ.กิติมา สุรสนธิ เป็น อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0516.36/498 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (27 ธ.ค. 61)

  "วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร" ISSN (Print) : 2287-0962, ISSN (Online) : 2539-6765 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก พระมหาหรรษา ธมมหาโส,รศ.ดร. เป็น พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร. ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6113/2111.1 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (27 ธ.ค. 61)

  ISSN (Print) : 1905-9590
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : FEU academic review
  แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์ ฉบับพิมพ์ ซึ่งจะเผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Online) (ใหม่) : 2651-107X
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ม.ฟ.อ. 3205/ว.286 ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (17 ธ.ค. 61)

  "วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน" ISSN (Print) : 1906-7682 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2564 ตามหนังสือที่ ศธ 0551.08/231 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (17 ธ.ค. 61)

  "วารสารควบคุมโรค" ISSN (Print) : 1685-6481 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้
  1. แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี นายอรรถพล ชีพสัตยากร เป็นบรรณาธิการวารสาร
  2. ยกเลิกการจัดทำและเผยแพร่วารสารแบบรูปเล่ม โดยเปลี่ยน ISSN (Print) : 1685-6481 เป็น ISSN (Online) : 2651-1649 ตั้งแต่ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
  3. เว็บไซต์วารสาร คือ www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
  4. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิง (reference) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  5. ส่งบทความ และลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านระบบ (e-submission) ผ่านระบบ ThaiJO
  ตามหนังสือที่ สธ 0435.3(2)/2203 ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 (17 ธ.ค. 61)

  "วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ISSN (Print) : 2351-0374 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ศธ 0551.08/231 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (17 ธ.ค. 61)

  "วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " ISSN (Print) : 2351-0366 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ศธ 0551.08/231 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (17 ธ.ค. 61)

  ISSN (Print) : 1906-7658
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารปัญญาภิวัฒน์
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Panyapiwat Journal
  แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์ ฉบับพิมพ์ ซึ่งจะเผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Online) (ใหม่) : 2651-1088
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ สจป.สวพ. 1319/256 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (17 ธ.ค. 61)

  "ภาษาและภาษาศาสตร์" ISSN (Print) : 0857-1406 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร ดังนี้
  1. ขอเปลี่ยนแปลงการตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 36 เป็น 3 ฉบับ ดังนี้
   ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
   ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2561
   ฉบับพิเศษ 2561
  2. ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์ เป็นตามปีพุทธศักราช ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
     ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
     ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
   ตั้งแต่วารสารปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
  ตามหนังสือที่ ศธ 0567.28/204 ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (17 ธ.ค. 61)

  "วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา" ISSN (Print) : 1905-2219 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0567.28/204 ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (17 ธ.ค. 61)

  "วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ" ISSN (Print) 0857-4677 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ รศ.บุษบา อารีย์ เป็น อาจารย์ ดร. สุชาดา รัตนพิบูลย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ มพย 0203/386 ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (17 ธ.ค. 61)

  "วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์" ISSN (Print) 1513-7805, ISSN (Online) 2586-9663 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ รศ.ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา เป็น รศ.ดร.กิตติ โพธิปัทมะ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0525.7/469 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (17 ธ.ค. 61)

  "วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์" ISSN (Print) : 1905-9647 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร และผู้ประสานงานและเผยแพร่ โดยมี อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0551.12/821 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (17 ธ.ค. 61)

  "วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์" ISSN (Print) : 1905-1603 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสารและผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิกโร, ดร. เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 ตามหนังสือที่ ศธ 6101/243 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 (17 ธ.ค. 61)

  ISSN (Online) : 2286-8933
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ, ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Online) (ใหม่) : 2651-1061
  ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : "Outbreak, Surveillance, Investigation and Response"
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ No. 0420.5.1/1102 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 (17 ธ.ค. 61)

  "วารสารอาหารและยา" ISSN (Print) : 0859-1180 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร โดยมี นายธนศักดิ์ ประเสริฐสาร เป็นบรรณาธิการวารสาร และแจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เป็น URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/index ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (29 พ.ย. 61)

  "HRD Journal" ISSN (Print) : 1906-9308 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ศธ 6218/2751 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (29 พ.ย. 61)

  "วารสารปณิธาน" ISSN (Print) : 1905-6788 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารท่านเดิมคือ ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.ปิยบุตร สุเมตติกุล ตามหนังสือที่ ศธ 6593(10).6/0129 ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (29 พ.ย. 61)

  "Journal of Associated Medical Sciences" ISSN (Online) : 2539-6056 แจ้งชื่อย่อของวารสารสำหรับอ้างอิง Reference คือ J Assoc Med Sci ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 (19 พ.ย. 61)

  ISSN (Print) (เดิม) : 2229-1210
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  เปลี่ยนเลข ISSN (Print) และแจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Print) (ใหม่) : 2651-1282
  ISSN (Onlne) (ใหม่) : 2651-1290
  ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0547.03/1022 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (19 พ.ย. 61)

  "วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ISSN (Print) : 0859-8835 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารท่านเดิมคือ ผศ.ดร.ปราณภา โหมดหิรัญ เปลี่ยนเป็น รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ และ ผศ.ดร.สร้อยสน สกลรักษ์ และแจ้งการตีพิมพ์วารสารฉบับพิเศษ (Special Issue) โดยจะตีพิมพ์ปีละไม่เกิน 2 ฉบับ ซึ่งปี 2561 ได้ตีพิมพ์ในหัวเรื่องเทคโนโลยีการศึกษา และปี 2562 จะตีพิมพ์ในหัวเรื่องการบริหารการศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 0512.6/2222 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (19 พ.ย. 61)

  "วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี" ISSN (Print) : 0858-110X แจ้งเลข ISSN (Online) : 2651-0944 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (19 พ.ย. 61)

  "Journal of Health Science and Medical Research" ISSN (Print) : 2586-9981, ISSN (Online) : 2630-0559 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้
 • ชื่อย่อของวารสารสำหรับอ้างอิง Reference คือ J Health Sci Med Res
 • แก้ไข URL ของวารสารฯ ในเว็บไซต์ ThaiJO จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/smj เป็น https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhsmr
 • ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.0601(21)/62-00004 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (19 พ.ย. 61)

  ISSN (Print) (เดิม) : 0857-8052
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : รามาธิบดีพยาบาลสาร
  เปลี่ยนเลข ISSN (Print) ดังนี้
  ISSN (Print) (ใหม่) : 0858-9739
  เนื่องจาก ISSN เดิม ได้ลงทะเบียนในชื่อ "วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี" ซึ่งได้ยกเลิกการผลิตแล้ว ตามหนังสือที่ วส.018/2561 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (19 พ.ย. 61)

  ISSN (Print) (เดิม) : 1685-4489
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย
  เปลี่ยนเลข ISSN (Print) และแจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Print) (ใหม่) : 2651-1177
  ISSN (Online) (ใหม่) : 2651-1185
  เนื่องจาก ISSN เดิม ได้ลงทะเบียนในชื่อ "วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ซึ่งได้ยกเลิกการผลิตแล้ว ตั้งแต่วารสารปีที่ 17 ฉบับที 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.19.1.2/ว.1809 ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 (19 พ.ย. 61)

  "ธรรมศาสตร์เวชสาร" ISSN (Print) : 1513-5241 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารเป็น ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ธวส 264/2561 ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 (19 พ.ย. 61)

  "วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ISSN (Print) : 1686-4409 แจ้งเลข ISSN (Online) : 2651-1207 ตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0535.8/339 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 (19 พ.ย. 61)

  "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด" ISSN (Print) : 1905-6036 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0571.12/167 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 (13 พ.ย. 61)

  "วารสารเกษตร" ISSN (Print) : 0857-0841 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารท่านเดิมคือ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ดร.สัญชัย จตุรสิทธา เปลี่ยนเป็น ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ตามหนังสือที่ ศธ 6593(2)1.4/120 ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 (13 พ.ย. 61)

  "Suan Sunandha Science and Technology Journal" ISSN (Print) : 2351-0889 แจ้งเลข ISSN (Online) : 2539-5742 ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป (13 พ.ย. 61)

  "วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด" ISSN (Print) : 2286-6906 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารท่านเดิมคือ ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง เปลี่ยนเป็น ดร.บรรจง ลาวะลี ตามหนังสือที่ ศธ 6015/384 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 (13 พ.ย. 61)

  "วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ISSN (Print) : 0859-2055 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 1 ฉบับ/ปี เป็น 2 ฉบับ/ปี
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6917/7643 ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 (13 พ.ย. 61)

  "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" ISSN (Print) : 2287-0083 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และคณะทำงานวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย ตามหนังสือที่ ศธ 0543.7/431 ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 (13 พ.ย. 61)

  ISSN (Print) : 1906-7186
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : NKRAFA Journal of Science and Technology
  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาไทย, ISSN (Print) และแจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้
  ISSN (Print) (ใหม่) : 2651-1134
  ISSN (Online) (ใหม่) : 2651-1002
  ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ"
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : NKRAFA Journal of Science and Technology
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ 39/2561 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 (13 พ.ย. 61)

  "จุฬาลงกรณ์เวชสาร" ISSN (Print) : 0125-6483 ยกเลิกการใช้ชื่อวารสารภาษาไทย โดยใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ คือ "Chulalongkorn Medical Journal" และ ISSN (Online) : 2651-0812 ตั้งแต่วารสารปีที่ 62 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ จวส. 499/2561 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 (13 พ.ย. 61)

  "วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ISSN (Print) : 1906-0319 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารคือ ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์ ตั้งแต่วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป (13 พ.ย. 61)

  "วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" ISSN (Print) : 1905-5811 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  ตั้งแต่วารสารปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0547.12/616 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (13 พ.ย. 61)

  "วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ISSN (Print) : 0859-3299 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ รศ.ดร.วารสาร สุขุมศิริชาติ เปลี่ยนเป็น รศ.ดร.ภนารี บุษราคัม ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6908(1).10/77 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 (13 พ.ย. 61)

  "วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม" ISSN (Print) : 2465-3705 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารคือ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ตามหนังสือที่ ศธ 6131.1/103 ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 (13 พ.ย. 61)

  "วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช" ISSN (Print) : 1906-8735 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  ตั้งแต่วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0557.10/262 ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 (13 พ.ย. 61)

  "วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์" ISSN (Print) : 1905-9647 แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะที่ปรึกษาวารสาร ตามหนังสือที่ ศธ 0551.12/670 ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 (13 พ.ย. 61)

  "Chiang Mai University Journal of Natural Sciences" ISSN (Print) : 1685-1994 , ISSN (Online) : 2465-4337 แจ้งยกเลิกการจัดทำวารสารวิชาการในรูปแบบรูปเล่ม ตั้งแต่ Vol.18 No.1 January-March 2019 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6395(11).3/250 ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 (13 พ.ย. 61)

  "BU Academic Review" ISSN (Print) : 1685-4322 แจ้งเลข ISSN (Online) : 2651-0952 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ มกท/สว.055/2561 ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 (13 พ.ย. 61)

  "วารสารนักบริหาร" ISSN (Print) : 0125-4960 แจ้งเลข ISSN (Online) : 2651-0960 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วารสารปีที่ 38 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ มกท/สว.055/2561 ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 (13 พ.ย. 61)

  "Journal of Materials Science and Applied Energy" แจ้งขอยกเลิก ISSN (Print) : 2286-7201 เป็น ISSN (Online) : 2651-0898 ตั้งแต่วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0542.08/117 ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 (13 พ.ย. 61)

  "วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต" ISSN (Print) : 2286-668X แจ้งเลข ISSN (Online) : 2630-0346 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ วศ.0204/405 ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 (13 พ.ย. 61)

  "วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" ISSN (Print) : 2286-9581 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร เปลี่ยนเป็น รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0544.9/089 ณ วันที่ 11 กันยายน 2561 (13 พ.ย. 61)

  "วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน" ISSN 1685-3865 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี นางสาวกิติยา โสภณโภไคย เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ 81/2561 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (17 ก.ย. 61)

  ISSN : 1906-7186
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : NKRAFA Journal of Science and Technology
  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาไทย เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ"
  ตามหนังสือที่ 39/2561 ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 61)

  "มนุษยศาสตร์สาร" ISSN 1513-461X ปรับเปลี่ยนข้อมูลดังนี้
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิง (Reference) เป็นภาษาอังกฤษ
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่วารสารเป็นเผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN online : 2630-0307
 • โดยจะปรับเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6593(10)/1008 ณ วันที่ 11 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 61)

  "วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น" ISSN 2539-6757 ปรับเปลี่ยนข้อมูลดังนี้
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. เป็นบรรณาธิการวารสาร
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม
  เริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 6 เป็นต้นไป
 • รูปแบบการตีพิมพ์วารสาร
 • ตามหนังสือที่ ศธ 6132/44 ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 61)

  "Food and Applied Bioscience Journal" ISSN 2286-8615 เปลี่ยนแปลงการรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเฉพาะบทความภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6593(20)/456 ณ วันที่ 4 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 61)

  "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี" ISSN 1905-4165 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ศธ 0563.26/125 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 (17 ก.ย. 61)

  "วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ" ISSN 1905-3819 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกจาก 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ 145/2561 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 (17 ก.ย. 61)

  "Journal of Fisheries and Environment" ISSN 2630-0702 แจ้งเลข ISSN Online คือ 2630-0826 ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10401-01/1632 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 (17 ก.ย. 61)

  "วารสารวิชาการธรรมทรรศน์" ISSN 1513-5845 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกจาก 3 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม
  โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6131.1/93 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 (5 ก.ย. 61)

  "LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network" ISSN 2630-0672 ตั้งแต่ Vol.11 No.1 2018 เนื่องจากเลข ISSN เดิมเป็นวารสารชื่อ Language Institute Journal โดยความเป็นมาคือ สถาบันภาษามีวารสาร 2 ชื่อคือ
  1. Language Institute Journal (ISSN 1905-7326) และ
  2. Foreign Language Learning and Teaching Journal (ISSN 2229-1989)
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้ยุบรวมวารสารสองชื่อเข้าด้วยกันโดยเปลี่ยนชื่อเป็น LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network ISSN 2630-0672 ตามหนังสือที่ ศธ 0516.40/213 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 (5 ก.ย. 61)

  "วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่" ISSN 2408-2457 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยได้เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการบริหาร จากเดิม พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต,ผศ.ดร. เป็น พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร. ตามหนังสือที่ ศธ 6143.7/026 ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 (5 ก.ย. 61)

  "วารสารโรคมะเร็ง" ISSN 0125-2038 แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความวารสารตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561 เป็นเผยแพร่แบบออนไลน์ (e-journal) โดยสามารถืบค้นและดาวน์โหลดบทความวารสารได้จาก http://www.nci.go.th ตามหนังสือที่ สธ 0312.0215/0467 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 (5 ก.ย. 61)

  "วารสารพัฒนาสังคม" ISSN 0859-2667 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม เป็น ผศ.ดร.พงเทพ จันทรสุวรรณ ตามหนังสือที่ ศธ 0526.11/00183 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 (5 ก.ย. 61)

  "วรรณวิทัศน์" ISSN 1513-9956 แจ้งเพิ่มชือภาษาอังกฤษ คือ VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 (20 ส.ค. 61)

  "วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์" ISSN 2229-0338 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี นายประดิษฐ์ สงค์แสงยศ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ 363/2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (20 ส.ค. 61)

  "วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง" ISSN 2350-9953 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม พระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.ดร.(ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด) เป็น พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี, ผศ. เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ตามหนังสือที่ ศธ 6144/129 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (20 ส.ค. 61)

  "วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)" ISSN 1686-9311 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงณปภา เอี่ยมจิรกุล เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6922(3)/1190 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (14 ส.ค. 61)

  "วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) " ISSN 0857-5290 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6922(3)/1190 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (14 ส.ค. 61)

  "Environment and Natural Resources Journal" ISSN 1686-5456 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกจาก 2 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม
  โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ 092/2018 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (14 ส.ค. 61)

  ISSN-Print : 2586-923X
  ชื่อวารสารภาษาไทย : "วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์"
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of MCU Nakhondhat
  แจ้งเลข ISSN Online และเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์ ดังนี้
  ISSN-Online : 2630-0362
  เปลียนแปลงกำหนดตีพิมพ์ จาก 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี โดยมีกำหนดออกดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม ตามหนังสือที่ ศธ 6127/024 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (3 ส.ค. 61)

  ISSN-Print (เดิม) : 1686-3690
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : "วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร"
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Graduate Volunteer Centre
  แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN Print, ชื่อวารสารภาษาไทย และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ดังนี้
  ISSN-Print (ใหม่) : 2630-0680
  ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : "วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : "PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University"
  ตามหนังสือที่ ศธ 0516.32/ว 773 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (3 ส.ค. 61)

  ISSN-Print (เดิม) : 0125-796X
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : "Journal of Fisheries and Environment"
  แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN-Print ดังนี้
  ISSN-Print (ใหม่) : 2630-0702
  ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10401-01/1591 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (3 ส.ค. 61)

  ISSN-Print (เดิม) : 1686-7319
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : "วารสารการจัดการสมัยใหม่"
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Modern Managment Journal
  แจ้งเลข ISSN Online ดังนี้
  ISSN-Online : 2360-0664
  และแจ้งเปลี่บนแปลงวารสารเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดให้เขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0522.17/1601 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (3 ส.ค. 61)

  "Chinese Journal of Social Science and Management" ISSN 2586-8535 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี อาจารย์ ดร.พรรค ธารดำรงค์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ตามคำสั่ง 215/2561 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (23 ก.ค. 61)

  "มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์" ISSN 2350-9392 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0534.5/270 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 (23 ก.ค. 61)

  "วารสารราชมงคลล้านนา" ISSN 2287-092X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.ลัดดา ปินตา เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0583.02/386 ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (23 ก.ค. 61)

  "วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์" ISSN 2586-9124 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0513.11005/1143 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (23 ก.ค. 61)

  "Journal of Health Science and Medical Research" ISSN 2586-9981 แจ้งข้อมูลวารสารดังนี้
 • ISSN (Online) : 2630-0559
 • Website วารสาร : www.jhsmr.org/
 • ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.0601(21)/61-00141 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 (23 ก.ค. 61)

  "วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ISSN 2229-2306 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป โดยมี อาจารย์ ดร. เชาวฤทธิ์ จั่นจีน เป็นบรรณาธิการวารสาร (23 ก.ค. 61)

  "วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี" ISSN 1685-5280 แจ้งเปลี่ยนแปลง URL จากเดิม : htpp://www.encm.rmutt.ac.th/enjournal เป็น http://journal.engineer.rmutt.ac.th/enjournal (6 ก.ค. 61)

  "วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ISSN 0859-8459 เปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้
  1. เปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์วาราร จากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี โดยมีกำหนดออกดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 เป็นต้นไป

  2. เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ เป็น ผศ.ดร.จิราคม สิริศรีกลุลชัย โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ ศธ 6593(16)5.4.2/001 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (6 ก.ค. 61)

  "วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ISSN 2350-9767 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ธนพฤกษ์ ซามะรัตน์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 (6 ก.ค. 61)

  "วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่" ISSN 1906-7208 แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น "วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" (6 ก.ค. 61)

  "วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต" ISSN 1513-4563 แจ้งแก้ไข URL ให้อยู่ในเว็บวารสารออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยรังสิต คือ https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/index (6 ก.ค. 61)

  "BU Academic Review" ISSN 1685-4322 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ มกท/สว.43/2561 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (6 ก.ค. 61)

  "วารสารนักบริหาร" ISSN 0125-4960 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ มกท/สว.43/2561 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (6 ก.ค. 61)

  ISSN-Print (เดิม) : 2286-9824
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal for Community Development and Life Quality
  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, เปลี่ยน ISSN-Print และมี ISSN Online ดังนี้
  ISSN-Print (ใหม่) : 2630-0443
  ISSN-Online : 2630-0451
  ชื่ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Community Development and Life Quality ตามหนังสือที่ ศธ 6593(2)/1.5.3/103 ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 (6 ก.ค. 61)

  "วารสารครุศาสตร์สาร" ISSN 1906-117X แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง เป็นบรรณาธิการวารสาร ที่ ศธ 0564.06/1168 ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 (29 มิ.ย. 61)

  "วารสารการพยาบาลและการศึกษา" ISSN 1906-1773 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย. 2561 โดยมี ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร รักษาการบรรณาธิการ ระหว่างสรรหาบรรณาธิการคนใหม่ (29 มิ.ย. 61)

  "ASEAN Journal of Management and Innovation" ISSN 2351-0307 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก Dr.Apitep Saekow เป็น Dr.John Nirenberg (29 มิ.ย. 61)

  "วารสารดำรงวิชาการ" ISSN 1686-4395 ขอแก้ไขข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกลองบทความวารสารฯ ปีที่ื 16 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 6809/0756 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 (29 มิ.ย. 61)

  "วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)" ISSN 1905-7121 แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้
 • การตีพิมพ์ : 1. ตีพิมพ์สองภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 2561 เป็นต้นไป
  2. ปรับการจัดพิมพ์เนื้อหาจาก 2 คอลัมภ์เป็น 1 คอลัมภ์ เริ่มตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 2561 เป็นต้นไป
 • เอกสารอ้างอิง : กำหนดให้เขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 2560 เป็นต้นไป
 • บรรณาธิการวารสาร : จากเดิม รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล เป็น รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง และเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร ศธ 0527.02/1860 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 (29 มิ.ย. 61)
 • "วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ISSN 0858-7418 แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้
 • การตีพิมพ์ : 1. ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 2561 เป็นต้นไป
  2. ปรับการจัดพิมพ์เนื้อหาจาก 2 คอลัมภ์เป็น 1 คอลัมภ์ เริ่มตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 2561 เป็นต้นไป
 • เอกสารอ้างอิง : กำหนดให้เขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 2560 เป็นต้นไป
 • บรรณาธิการวารสาร : จากเดิม รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล เป็น รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง และเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือ ศธ 0527.02/1860 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 (29 มิ.ย. 61)
 • "วารสารโภชนาการ" ISSN 0125-6955 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและเพิ่มรองบรรณาธิการวารสาร ดังนี้
  1. บรรณาธิการ คือ รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส
  2. รองบรรณาธิการ คือ รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ และ ผศ.ดร.พัฒนียา ปรางค์ทิพย์ (29 มิ.ย. 61)

  "วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Dental Journal)" ISSN 0859-9254 แจ้งชื่อย่อวารสาร : Khon Kean Dent J. (29 มิ.ย. 61)

  "วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ISSN 0859-2055 แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล จากเดิมคือ journal_social@yahoo.com เป็น jsocswu@gmail.com ตามหนังสือที่ ศธ 6917/4949 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 (29 มิ.ย. 61)

  "วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร" ISSN 0125-0369 แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN (Print) ใหม่ เป็น 0125-0507 ตามหนังสือที่ ส.วก.ท. (บก.) 121/2561 ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 (29 มิ.ย. 61)

  "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ISSN 1905-2383 แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์จากเดิม research.yru.ac.th/e-journal เป็น https://tci-thaijo.org/index.php/yru_human/index (14 มิ.ย. 61)

  "วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์" ISSN 0125-7897 แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN (Print) ใหม่ เป็น 2630-0435 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 6593(11)/1360 ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 (14 มิ.ย. 61)

  "Science, Engineering and Health Studies" ISSN 1905-9159
  ขอเปลี่ยน URL จากเดิม www.tci-thaijo.org/index.php/sustj เป็น www.tci-thaijo.org/index.php/sehs
  "Humanities, Arts and Social Sciences Studies" ISSN 2586-8594
  ขอเปลี่ยน URL จากเดิม www.tci-thaijo.org/index.php/sujsha เป็น www.tci-thaijo.org/index.php/hasss/
  ตามหนังสือที่ ศธ 6821/1723 ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 (14 มิ.ย. 61)

  "วารสารวิชาการโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี" ขอความอนุเคราะห์แก้ไขชื่อวารสารในฐานข้อมูลเป็น "วารสารวิชาการโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ" ตามหนังสือที่ ศธ 0540.11/3714 ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 (14 มิ.ย. 61)

  "วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช" ISSN 0125-2380 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ศธ 0557.10/123 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (14 มิ.ย. 61)

  ISSN-Print (เดิม) : 0859-4074
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Thammasat International Journal of Science and Technology
  เปลี่ยนชื่อวารสาร, เปลี่ยน ISSN-Print และมี ISSN Online ดังนี้
  ISSN-Print (ใหม่) : 2586-9000
  ISSN-Online : 2586-9027 ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 2560 เป็นต้นไป
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Science & Technology Asia ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไป (8 มิ.ย. 61)

  "International Journal of Agricultural Technology" ISSN 1686-9141 แจ้งเลข ISSN (Online) : 2630-0192 (6 มิ.ย. 61)

  "Journal of Health Science and Medical Research" ISSN 2586-9981 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.0601(21)/61-00113 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (6 มิ.ย. 61)

  "เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร (Journal of Thai Rehabilitation Medicine)" แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข ISSN จากเดิม ISSN 0857-6823 เป็น ISSN 2630-0184 ตามหนังสือที่ สวฟ.80/2561 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (6 มิ.ย. 61)

  "วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช" ISSN 0125-2380 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือคำสั่งที่ 2011/2561 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (6 มิ.ย. 61)

  "เชียงรายเวชสาร" ISSN 1906-649X แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์วารสารใหม่ คือ http://www.crhospital.org/CMJ/ (6 มิ.ย. 61)

  "วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร" ISSN 1905-3746 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกจาก 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0527.20/2829 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 (6 มิ.ย. 61)

  "วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร" ISSN 2287-0962 แจ้งการตีพิมพ์ฉบับพิเศษ ในวาระเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลก ตามหนังสือที่ ศธ 6113/220 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (28 พ.ค. 61)

  "วารสารสาธารณสุขศาสตร์" ISSN 0125-1678 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่คำสั่งสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ที่ 3/2559 สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (28 พ.ค. 61)

  ISSN Print (เดิม) : 0857-2127
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารสวนปรุง
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Bulletin of Suanprung
  เปลี่ยนแปลงรูปแบบวารสาร ได้ยกเลิกการตีพิมพ์ฉบับเป็นรูปเล่ม และจัดทำวารสารในรูปแบบ e-Journal ตั้งแต่ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน เป็นต้นไป และเปลี่ยนชื่อวารสาร ดังนี้
  ISSN Online : 2586-8748
  ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารจิตเวชวิทยาสาร
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Academic Psychiatry and Psychology Journal
  ชื่อย่อ : APPJ
  ตั้งแต่ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ สธ 0829.302/วสป.7 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (18 พ.ค. 61)

  "วารสารศิลป์ปริทัศน์" ISSN 2286-9565 แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์วารสาร เป็น https://www.tci-thaijo.org/index.php/APJ (18 พ.ค. 61)

  "วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ" ISSN 0857-7927 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.ขวัญตา บุญวาศ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ สธ 0213.091/1054 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (18 พ.ค. 61)

  "วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต" ISSN 2286-668X เปลี่ยนแปลงกำหนดออกจาก 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ วศ.0204/240 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 (18 พ.ค. 61)

  "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร" ISSN 0857-5428 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ศธ 6821/1402 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (16 พ.ค. 61)

  "วารสารมหาจุฬาวิชาการ" ISSN 2408-1078 แจ้งการตีพิมพ์ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561 ตามหนังสือที่ ศธ 6100.7/190 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (16 พ.ค. 61)

  "Journal of Fisheries and Environment" ISSN 0125-796X แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี Prof. Dr. Uthairat Na-Nakorn เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10401-01/0938 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (16 พ.ค. 61)

  "วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย" ISSN 2229-1105 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร คณะกรรมการ และเลขานุการกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ โดยมี ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ มกค.125/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 (16 พ.ค. 61)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น" ISSN 1905-9590 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ม.ฟ.อ. 3205/087 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 (4 พ.ค. 61)

  "SNRU Journal of Science and Technology" ISSN 1906-5965 แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความ จากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นเผยแพร่แบบออนไลน์ และขอยกเลิก ISSN (Print) : 1906-5965 เป็น ISSN (Online) : 2630-015X โดยสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดบทความได้จากเว็บไซต์วารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 เป็นต้นไป (4 พ.ค. 61)

  ISSN Print (เดิม) : 0857-5428
  ISSN Online (เดิม) : 2586-8489
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
  เปลี่ยนชื่อวารสาร
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
  ตามหนังสือที่ ศธ 6821/1255 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 (4 พ.ค. 61)

  ISSN Print (เดิม) : 2586-8594
  ISSN Online (เดิม) : 2586-8519
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
  บรรณาธิการวารสาร (เดิม) : รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์
  เปลี่ยนเลข ISSN Online, ชื่อวารสาร และบรรณาธิการวารสาร
  ISSN Online (ใหม่) : 2630-0079
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Humanities, Arts and Social Sciences Studies
  บรรณาธิการวารสาร (ใหม่) : รศ.ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
  ตามหนังสือที่ ศธ 6821/1255 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 (4 พ.ค. 61)

  ISSN Print (เดิม) : 1905-9159
  ISSN Online (เดิม) : 2586-842X
  บรรณาธิการวารสาร (เดิม) : ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : Silpakorn University Science and Technology Journal
  เปลี่ยนเลข ISSN Online, ชื่อวารสาร และบรรณาธิการวารสาร
  ISSN Online (ใหม่) : 2630-0087
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Science, Engineering and Health Studies
  บรรณาธิการวารสาร (ใหม่) : ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
  ตามหนังสือที่ ศธ 6821/1255 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 (4 พ.ค. 61)

  "วารสารจิตวิทยาคลิกนิก" ISSN 0125-1422 แจ้งเพิ่มรายชื่อตำแหน่งบรรณาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ เป็น บรรณาธิการอำนวยการวารสารจิตวิทยาคลินิก (Editor in Chief)
  อาจารย์ส่องโสม พึ่งพงศ์ เป็น บรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก
  ตามหนังสือที่ สนคท 03/021 ลงวันที่ 1 เมษายน 2561 (24 เม.ย. 61)

  "วารสารวิทยาศาสตร์ มข." ISSN 0125-2364 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ โดยมี รศ.ดร.รจนา บุระคำ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561 เป็นต้นไป และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 วารสารได้ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่ม และเน้นการเผยแพร่วารสารแบบออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ และเลข ISSN (Online) : 2586-9531 โดยสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดบทความได้จากเว็บไซต์วารสาร http://scijournal.kku.ac.th/ (24 เม.ย. 61)

  "Science and Technology Asia" ISSN 0859-4074 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจากเดิม รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล เปลี่ยนเป็น ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ และข้อมูลติดต่อบรรณาธิการวารสารคือ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี Email : wutiphol@mathstat.sci.tu.ac.th (17 เม.ย. 61)

  "วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ISSN 1686-4409 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และคณะทำงาน จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย เปลี่ยนเป็น รศ.จักรฤกษณ์ พิญญาพงษ์ ตามหนังสือที่ ศธ 0535.8/115 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 (17 เม.ย. 61)

  "วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร" ISSN 0125-0369 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ ส.วก.ท.(บก.) 102/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 (17 เม.ย. 61)

  ISSN (เดิม) : 1906-3334
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : SDU Research Journal Science and Technology
  เปลี่ยนเลข ISSN และชื่อวารสาร
  ISSN (ใหม่) : 2629-9992
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
  ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 เป็นต้นไป (17 เม.ย. 61)

  "วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์" ISSN 2286-9301 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจากเดิม รศ.ดร.พระเทพปริยัติเมธี เป็น รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง ตามคำสั่งที่ 015/2560 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (17 เม.ย. 61)

  "วารสารรามาธิบดีเวชสาร" ISSN 0125-3611 แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ตั้งแต่วารสารปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (17 เม.ย. 61)

  "วารสารวิชาการธรรมทรรศน์" ISSN 1513-5845 แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์ในวารสาร ดังนี้
 • รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกฑณ์ APA โดยได้ปรับปรุงรูปแบบการอ้างอิงตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
 • การเขียนบรรณานุกรมจากเดิมใช้รูปแบบการจัดตามหมวดหมู่ เปลี่ยนเป็น การแปลบรรณานุกรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยได้ปรับปรุงตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
 • เพิ่มการออกวารสารฉบับพิเศษ ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป (17 เม.ย. 61)
 • ISSN (เดิม) : 0125-152X
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Siriraj Medical Journal
  เปลี่ยนเลข ISSN
  ISSN (ใหม่) : 2629-995X
  ตั้งแต่ปีที่ 70 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2561 เป็นต้นไป (9 เม.ย. 61)

  ISSN (เดิม) : 1685-9502
  ชื่อวารสาร (เดิม) : เชียงใหม่สัตวแพทยสาร (Chiang Mai Veterinary Journal)
  เปลี่ยนเลข ISSN และชื่อวารสาร
  ISSN (ใหม่) : 2629-9968
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Veterinary Integrative Sciences
  ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป (9 เม.ย. 61)

  "วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์" ISSN 0859-6808 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม อาจารย์ภิญญารัข บรรเจิดพศ์ชัย เป็น อาจารย์ ดร.ศศิธร ชิดนายี และอีเมลที่ใช้ติดต่อวารสารคือ journal@unc.ac.th หนังสือที่ สธ 0203.0912/พิเศษ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 (9 เม.ย. 61)

  "ASEAN Journal of Management and Innovation" ISSN 2351-0307 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม Dr.Apitep Saikeow เป็น Dr.John Nirenberg (3 เม.ย. 61)

  "วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ." ISSN 0125-278X แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือที่ 0249/2560 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (28 มี.ค. 61)

  ISSN (เดิม) : 0125-8435
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : สงขลานครินทร์เวชสาร
  ชื้อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Songklanagarind Medical Journal
  เปลี่ยนเลข ISSN และชื่อวารสาร
  ISSN (ใหม่) : 2586-9981
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Journal of Health Science and Medical Research (JHSMR)
  ตั้งแต่ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป (28 มี.ค. 61)

  "วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร" ISSN 2287-0962 แจ้งปรับปรุงวารสาร ดังนี้
 • เปลี่ยนเว็บไซต์จากเดิม http://www.journal-peace.mcu.ac.th/ เป็น https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace
 • เปลี่ยนแปลงวงรอบการตีมพ์จากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม
 • แจ้งการเผยในรูปแบบขอการตีพิมพ์ และ ระบบออนไลน์ ดังนี้
  ISSN : 2287-0962 (Print)
  ISSN : 2539-6765 (Online)
 • ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561 เป็นต้นไป (28 มี.ค. 61)

  "เชียงใหม่สัตวแพทยสาร" ISSN 1685-9502 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตามหนังสือวันที่ 19 มีนาคม 2561 (28 มี.ค. 61)

  "วารสารวิทยาศาสตร์ มศว." ISSN 0857-1600 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม รศ.ดร.สิริธร สโมสร เป็น รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร ตามหนังสือที่ ศธ 6912(1)/1044 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (28 มี.ค. 61)

  "วารสารคณะพลศึกษา" ISSN 1513-3613 แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ กองบรรณาธิการ และหลักเกณฑ์การลงตีพิมพ์วารสาร โดยมี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล เป็นบรรณาธิการวารสาร (20 มี.ค. 61)

  "วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน" ISSN 1685-3865 แจ้งเปลี่ยนการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 11 เป็นต้นไป (20 มี.ค. 61)

  "Current Applied Science and Technology Journal" ISSN 2586-9396 แจ้งเปลี่ยนชื่อเจ้าของวารสารจากเดิม Faculty of Science, King Monkut's Institute of Technology Ladkraban เป็น King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang หนังสือแจ้งวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (20 มี.ค. 61)

  "วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช" ISSN 1960-8735 แจ้งความเคลื่อนไหววารสารดังนี้
 • วารสารออกเล่มฉบับพิเศษในช่วงเดือน มิถุนายน 2561 เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) โดยมีการกำหนดยุทธศาตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราโชบาย จำนวน 1 ฉบับ
 • ปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร เป็นบรรณาธิการวารสาร
 • ปรับเปลี่ยนการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนานยน 2561 เป็นต้นไป (20 มี.ค. 61)
 • "วารสารพยาบาลศาสตร์" ISSN 0125-8885 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (20 มี.ค. 61)

  "วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์" ISSN 1905-2863 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสารตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 มกราคม - มิถุนายน 2561 โดยมี ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว เป็นบรรณาธิการวารสาร (20 มี.ค. 61)

  "วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย" ISSN 1906-7925 แจ้งเปลี่ยนอีเมลในการติดต่อส่งบทความและสมัครสมาชิกวารรสารจาก trc.journal@trcn.ac.th เป็น journal@stin.ac.th (20 มี.ค. 61)

  ISSN : 1905-7172
  ชื่อวารสาร (เดิม) : International Journal of Renewable Energy
  เปลี่ยนเลข ISSN และชื่อวารสาร
  ISSN (ใหม่) : 2586-8764
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology
  หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (20 มี.ค. 61)

  "วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย" ISSN 0858-9216 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 (19 มี.ค. 61)

  "APHEIT International Journal" ISSN 2286-9867 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 (19 มี.ค. 61)

  "วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)" ISSN 2286-9514 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 (19 มี.ค. 61)

  "วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน" ISSN 1685-1425 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้
 • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ผศ.สุพจน์ สุทธิศักดิ์ เป็น อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน
 • เปลี่ยนแปลง URL ของเว็บไซต์วารสาร เป็น http://library.christian.ac.th/CUTjournal/main.php ตั้งแต่ปีที่ี 23 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (19 มี.ค. 61)
 • "วารสารราชบัณฑิตยสภา" ISSN 0125-2968 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ประยูร ทรงศิลป์ เป็นบรรณาธิการวารสาร (19 มี.ค. 61)

  "วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ" ISSN 0857-7927 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ดร.วรรณี ตปนียากร เป็น ดร.ขวัญตา บุณวาศ จากหนังสือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (19 มี.ค. 61)

  "วารสารแก่นเกษตร" ISSN 0125-0485 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกจาก 4 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์
          ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน
          ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม
          ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป (19 มี.ค. 61)

  "วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย" ISSN 1905-1867 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา เป็น ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (19 มี.ค. 61)

  "วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ISSN 1906-6023 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิม รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี เป็น รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป (19 มี.ค. 61)

  "วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ" ISSN 2286-6965 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.วุฒิชัย เต็งพงศธร เป็นบรรณาธิการวารสารฝ่ายบริหาร และ ผศ.นิก สุนทรชัย เป็นบรรณาธิการวารสารฝ่ายวิชาการ (19 มี.ค. 61)

  "วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม" ISSN 1906-6988 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม อาจารย์ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์ เป็น ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร เป็นบรรณาธิการวารสาร (19 มี.ค. 61)

  "วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่" ISSN 1686-7319 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน เป็น อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป และเปลี่ยนเปลง E-mail วารสาร คือ jmmslpru@gmail.com (6 ก.พ. 61)

  "วารสารบริหารการศึกษา มศว" ISSN 1685-2257 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ เป็น ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร (6 ก.พ. 61)

  "วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ISSN 1513-3443 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ เป็น ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร (6 ก.พ. 61)

  "วารสารวิจัยทางการศึกษา" ISSN 1905-5536 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ เป็น ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา เป็นบรรณาธิการวารสาร (6 ก.พ. 61)

  "วารสารพยาบาลศาสตร์" ISSN 0125-8885 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม รศ.ดร.ฟองคำ ติลสกุลชัย เป็น รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ เป็นบรรณาธิการวารสาร (6 ก.พ. 61)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" ISSN 2229-0435 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม รศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์ เป็น ผศ.ดร.พิชิต สุดตา เป็นบรรณาธิการวารสาร และเปลี่ยนแปลงกำหนดออกจาก 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (6 ก.พ. 61)

  "วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" ISSN 1686-4530 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ผศ.ดร.พิชิต สุดตา เป็น อาจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ เป็นบรรณาธิการวารสาร (6 ก.พ. 61)

  "วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH" ISSN 1905-6648 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ เป็น รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร (6 ก.พ. 61)

  "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" ISSN 2286-8658 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ เป็น รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช เป็นบรรณาธิการวารสาร (6 ก.พ. 61)

  "วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" ISSN 1906-425X แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย เป็นบรรณาธิการวารสาร (6 ก.พ. 61)

  "วารสารแพทย์นาวี" ISSN 0125-6971 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร จำนวน 1 ท่าน และกองบรรณาธิการวารสาร จำนวน 4 ท่าน โดยมี นาวาเอกชลธร สุวรรณกิตติ เป็นบรรณาธิการวารสาร (6 ก.พ. 61)

  "วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์" ISSN 1685-2354 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจากเดิม ผศ.ดร.สุชนนี เมธิโยธิน เป็น ผศ.ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป (6 ก.พ. 61)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี" ISSN 1905-6469 แจ้งเพิ่มจำนวนกองบรรณาธิการวารสาร 2 ท่าน เพื่อให้กองบรรณาธิการมีผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายครอบคลุมในทุกด้าน ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 74 มกราคม - เมษายน 2561 เป็นต้นไป (6 ก.พ. 61)

  "วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ISSN 1905-0488 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (6 ก.พ. 61)

  "วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" ISSN 2229-1210 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ (16 ม.ค. 61)

  "วารสารบริหารธุรกิจ" ISSN 0125-233X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม รศ.ดร.นภภล ร่มโพธิ์ เป็น รศ.ดร.ศากุน บุณอิต (16 ม.ค. 61)

  "วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี" ISSN 2392-5779 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารคือ รศ.ปราณี เพชรแก้ว (16 ม.ค. 61)

  "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ISSN 1905-2383 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออกจากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  (16 ม.ค. 61)

  "วารสารพิฆเนศวร์สาร" ISSN 1686-7467 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารคือ รศ.สนิท สัตโยภาส ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (16 ม.ค. 61)

  "วารสารบัณฑิตวิจัย" ISSN 2229-2756 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารคือ อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (16 ม.ค. 61)

  "วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" ISSN 2351-0943 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป (16 ม.ค. 61)

  "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" ISSN 2287-0083 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิไชย พิลาไชย และเปลี่ยนแปลงกำหนดออกจากเดิม 1 ฉบับ/ปี เป็น 2 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม   (16 ม.ค. 61)

  "วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ." ISSN 1906-392X แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ (16 ม.ค. 61)

  "International Journal of Child Devlelopment and Mental Health" ISSN 2286-7481 ปรับเปลี่ยนข้อมูลของวารสารดังนี้
  • เปลี่ยนแปลงรายชื่อกองบรรณาธิการและทีมทำงานของวารสาร โดยมี นพ.สมัย ศิริทองถาวร เป็นบรรณาธิการวาร
  • ปรับการออกรูปเล่มให้ตรงตามปีปฏิทิน ดังต่อไปนี้
           ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
           ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  • เลข E-ISSN : 2586-887X
  • ชื่อย่อของสารสารที่ใช้ในการเขียนอ้างอิง คือ International Journal of Child Devlelopment and Mental Health   (16 ม.ค. 61)

  ISSN : 1906-6406
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Scholar
  เปลี่ยนชื่อวารสาร
  E-ISSN : 2586-9388
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Scholar: Human Sciences
  ตั้งแต่ Vol.9 No.2 July - December 2017 เป็นต้นไป (16 ม.ค. 61)

  "NIDA Journal of Language and Communication" ISSN 1513-4164 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกจาก ฉบับภาษาอังกฤษ ปีละ 2 เล่ม ฉบับภาษาไทย ปีละ 1 เล่ม รวมเป็น 3 ฉบับ/ปี เป็นภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป   (16 ม.ค. 61)

  ISSN (เดิม) : 1905-2367
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : KMITL Science and Technology Journal
  เปลี่ยนเลข ISSN เป็น E-ISSN และชื่อวารสาร
  E-ISSN (ใหม่) : 1905-2367
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Current Applied Science and Technology Journal (CAST)
  ตั้งแต่ Vol.17 No.2 July-December 2017 เป็นต้นไป (4 ม.ค. 61)

    ปี 2560

  "วารสารนักบริหาร" ISSN 0125-4960 และ "วารสาร BU Academic Review" ISSN 1685-4322 ปรับปรุงบรรณานุกรม โดยให้มีการแปลบรรณานุกรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อความเป็นสากลในการอ้างอิงข้อมูลและพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Asian Citation Index (ACI) ต่อไป ซึ่งเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  (27 ธ.ค. 60)

  "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ISSN 1905-2383 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (27 ธ.ค. 60)

  "วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี" ISSN 2392-5779 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสาร โดยบรรณาธิการวารสารคือ รศ.ปราณี เพชรแก้ว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป (27 ธ.ค. 60)

  "วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ISSN 0858-5520 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสาร โดยจากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน เป็น อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป (27 ธ.ค. 60)

  "วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร" ISSN 1905-3746 แจ้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารชุดใหม่ โดยจากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ เปลี่ยนเป็น ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป (27 ธ.ค. 60)

  "UTCC International Journal of Business and Economics" ISSN 1906-5582 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกจาก 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป   (27 ธ.ค. 60)

  "วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์" ISSN 2229-1148 ได้ทำการปรับปรุงการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (12 ธ.ค. 60)

  "MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences" ISSN 2286-6477 แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดทำวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมี รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการวารสาร (12 ธ.ค. 60)

  "The New English Teacher" ISSN 1905-7725 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.รามัน ซาซิ คูมาร์ (Dr.Raman Shashi Kumar) ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการวารสาร และมี อาจารย์วรี เทพธรณินทรา และ อาจารย์อริสรา งามสมจิตร เป็นผู้ประสานงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวามคม 2560 เป็นต้นไป (12 ธ.ค. 60)

  "วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)" ISSN 2408-2279 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ เปลี่ยนเป็น พลเรือตรีหญิง ศ. ยุวดี เปรมวิชัย ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป (12 ธ.ค. 60)

  "วารสารการพยาบาลและสุขภาพ" ISSN 1906-0025 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จาก 3 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (16 พ.ย. 60)

  "วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี" ISSN 1685-5280 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ชวลิต แสงสวัสดิ์ เปลี่ยนเป็น ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (16 พ.ย. 60)

  "วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" ISSN 1906-1048 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ศ.ชวน เพชรแก้ว เปลี่ยนเป็น ผศ.ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์ (6 พ.ย. 60)

  ISSN : 1905-3959
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University
  เปลี่ยนชื่อวารสาร
  ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : อินทนิลทักษิณสาร
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Inthaninthaksin Journal
  ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (6 พ.ย. 60)

  "วารสารราชมงคลล้านนา" ISSN 2287-092x แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ดร.รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร เป็น ผศ.ดร.กัญฐนา ดิษฐ์แก้ว (6 พ.ย. 60)

  ISSN (เดิม) : 0125-6955
  ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารโภชนาการ
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Nutrition Association of Thailand
  เปลี่ยนเลข ISSN และที่อยู่ในการติดต่อวารสาร
  ISSN (ใหม่) : 2586-8772 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (25 ต.ค. 60)

  "วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง" ISSN 0857-9512 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.พันธนี พงศ์สัมพันธ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (25 ต.ค. 60)

  ISSN (เดิม) : 0858-9291
  ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Applied Economics Journal
  เปลี่ยนเลข ISSN
  ISSN (ใหม่) : 2586-9124 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2560 (25 ต.ค. 60)

  "วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" ISSN 2286-9581 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ผศ.อรสิริ วิมลธรรม เป็น ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร ตั้งแต่วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และได้มีการเพิ่มเติมผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการจำนวน 3 ท่าน (16 ต.ค. 60)

  "วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร" ISSN 1905-3746 เปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์วารสาร จาก 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (19 ก.ย. 60)

  "วารสารโรคผิวหนัง" ISSN 0125-8680 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งข้อมูลต่างๆ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (19 ก.ย. 60)

  "วารสารการบัญชีและการจัดการ" ISSN 1906-7933 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ เป็น ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ ตั้งแต่วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป (19 ก.ย. 60)

  "วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด" ISSN 0857-6653 มีนโยบายจัดพิมพ์วารสารจำนวนจำกัด และยกเลิกการจัดส่งตัวเล่มแก่สมาชิก ตั้งแต่ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคา-เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/ams (19 ก.ย. 60)

  "วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)" ISSN 1905-7121 ได้จัดทำวารสารในรูปแบบ E-Journal เนื่องจากปัจจุบันวารสารได้ลดจำนวนการผลิตรูปเล่มเพื่อลดปริมาณกระดาษ และเน้นการเผยแพร่วารสารผ่านเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ www.journal.nu.ac.th (19 ก.ย. 60)

  "วารสารวนศาสตร์" ISSN 0857-1724 เปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์วารสาร จาก 3 ฉบับ/ปี เป็น 2 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (19 ก.ย. 60)

  "รมยสาร" ISSN 1686-0101 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร และคณะกรรมการบริการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม เป็นบรรณาธิการวารสาร (5 ก.ย. 60)

  "Journal of International Buddhist Studies" ISSN 1906-6244 แจ้งเปลี่ยนแปลง URL : http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JIBS (5 ก.ย. 60)

  ISSN (เดิม) : 0125-2968
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารราชบัณฑิตยสถาน
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : The Journal of the Royal Institute of Thailand
  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารราชบัณฑิตยสภา
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : The Journal of The Royal Society of Thailand ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป  (31 ส.ค. 60)

  "วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" ISSN 1686-4530 เปลี่ยนแปลงรอบการจัดทำวารสารให้เป็นไปตามปีปฏิทิน ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (31 ส.ค. 60)

  "วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ISSN 1906-3849 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ เป็น ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ ตั้งแต่วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (31 ส.ค. 60)

  "วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" ISSN 0859-1113 เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิมพ์เผยแพร่จากปีละ 4 ฉบับ เป็นพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  (31 ส.ค. 60)

  "วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ISSN 1906-0319 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟนโบร์แมนน์ เป็นบรรณาธิการวารสาร (31 ส.ค. 60)

  "วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร" ISSN 2228-8473 เปลี่ยนแปลงรอบการจัดทำวารสารให้เป็นไปตามปีปฏิทิน ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  (22 ส.ค. 60)

  "วารสารห้องสมุด" ISSN 0857-0086 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน เป็นบรรณาธิการวารสาร (22 ส.ค. 60)

  "วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ" ISSN 1905-0793 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นบรรณาธิการวารสาร (22 ส.ค. 60)

  "วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย" ISSN 2392-5671 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต เป็น รศ.ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป (22 ส.ค. 60)

  "วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่" ISSN 1513-8410 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง เป็นบรรณาธิการวารสารตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป (22 ส.ค. 60)

  ISSN (เดิม) : 1686-378X
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of East Asian Studies Center
  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of East Asian and ASEAN Studies ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  (22 ส.ค. 60)

  "วารสารวิทยาศาสตร์ มศว" ISSN 0857-1600 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.สุนันท์ ชัยนะกุล เป็น รศ.ดร.สิรินธร สโมสร (22 ส.ค. 60)

  "วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ISSN 1906-1056 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ เป็นบรรณาธิการวารสารตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป (22 ส.ค. 60)

  "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี" ISSN 1905-4165 แจ้งแต่งตั้ง ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (11 ส.ค. 60)

  "วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย" ISSN 1685-408X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร (11 ส.ค. 60)

  ISSN (เดิม) : 1685-4489
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Built Environment Inquiry
  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาไทย
  ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  (11 ส.ค. 60)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น" ISSN 1905-9590 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน เป็นบรรณาธิการวารสาร (11 ส.ค. 60)

  "แก่นเกษตร" ISSN 0125-0485 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจากเดิมคือ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา เป็น รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ตั้งแต่ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560 เป็นต้นไป (11 ส.ค. 60)

  "วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร" ISSN 2228-8473 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจากเดิมคือ อาจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ เป็น อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ (31 ก.ค. 60)

  "วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา" ISSN 0858-4338 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจากเดิมคือ รศ.ดร.ศิริวรรณ แสงอินทร์ เป็น รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (31 ก.ค. 60)

  "วารสารเกื้อการุณย์" ISSN 0858-3080 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจากเดิมคือ ผศ.ชะไมพร ธรรมวาสี เป็น ผศ.ดร.พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์ (24 ก.ค. 60)

  "วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ISSN 1686-4409 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร (24 ก.ค. 60)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น" ISSN 1905-9590 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (24 ก.ค. 60)

  "วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ" ISSN 0857-4677 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม คือ รศ.ดิเรก ควรสมาคม เป็น รศ.บุษบา อารีย์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (24 ก.ค. 60)

  "วารสารบริหารธุรกิจ" ISSN 0125-233X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม คือ รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ เป็น รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร (24 ก.ค. 60)

  "วารสารช่อพะยอม" ISSN 1513-5462 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง เป็นบรรณาธิการวารสาร และเปลี่ยนแปลงกำหนดออก ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - พฤษภาคม เป็นฉบับภาษาไทย
          ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ตุลาคม เป็นฉบับภาษาไทย
          ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน - ธันวาคม เป็นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
  โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป   (24 ก.ค. 60)

  ISSN (เดิม) : 1905-2960
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารจักษุธรรมศาสตร์
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
  เปลี่ยน ISSN และ ชื่อวารสาร
  ISSN (ใหม่) : 2586-8349
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Eye South East Asia   (24 ก.ค. 60)

  "วารสารแก่นเกษตร" ISSN 0125-0485 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม คือ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา เป็น รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560 เป็นต้นไป (24 ก.ค. 60)

  "วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ" ISSN 2408-2651 แจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบวารสาร เป็น ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเว็บไซต์ของวารสาร คือ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise (24 ก.ค. 60)

  "วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์" ISSN 0125-6203 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร (13 มิ.ย. 60)

  ISSN : 1906-4950
  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  บรรณาธิการวารสาร (เดิม) : ผศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
  เปลี่ยนชื่อวารสาร และบรรณาธิการวารสาร
  ชื่อวารสา (ใหม่) : วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา
  บรรณาธิการวารสาร (ใหม่) : ผศ.ดร.ธัชชัย จิตรนันท์
  ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป และทางวารสารได้จัดทำระบบ Online Submission เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้นิพนธ์มีความเป็นสากลเปิดกว้างต่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการศึกษา (13 มิ.ย. 60)

  "วารสารจิตวิทยาคลินิก" ISSN 0125-1422 เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เป็น http://www.journalclinicpsy.org  (8 มิ.ย. 60)

  ISSN (เดิม) : 0125-1570
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
  เปลี่ยน ISSN และ ชื่อวารสาร
  ISSN (ใหม่) : 2586-8195
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Pharmaceutical Sciences Asia
  ตั้งแต่เมษายน 2560 เป็นต้นไป  (8 มิ.ย. 60)

  "วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" ISSN 1685-2699 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ เป็น ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง (8 มิ.ย. 60)

  "Southeast Asian Journal of Economics" ISSN 2286-8984 แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อ Editorial Board คือ Professor Krislert Samphantharak สังกัด University of California, San Diego (8 มิ.ย. 60)

  "วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์" ISSN 2287-0121 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังต่อไปนี้
 • ชื่อบทความภาษาไทย-อังกฤษ
 • ชื่อผู้แต่ง และสังกัด ภาษาอังกฤษ
 • บทคัดย่อภาษาไทย-อังกฤษ
 • ระบบการอ้างอิง APA, 6th Edition ทั้งในเนื้อหาและท้ายบท
 • โดยระบบการอ้างอิงใหม่จะเร่ิมตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (23 พ.ค. 60)

  ISSN : 0125-4820
  ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารอักษรศาสตร์
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Bulletin of the Faculty of Arts Chulalongkorn University
  บรรณาธิการวารสาร : ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
  บรรณาธิการประจำฉบับ : ผศ.ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์
  เปลี่ยนข้อมูลวารสารดังนี้
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Letters
  บรรณาธิการวารสาร (ใหม่) : อาจารย์ ดร.กัญญา วัฒนกุล (22 พ.ค. 60)

  "วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" ISSN 1906-425X เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เป็น http://www.law.nu.ac.th/lawnujournal11/index.php/journals (22 พ.ค. 60)

  "วารสารอาหารและยา" ISSN 0859-1180 เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เป็น http://kmfda.fda.moph.go.th/Journal/index.php (22 พ.ค. 60)

  ISSN : 1906-4241
  ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารเรียนไทย
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : RIAN THAI : International Journal of Thai Studies
  ยกเลิกการใช้ชื่อวารสารภาษาไทย โดยใช้เฉพาะชื่อภาษาอังกฤษ
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : RIAN THAI : International Journal of Thai Studies
  และเปลี่ยนแปลงกำหนดออกการตีพิมพ์ จากเดิม 1 ฉบับ/ปี เป็น 2 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (22 พ.ค. 60)

  "วารสารสวนปรุง" ISSN 0857-2127 แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่มตั้งแต่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้จัดทำในรูปแบบของ e-Journal โดยสืบค้นและดาวน์โหลด PDF ไฟล์ได้ที่ http://202.129.34.16/journal/index.php (22 พ.ค. 60)

  "วารสารหาดใหญ่วิชาการ" ISSN 1686-1868 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อและการจัดส่งบทความผ่านเว็บไซต์ใหม่เป็น https://www.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal และเปลี่ยนแปลง e-mail ใหม่เป็น hu_apc@hu.ac.th (8 พ.ค. 60)

  ISSN : 1906-0769
  ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences
  ชื่อย่อวารสาร : GSHSKKU
  บรรณาธิการวารสาร : ผศ.ดร.รัตนา จันทร์เทาว์
  เปลี่ยนข้อมูลวารสารดังนี้
  ISSN (ใหม่) : 2586-808X
  ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Language, Religion and Culture
  ชื่อย่อวารสาร (ใหม่) : LRC
  บรรณาธิการวารสาร (ใหม่) : ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก
  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (4 พ.ค. 60)

  "วารสารคณะพลศึกษา" ISSN 1513-3613 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ อ.ดร.อุษากร พันธุ์วานิช เป็น ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 (4 พ.ค. 60)

  ISSN : 0859-1083
  ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal
  เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น
  ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
  ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มกราคม 2559  (27 เม.ย. 60)

  "Suranaree Journal of Science and Technology" ISSN 0858-849X แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ เป็นบรรณาธิการ และ ศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ เป็นรองบรรณาธิการวารสาร (24 เม.ย. 60)

  "วารสารอาหารและยา" ISSN 0859-1180 แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม เป็นบรรณาธิการบริหาร และ ดร.ภญ.พรทิพย์ เจียมสุชน เป็นบรรณาธิการวารสาร (12 เม.ย. 60)

  "วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ISSN 0859-9254 ได้เปลี่ยนแปลง E-mail ในการติดต่อวารสาร จากเดิม kdj@kku.ac.th เป็น larunt@kku.ac.th (12 เม.ย. 60)

  "วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่" ISSN 1906-7208 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง เป็น รศ.มนตรี มีเนียม ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (12 เม.ย. 60)

  "วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review)" ISSN 1905-1603 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร และใช้อักษรย่อชื่อภาษาอังกฤษเป็น "JGSR" โดยกำหนดใช้บนหน้าปกวารสารตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 เป็นต้นไป (12 เม.ย. 60)

  "วารสารจีนศึกษา" ISSN 1905-1972 ปรับเวลาการตีพิมพ์วารสารให้อยู่ในรอบปีเดียวกัน ดังต่อไปนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 2560 เป็นต้นไป (12 เม.ย. 60)

  "วารสารการเมืองการปกครอง" ISSN 2228-8562 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ รศ.สีดา สอนศรี เป็น ผศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (7 เม.ย. 60)

  "ไทยไภษัชยนิพนธ์" ISSN 1686-9540 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ รศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ เป็น รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (7 เม.ย. 60)

  "วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ISSN 1905-9922 ได้รับการอ้างอิงวารสารบนปรากฎฐานข้อมูลสากลเพิ่มเติม ได้แก่ Asian Education Index (7 เม.ย. 60)

  "วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU. International Journal of Science)" ISSN 1686-5561 เปลี่ยนแปลงรอบการจัดทำวารสารให้เป็นไปตามปีปฏิทิน ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป (7 เม.ย. 60)

  "วารสารปัญญาภิวัฒน์" ISSN 1906-7658 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล เป็นบรรณาธิการวารสาร   (30 มี.ค. 60)

  "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ISSN 1905-2383 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ดร.นันทา จันทร์แก้ว เป็น ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา   (30 มี.ค. 60)

  "เชียงใหม่สัตวแพทยสาร" ISSN 1685-9502 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.นสพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ เป็นบรรณาธิการวารสาร   (30 มี.ค. 60)

  "Thoughts" ISSN 1513-1025 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เป็น ผศ.ปทมา อัตนโถ   (30 มี.ค. 60)

  "วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์" ISSN 0125-6203 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กูลศรีโรจน์ เป็น ผศ.ดร. วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์   (13 มี.ค. 60)

  ISSN : 0125-1422
  ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารจิตวิทยาคลินิก
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Clinical Psychology
  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ เป็น
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Thai Journal of Clinical Psychology
  และเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์ : 0 2212 5670 -2 ต่อ 6412 โทรสาร : 0 2212 0856
  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (13 มี.ค. 60)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ISSN 2286-6175 และ "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" ISSN 2286-6183 แจ้งเยกเลิกการตัวส่งเล่มวารสาร โดยสามารถอ่านฉบับย้อนหลังและฉบับปัจจุบันได้ที่ URL ดังนี้
 • http://eauheritage.eau.ac.th/
 • http://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci
 • http://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci
 •   (13 มี.ค. 60)

  "วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ." ISSN 1905-4653 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย เป็น ผศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป   (3 มี.ค. 60)

  "วารสารญี่ปุ่นศึกษา" ISSN 0125-6416 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ) เป็น อาจารย์ ดร.นิภาพร รัชตพัฒนกุบ   (3 มี.ค. 60)

  "วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร" ISSN 2287-0962 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสารดังนี้
 • ขอเปลี่ยนแปลงระบบการอ้างอิงเป็น APA 6 และปรับเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทั้งในเนื้อหาและท้ายเล่ม
 • เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร
 • ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  (17 ก.พ. 60)

  ISSN (เดิม) : 0859-3957
  E-ISSN (เดิม) : 2465-3986
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิจัย มข.
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : KKU Research Journal
  เปลี่ยนเลข E-ISSNและชื่อวารสารเป็น
  E-ISSN (ใหม่) : 2539-6293
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (17 ก.พ. 60)

  "วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร" ISSN 1686-3089 เปลี่ยนแปลงรอบการจัดทำวารสารให้เป็นไปตามปีปฏิทิน ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  โดยเริ่มเปลี่ยนรอบการจัดทำวารสารตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป (17 ก.พ. 60)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ISSN 2286-6175 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข เป็น ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  (17 ก.พ. 60)

  "วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ( Journal of Safety and Health)" ISSN 1905-8160 แจ้งเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของวารสารดังนี้
 • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยจากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ รศ.สราวุธ สุธรรมาสา เป็น รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
 • รูปแบบวารสารจากการตีพิมพ์เป็นเอกสารเป็นวารสารออนไลน์
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากปีละ 4 ฉบับเป็น 3 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
 • คอลัมน์ในบริเวณเว็บไซต์ของวารสารที่ไม่ต้องผ่าน Peer Review เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและความรู้ที่ทันสมัยคือ SHE Digest ทันโลก พัฒนาตนเอง และเว็บลิงค์ที่น่าสนใจ
 • ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 35 เป็นต้นไป (3 ก.พ. 60)

  ISSN : 0125-796X
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
  เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Journal of Fisheries and Environment (3 ก.พ. 60)

  "วารสารวิชาการธรรมทรรศน์" ISSN 1513-5845 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารให้เป็นไปตามปีปฏิทิน ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม (3 ก.พ. 60)

  ISSN : 0125-8273
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วิศวกรรมสาร มข.
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : KKU Engineering Journal
  เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น
  ISSN (ใหม่) : 2539-6161
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Engineering and Applied Science Research (EASR)
  ตั้งแต่ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (27 ม.ค. 60)

  "วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ISSN 1686-4409 และ "วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)" ISSN 1905-7121 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิมตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม
  และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ้างอิงบทความฉบับภาษาไทยเป็น ตัดเอกสารอ้างอิงภาษาไทย โดยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทั้งนี้ การอ้างอิงในเนื้อหา ต้องอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน (24 ม.ค. 60)

  "Journal of Associated Medical Sciences" ISSN 0125-5347 แจ้งยกเลิกเลข E-ISSN : 2465-4515 และขอใช้เลข E-ISSN ใหม่ คือ "2539-6056"  (23 ม.ค. 60)

  "วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ISSN 1686-4409 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยจากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ดร. ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ เป็น ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย  (23 ม.ค. 60)

  "วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ" ISSN 0857-684x เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิมราย 4 เดือน เป็น ราย 3 เดือน ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม
  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (23 ม.ค. 60)

  "วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี" ISSN 0857-1791 แจ้งเปลี่ยน URL วารสารเป็น http://edujournal.psu.ac.th และชื่อย่อคือ EDUPSU   (17 ม.ค. 60)

    ปี 2559

  "วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์" ISSN 0125-6203 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยจากเดิมบรรณาธิการวารคือ รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล เป็น ดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์  (30 ธ.ค. 59)

  "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด" ISSN 1905-6036 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสารทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานของวารสารต่อเนื่องและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป   (30 ธ.ค. 59)

  "วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ISSN 0859-8479 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ เป็น รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ   (30 ธ.ค. 59)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" ISSN 2286-6183 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ดร.พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์ เป็น อาจารย์นันทิยา จรูญแสง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  (30 ธ.ค. 59)

  "วารสารราชพฤกษ์" ISSN 1905-1344 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์ เป็น รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี   (30 ธ.ค. 59)

  "อินฟอร์เมชั่น" ISSN 0859-015X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เป็น นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป   (27 ธ.ค. 59)

  "สงขลานครินทร์เวชสาร" ISSN 0125-8435 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 6 ฉบับต่อปี เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม
  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (27 ธ.ค. 59)

  "วารสารรัชต์ภาคย์" ISSN 1905-2243 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับต่อปี เป็น 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม - เมษายน 2560 เป็นต้นไป (19 ธ.ค. 59)

  "วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ISSN 1905-8241 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ดร.เลิศชาย ศิริชัย เป็น ดร.สิริพร สมบุณร์บูรณะ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป   (19 ธ.ค. 59)

  "วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง" ISSN 1686-6541 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เหลือเพียง 1 ท่าน คือ รศ.ดร.มณีมัย ทองอยู่ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป   (19 ธ.ค. 59)

  "วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต" ISSN 1513-007X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น เป็น รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป   (19 ธ.ค. 59)

  "วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ISSN 1906-1056 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับต่อปี เป็น 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม (19 ธ.ค. 59)

  "สงขลานครินทร์เวชสาร" ISSN 0125-8435, E-ISSN 2465-468X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยจากเดิมคือ ศ.นพ.นครชัย เผื่อนปฐม เป็น รศ.นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป   (19 ธ.ค. 59)

  "วารสารเทคโนโลยีสุรนารี" ISSN 1905-9329 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.ธรา อั่งสกุล เป็น อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป   (9 ธ.ค. 59)

  "วารสารสุทธิปริทัศน์" ISSN 0857-2690 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์ เป็น ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน   (8 ธ.ค. 59)

  "Chiang Mai University Journal of Natural Sciences" ISSN 1685-1994 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 3 ฉบับต่อปี เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม (2 ธ.ค. 59)

  ISSN : 1906-0181
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Rajabhat Maha Sarakham University Journal (Humanities and Social Sciences)
  เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น
  ชื่อวารสารไทย (ใหม่) : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Rajabhat Maha Sarakham University Journal
  ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 เป็นต้นไป (29 พ.ย. 59)

  "วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์" ISSN 0125-8958 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ถนอมศรี อินทนนท์ เป็น ผศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ   (29 พ.ย. 59 )

  "วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน" ISSN 1685-1412 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสารดังนี้
 • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.สัมพันธ์ หิญชีระนันทน์ เป็น ผศ.สุพจน์ สุทธิศักดิ
 • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์์
 • เปลี่ยนแปลงอีเมลวารสาร เป็น cutjournal@christian.ac.th
 • เปล่ี่่ยนเปลงกองบรรณาธิการวารสารและผู้ทรงคุณวุฒิ
 • โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2559 เป็นต้นไป   (29 พ.ย. 59 )

  "วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา" ISSN 0859-3949 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ดร.ปัณณธ ชัชวรัตน์ เป็น ดร.ทักษิกา ชัชวรัตน์ โดยมีอาจารย์ณัฐติพร อ้นด้วง และนายเอกชัย หมื่นขัติย์ เป็นเลขานุการวารสารฯ   (23 พ.ย. 59 )

  "วารสารวิชาการธรรมทรรศน์" ISSN 1513-5845 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน เป็น ดร.สุรพล พรมกุล ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  (15 พ.ย. 59 )

  ISSN : 2286-9328
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Political Science and Law Kalasin University
  เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น
  ชื่อวารสารไทย (ใหม่) : วารสารการบริหารปกครอง
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Governance Journal
  โดยมีเจ้าของวารสารคือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป (8 พ.ย. 59)

  "วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี" ISSN 1906-070x แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความเพิ่มเติม โดยมีบรรณาธิการวารสาร จากเดิม อาจารย์สุวัฒน์ จันทรีย์ เป็น ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่   (8 พ.ย. 59)

  "วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย" ISSN 2287-0717 แจ้งปรับการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เป็นแบบ APA ซึ่งเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  (8 พ.ย. 59)

  "วารสารการบริหารท้องถิ่น" ISSN 1906-103X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ เป็น ผศ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  (14 ต.ค. 59)

  "The International Journal of East Asian Studies" ISSN 0857-6033 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้
 • เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) : International Journal of East Asian Studies
 • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เป็น รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (31 ต.ค. 59)
 • "วารสารการเมืองการปกครอง" ISSN 2228-8562 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับต่อปี เป็น 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

  โดยจะเริ่มในปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป (25 ต.ค. 59)

  "วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ" ISSN 2286-6965 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.นิก สุนทรธัย เป็นบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ตรีวิดา เฟื่องฟู เป็นบรรณาธิการฝ่ายบริหาร   (19 ต.ค. 59)

  "วารสารการบริหารท้องถิ่น" ISSN 1906-103X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ เป็น ผศ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  (14 ต.ค. 59)

  "ครุศาสตร์สาร" ISSN 1906-117x แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ เป็น อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง   (14 ต.ค. 59)

  ISSN : 2287-0075
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Community Health Development Quarterly
  เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น
  ชื่อวารสารไทย (ใหม่) : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Community Health Development Quarterly Khon Kaen University (14 ต.ค. 59)

  "วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" ISSN 1685-2699 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ เป็น อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อาจหาญ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  (4 ต.ค. 59)

  "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ISSN 0858-4435 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 4 ฉบับต่อปี เป็น 6 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์
          ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน
          ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน
          ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม
          ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม
          ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม (4 ต.ค. 59)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น" ISSN 1686-7440 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.เฉลิมศักดิ์ สุภาผล เป็น ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย และแต่งตั้งกองบรรณาธิการเพิ่มเติม  (4 ต.ค. 59)

  "วารสารวิชาชีพบัญชี" ISSN 1686-8293 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจาก 3 ฉบับต่อปี เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มีนาคม
          ฉบับที่ 2 มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กันยายน
          ฉบับที่ 4 ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป (14 ก.ย. 59)

  "วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ISSN 0859-3299 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ดร.ภนารี บุราคัมตระกูล เป็น รศ.ดร.วาสนา สุขุมศิริชาติ   (13 ก.ย. 59)

  "วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร" ISSN 2228-8473 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี บางบอน เป็น อาจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ   (13 ก.ย. 59)

  "วารสารเทคนิคการแพทย์ (Journal of the Medical Technologist Association of Thailand)" ISSN 0125-2682 แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมลวารสารฯ เป็น jmt.amtt2016@gmail.com   (8 ก.ย. 59)

  ISSN : 0125-5347
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
  ชื่อย่อวารสาร (เดิม) : BCAM
  เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษและชื่อย่อวารสาร เป็น
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : "Journal of Associated Medical Sciences"
  ชื่อย่อวารสาร (ใหม่) : "JAMS"
  โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  (2 ก.ย. 59)

  "วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์" ISSN 2287-0121 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2560 เป็นต้นไป (24 ส.ค. 59)

  "วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร" ISSN 2287-0962 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็น 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (19 ส.ค. 59)

  "วารสาร มทร.อีสาน" ISSN 1906-215X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.พีรเดช สุวิทยารักษ์ เป็น ผศ.ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์   (19 ส.ค. 59)

  "วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" ISSN 1906-425X เปลี่ยนแปลงช่วงเดือนของกำหนดออกวารสาร ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (2 ส.ค. 59)

  "วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา" ISSN 2392-5655 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็น 2 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (2 ส.ค. 59)

  "วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี" ISSN 1906-070x เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็น 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (2 ส.ค. 59)

  "วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์" ISSN 1513-9980 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ เป็น รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที   (21 ก.ค. 59)

  "วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ISSN 1906-0319 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.ศุภาพิชญ์ โฟนโบร์แมนน์ ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการวารสาร, ดร.ศิริพร ครุฑกาศ ดำรงตำแหน่งผู้่ช่วยบรรณาธิการวารสาร และอ.ปิยะธิดา ซื่อสัตยาวงศ์ ดำรงตำแหน่งกองบรรณาธิการวารสาร  (7 ก.ค. 59)

  "วารสารวิชาการนายเรืออากาศ" ISSN 1906-7186 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เป็น นาวาอากาศเอก รศ.อนุรักษ์ โชติดิลก โดยจะดำรงตำแหน่งบรรณาธิการวารสารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป  (16 มิ.ย. 59)

  ISSN : 1685-4489
  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Buiit Environment Inquriry - BEI)"
  โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  (16 มิ.ย. 59)

  "วารสารเกษตร" ISSN 0857-0841 เปลี่ยนแปลง URL เป็น : http://journal.agri.cmu.ac.th/ (16 มิ.ย. 59)

  "วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ" ISSN 1905-3959 เปลี่ยนแปลงช่วงเดือนของกำหนดออกวารสาร ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (16 มิ.ย. 59)

  "วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด" ISSN 0857-6653 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ เป็น รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง   (16 มิ.ย. 59)

  "รามาธิบดีพยาบาลสาร" ISSN 0857-8052 เริ่มใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์และปรับการเชียนเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อความเป็นสากลในการอ้างอิงข้อมูลและพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Asian Citation Index (ACI) ต่อไป โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559 เป็นต้นไป  (16 มิ.ย. 59)

  P-ISSN (เดิม) : 1906-151X
  ชื่อวารสาร : King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
  เปลี่ยน P-ISSN และแจ้งเพิ่มเลข E-ISSN เป็น
  P-ISSN (ใหม่) : 2465-4532
  E-ISSN : 2465-4574 (16 มิ.ย. 59)

  "วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ." ISSN 1906-392X แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ เป็นบรรณาธิการวารสาร โดยจะเริ่มตั้งแต่ฉบับปีที่ 8 ฉบับที่ 2 2558 เป็นต้นไป  (30 พ.ค. 59)

  "Silpakorn University Science and Technology Journal" ISSN 1905-9159 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็น 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป (23 พ.ค. 59)

  "วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ISSN 1906-1560 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ เป็น ดร.อภินันท์ ศรีศิริ  (16 พ.ค. 59)

  "วารสารไทยศึกษา" ISSN 1686-7459 เปลี่ยนแปลงช่วงเดือนของกำหนดออกวารสาร เป็นดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป (16 พ.ค. 59)

  "วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์" ISSN 1685-2354 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.ดร.ยอดยิ่ง ธนทวี เป็น ผศ.ดร.สุชนนี เมธิโยธิน ตั้งแต่ฉบับปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  (16 พ.ค. 59)

  "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา" ISSN 1513-7201 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก รศ.ดร.ไถ้ออน ชินธเนศ เป็น ผศ.ดร.วารี วิดจายา   (26 เม.ย. 59)

  "วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" ISSN 1686-4530 เปลี่ยนแปลงช่วงเดือนของกำหนดออกวารสาร เป็นดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (26 เม.ย. 59)

  "วารสารการพยาบาลและการศึกษา" ISSN 1906-1773 แจ้งเพิ่มกองบรรณาธิการวารสารจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, ผศ.ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง และ ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา (26 เม.ย. 59)

  "วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์" ISSN 2229-0931 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ดร.สุภณิดา พัฒธร เป็น ดร.ศศิธร จันทมฤก และเปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็นปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559 เป็นต้นไป  (26 เม.ย. 59)

  "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร" ISSN 0857-5428 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็นดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  (12 เม.ย. 59)

  "เชียงใหม่สัตวแพทยสาร" ISSN 1685-9502 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ เป็น รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ และตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 วารสารได้เปลี่ยนเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-ISSN 2465-4604 เผยแพร่บทความผ่านเว็บไซต์ URL : www.vet.cmu.ac.th/cmvj  (4 เม.ย. 59) 

  ISSN (เดิม) : 1685-3091
  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารอายุรศาสตร์อีสาน (I-San Journal of Internal Medicine)
  เริ่มพิมพ์เมื่อ ปี พ.ศ. 2545 Volume 1 จนถึง ปี พ.ศ. 2557 Volume 13
  เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร เป็น
  ISSN (ใหม่) : 2465-454X
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Journal of Medicine)"
  โดยเริ่มพิมพ์เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 Volume 1  (4 เม.ย. 59) 

  "วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ISSN 0859-9866 ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดทำข้อมูลวารสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ตั้งแต่เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558) เป็นต้นไป  (4 เม.ย. 59) 

  "วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" ISSN 1686-4530 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็นปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - พฤษภาคม
          ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม  (4 เม.ย. 59)

  "วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" ISSN 0859-5127 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เป็น ผศ.ดร.ธิติยา บงกชเพชร  (14 มี.ค. 59)

  "วารสารบัณฑิตวิจัย" ISSN 2229-2756 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัขเวทย์ เป็น ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป (14 มี.ค. 59) 

  "วารสารราชพฤกษ์" ISSN 1905-1344 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เป็น รศ.สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์ (14 มี.ค. 59)

  "วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย" ISSN 0858-9216 เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการและบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ เป็น ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (4 มี.ค. 59)

  "วารสารบัณฑิตวิจัย" ISSN 2229-2756 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ เป็น อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  (4 มี.ค. 59)

  "วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ISSN 2286-7771 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม เป็น ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม  (4 มี.ค. 59)

  "วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา" ISSN 2228-9453 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็นปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม
          ฉบับที่ 2 สิงหาคม  (4 มี.ค. 59)

  "วารสารวิทยาศาสตร์ มข." ISSN 0125-2364 เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ศ.ดร.สุจิตรา ยังมี เป็นบรรณาธิการวารสาร  (4 มี.ค. 59)

  "Environment and Natural Resources Journal" ISSN 1686-5456 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต เป็น รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี  (4 มี.ค. 59)

  ISSN : 0857-8664
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Thai Journal of Genetics
  เปลี่ยนชื่อ เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Genomics and Genetics"
  ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป (Vol.9 No.1 2016) (4 มี.ค. 59)

  "วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย" ISSN 1685-408X เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล เป็น ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ และเปลี่ยนแปลงจำนวนคนในกองบรรณาธิการวารสาร (19 ก.พ. 59)

  ISSN (เดิม) : 0075-5192
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Kasetsart Journal (Natural Science)
  เปลี่ยน ISSN และชื่อ เป็น
  ISSN (ใหม่) : 2468-1458
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Agriculture and Natural Resources"
  URL : http://anres.kasetsart.org/
  โดยจะเริ่มตั้งแต่ Vol.50 No.1 2016  (18 ก.พ. 59) 

  ISSN (เดิม) : 0125-8370
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Kasetsart Journal (Social Sciences)
  เปลี่ยน ISSN และชื่อ เป็น
  ISSN (ใหม่) : 2452-3151
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Kasetsart Journal of Social Sciences"
  URL : http://kjss.kasetsart.org/
  โดยจะเริ่มตั้งแต่ Vol.37 No.1 2016  (18 ก.พ. 59) 

  "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ISSN 1905-2383 เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.นันทา จันทร์แก้ว เป็นบรรณาธิการวารสาร (11 ก.พ. 59)

  ISSN (เดิม) : 0125-152X
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : สารศิริราช
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Siriraj Medical Journal
  เปลี่ยนชื่อ เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Siriraj Medical Journal"
  และเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ศ.นพ.สมบูรณ์ คุณาธิคม เป็น ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธโดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2562 (ตั้งแต่ Vol.68 No.1 เป็นต้นไป)  (11 ก.พ. 59) 

  "วารสารหาดใหญ่วิชาการ" ISSN 1686-1868 เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง เป็นบรรณาธิการวารสาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารตั้งแต่วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป (8 ก.พ. 59)

  "วารสารนักบริหาร" ISSN 0125-4960 และ "BU Academic Review " ISSN 1685-4322 แจ้งปรับการเขียนบรรณานุกรมท้ายบทความ เพื่อสอดรับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) โดยให้มีการแปลบรรณานุกรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเริ่มปรับปรุงปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป (8 ก.พ. 59)

  "วารสารวิทยาการจัดการ" ISSN 0125-8362 เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.สมพร คุณวิชิต เป็นบรรณาธิการวารสาร และคำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารชุดใหม่ มีผลบังคับใช้กับวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป (8 ก.พ. 59)

  "วารสารปัญญาภิวัฒน์" ISSN 1906-7658 เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล เป็นบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสารมีวาระการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (8 ก.พ. 59)

  "Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology" ISSN 0857-6084 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ เป็น ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป (ตั้งแต่ Vol.24 No.1 เป็นต้นไป) (25 ม.ค. 59)

  "วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร" ISSN 1906-0432 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพ์วารสารข้ามปีในฉบับเดียวกัน เป็นดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน เป็นต้นไป  (25 ม.ค. 59)

  "วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ" ISSN 2351-0781 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็นดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป  (15 ม.ค. 59)

    ปี 2558

  "วารสารการบริหารท้องถิ่น" ISSN 1906-103) แจ้งรับบทความผ่านระบบออนไลน์ URL : http://www.colakkujournals.com โดยผู้เขียนสามารถดำเนินการส่งบทความเข้ารับพิจารณาผ่านทางระบบของเว็บไซต์ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป (25 พ.ย. 58)

  "วารสารรัฐประศาสนศาสตร์" ISSN 0859-418X เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ้างอิง จากการอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้า (Footnote) เป็นการอ้างอิงเชิงอรรถท้ายบท (Endnote) โดยจะเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป (23 พ.ย. 58)

  "วารสารการจัดการภาครัฐแ??ะภาคเอกชน" ISSN 0854-9849 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ้างอิง จากการอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้า (Footnote) เป็นการอ้างอิงเชิงอรรถท้ายบท (Endnote) โดยจะเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป (23 พ.ย. 58)

  "วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา" ISSN 2351-0781 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจาก 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  (23 พ.ย. 58)

  "วารสารพยาบาลทหารบก" ISSN 1513-5217 แจ้งการปรับเอกสารอ้างอิง (references) เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยจะเริ่มเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป (6 พ.ย. 58)

  ISSN (เดิม) : 0125-7501
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : ขอนแก่นเวชสาร
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Khon Kaen Medical Journal
  เปลี่ยนชื่อ เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "The Clinical Academia"
   (6 พ.ย. 58)

  "วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย" ISSN 1905-4084 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกเป็นปีละ 1 ฉบับ โดยออกในเดือนธันวาคม (6 พ.ย. 58)

  "จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์" ISSN 0125-6564 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ เป็น ผศ.ดร.พิมพ์มณี รัตนวิชาโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป (ตั้งแต่ฉบับที่ 146 ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป) (27 ต.ค. 58) 

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น" ISSN 1905-9590
  ปรับเปลี่ยนกำหนดออกเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพ์วารสารข้ามปีในฉบับเดียวกัน จึงได้ทำการรวบวารสารฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 มาตีพิมพ์ในฉบับเดียวกัน โดยในปี พ.ศ. 2559 จะเริ่มตีพิมพ์ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม และตีพิมพ์ ฉบับที่ 4 ในเดือนธันวาคม ดังนี้   (21 ต.ค. 58)
  กำหนดออกเดิมของวารสารฯ การรวบวารสารฯ
  ตีพิมพ์ในฉบับเดียวกัน
  กำหนดออกใหม่ของวารสาร
  ใน ปี พ.ศ. 2559
  ฉบับที่ 1 พ.ค. - ก.ค.
  ฉบับที่ 2 ส.ค. - ต.ค.
  ฉบับที่ 3 พ.ย. - ม.ค.
  ฉบับที่ 4 ก.พ. - เม.ย.
  รวบฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 ตีพิมพ์ในฉบับเดียวกัน
  ดังนี้ >> ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 (ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2558)
  ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค.
  ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย.
  ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย.
  ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค.

  ISSN (เดิม) : 1905-6583
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Journal of Western Rajabhat Universities
  เปลี่ยน ISSN และ ชื่อ เป็น
  ISSN (ใหม่) : "2465-3837"
  ชื่อวารสารไทย (ใหม่) : "วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย"
  ชื่อวารสารอังกฤษ (ใหม่) : "Journal of Thai Interdisciplinary Research"

  และเปลี่ยนกำหนดออกจากเดิม 2 ฉบับต่อปี เป็น 6 ฉบับต่อปี โดยจะออกเล่มวารสารฉบับถัดไป คือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558 ต่อเนื่องจาก ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2557  (15 ต.ค. 58)

  "วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต" ISSN 1513-007X
  ปรับปรุงกำหนดออกให้อยู่ในวงรอบปีปฏิทินดังนี้   (15 ต.ค. 58)
  แบบเดิม
  (ก่อนปีที่ 15)
  ช่วงปรับปรุงรอบการตีพิมพ์เข้าสู่แบบใหม่
  (ปีที่ 15 ซึ่งเป็นปีปัจจุบัน)
  แบบใหม่
  (เริ่มตั้งแต่ปีที่ 16 เป็นต้นไป)
  ฉบับที่ 1 เดือน ต.ค. - ม.ค. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
  เดือน ต.ค. - ม.ค. 58
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
  เดือน ม.ค. - เม.ย. 59
  ฉบับที่ 2 เดือน ก.พ. - พ.ค. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
  เดือน ก.พ. - พ.ค. 58
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
  เดือน พ.ค. - ส.ค. 59
  ฉบับที่ 3 เดือน มิ.ย. - ก.ย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3
  เดือน มิ.ย. - ก.ย. 58
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 3
  เดือน ก.ย. - ธ.ค. 59
    ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ
  เดือน ต.ค. - ธ.ค. 58
   

  "วารสารวิจัย มข." ISSN 0859-3957 แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป โดยเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์เป็นแบบออนไลน์ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/kkurj  (5 ต.ค. 58)

  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ISSN 2286-9328
  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" (25 ก.ย. 58)

  "ABAC Journal" ISSN 0858-0855 เปลี่ยนแปลงกำหนดการออกวารสารจากราย 4 เดือน (3 เล่ม/ปี) เป็นราย 6 เดือน (2 เล่ม/ปี) เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพบทความได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้วารสารออกฉบับต่อไปในเดือนธันวาคม 2558 และไม่มีฉบับสิงหาคมตามกำหนดเดิมซึ่งได้ยกเลิกไป   (5 ส.ค. 58)

  "วิศวกรรมสาร มข." ISSN 0125-8273 แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป โดยเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์เป็นแบบออนไลน์ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/kkuenj  (5 ส.ค. 58)

  "วารสารไทยคดีศึกษา" ISSN 1686-0667 เปลี่ยนแปลงกำหนดการออกวารสาร ให้อยู่ในปีเดียวกัน ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีที่ 13 เป็นต้นไป
  และได้แก้ไขชื่อวารสารภาษาอังกฤษเป็น "The Journal of the Thai Khadi Research Institute"  (20 ก.ค. 58)

  "วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์" (Applied Economics Journal) ISSN 0858-9291 แจ้งปิดรับบทความภาษาไทยตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป และสำหรับบทความภาษาไทยที่อยู่ในกระบวนก่อนวันที่ปิดรับนั้น จะยังทำการตีพิมพ์ตามปกติ  (17 ก.ค. 58)

  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ISSN 1905-4963
  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
  และ เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจาก ผศ.สุนันทา ศรีม่วง เป็น ผศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะ (9 ก.ค. 58)

  "วารสารไทยคดีศึกษา" ISSN 1686-0667 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการบริหารวารสาร (Executive Editor) จาก ดร.อนุชา ทีรคานนท์ เป็น รศ.กิติมา สุรสนธิโดยจะเริ่มตั้งแต่ฉบับปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป (30 มิ.ย. 58)

  "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ISSN 1906-215X เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจาก ดร.อุบล สุริพล เป็น ผศ.ดร.พีรเดช สุวิทยารักษ์
  และ "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" มี ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม เป็นบรรณาธิการวารสาร  (23 มิ.ย. 58) 

  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences) ISSN 0125-1570
  ปัจจุบันใช้ชื่อภาษาอังกฤษเป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences"
  และเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจาก รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ เป็น ผศ.ดร.มัลลิกา ชมนาวัง ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป (15 มิ.ย. 58)

  "วารสารร่มพฤกษ์" ISSN 0125-7609 เปลี่ยนแปลงกำหนดการออกวารสาร ให้อยู่ในปีเดียวกัน ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม (15 มิ.ย. 58)

  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review) ISSN 1906-2540
  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ (Development Economic Review)"
  จะเริ่มใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559) เป็นต้นไป (11 มิ.ย. 58)

  "Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities" ISSN 1905-906X หยุดตีพิมพ์วารสาร  (10 มิ.ย. 58) 

  "วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ." ISSN 0125-278X เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://journal.kmutt.ac.th/ (5 มิ.ย. 58)

  "วารสารไทยคดีศึกษา" ISSN 1686-0667 เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งและเพ่ิมกองบรรณาธิการ จากเดิม
  อาจารย์ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ เป็น อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ บรรณาธิการบริหาร (Executive editor)
  นางสาวกาญจนา เหล่าโชคชัยกุล เป็น นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chif editor)
  และเพิ่มเติม อาจารย์กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล ใน กองบรรณาธิการ (Editotial board) ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งและเพิ่มเติมตำแหน่งจะเร่ิมตั้งแต่ฉบับปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป  (4 มิ.ย. 58)

  "วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น" ISSN 1686-4522 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจาก ดร.ชูจิต สาระภาค เป็น ดร.เฉลา สำราญดี (25 พ.ค. 58)

  "วารสาร มทร.อีสาน" ISSN 1906-215X เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ เป็น ปีละ 3 ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2558 เป็นต้นไป (19 พ.ค. 58)

  "วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก" ISSN 1906-1889 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจาก ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ เป็น ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา (17 เม.ย. 58)

  "วารสารปัญญาภิวัฒน์" ISSN 1906-7658 จะเริ่มใช้รูปแบบการเผยแพร่ E-Journal ในพ.ศ. 2558 โดยมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นดังนี้
          เล่มที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน
          เล่มที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
          เล่มที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม (20 มี.ค. 58)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น" ISSN 1905-9590 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ เป็น ปีละ 4 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 พฤษภาคม - กรกฎาคม
          ฉบับที่ 2 สิงหาคม - ตุลาคม
          ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน - มกราคม
          ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ - เมษายน (6 มี.ค. 58)

  "วารสารคณะพลศึกษา" ISSN 1513-3613 แจ้งการแต่งตั้งกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.อุษากร พันธุ์วานิช เป็นบรรณาธิการวารสาร (27 ก.พ. 58)

  "วารสารวิศวกรรมศาสตร์ " ISSN 1906-3636 แจ้งปิดดำเนินการตีพิมพ์วารสาร โดยทำการตีพิมพ์วารสารฉบับสุดท้ายคือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม พ.ศ. 2556) (25 ก.พ. 58)

  "วารสารเภสัชวิทยา (Thai Journal of Pharmacology)" ได้มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารเป็น รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา ที่ทำการวารสาร : สำนักงานวารสารเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 05596 1800 หรือ 08 3956 1494 โทรสาร 0 5596 3620 (20 ก.พ. 58)

  "วารสารวิทยาศาสตร์ มช" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://scijournal.kku.ac.th/ (12 ก.พ. 58)

  "รมยสาร" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิมออกฉบับละ 2 ฉบับ/ปี เป็น ปีละ 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม  (10 ก.พ. 58)

  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "NU. International Journal of Science" ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป (26 ม.ค. 58)

  "วารสารเทคนิคการแพทย์" แจ้งย้ายที่ทำการวารสารใหม่ เป็น "สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เลขที่ 6 ซอย.0 152/1 ถนนรามอินทรา แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0-2948-5757 โทรสาร. 0-2948-5758"  (20 ม.ค. 58)

  "วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา" แจ้งการเผยแพร่วารสารเป็นระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ และยกเลิการตีพิมพ์ออกเผยแพร่เล่มวารสารฉบับกระดาษ และแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการดำเนินการพิจารณาตีพิมพ์ โดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์วารสาร URL : http://www.sci.buu.ac.th/buscij/ ทั้งนี้การส่งไฟล์ต้นฉบับและเอกสารประกอบบทความทุกอย่าง ต้องดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศ (E-Submission) เท่านั้น วารสารจะไม่รับพิจารณาบทความที่ส่งผ่านอีเมล หรือทางไปรษณีย์  (20 ม.ค. 58)

  "วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์" ปรับปรุงเว็บไซต์ โดยมี  URL http://gjn.mcu.ac.th/ (9 ม.ค. 58)

    ปี 2557

  "วารสารปัญญาภิวัฒน์" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิมออกฉบับละ 2 ฉบับ/ปี เป็น ปีละ 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม  (16 ธ.ค. 57)  

  "วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์" แจ้งการลาออกจากกองบรรณาธิการบริหารของ ดร.อิสราภรณ์ พลนารักษ์ และได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.กนกพร ศรีกาณลักษณ์ เป็นกองบรรณาธิการบริหารวารสารฯ  (16 ธ.ค. 57)  

  "วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ" ได้มีการปรับปรุงกองบรรณาธิการวารสารเพิ่มเติมใหม่อีก (ตั้งแต่ฉบับปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2557) ดังนี้
 • กองบรรณาธิการภายนอก
 •       รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ
        อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญผล
 • กองบรรณาธิการภายใน
 •       รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ
        รองศาสตราจารย์ เอนก ชิตเกษร
 • บรรณาธิการวารสาร
 •       รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม (17 พ.ย. 57)  

  "วารสารการพยาบาลและการศึกษา" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิมออกฉบับละ 3 ฉบับ/ปี เป็น ปีละ 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม  (14 พ.ย. 57) 

  "วารสารแก่นเกษตร" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://ag2.kku.ac.th/kaj (5 พ.ย. 57)

  "วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ" ได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพวารสารของ TCI โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal (3 ต.ค. 57)

  "วารสารสุทธิปริทัศน์" ได้มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารเป็น ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์ (3 ต.ค. 57)

  "วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร "และ "วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน" ได้มีการเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล เป็นบรรณาธิการวารสาร (15 ก.ย. 57)

  "วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา" ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ ดังนี้ www.huso.buu.ac.th/Journal/ (1 ก.ย. 57)

  "วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ" ได้มีการจัดทำเว็บไซด์เพื่อสืบค้นและเป็นการติดต่อในการส่งบทความวิชาการ โดยมี URL ของวารสารฯ คือ http://journal.payap.ac.th/ (27 ส.ค. 57)   

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น" ปรับแก้ไขเจ้าของวารสารจาก "วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เป็น "มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น" เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
  (21 ส.ค. 57)

  "วารสารสุทธิปริทัศน์" เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจาก ผศ.ดร.วันวร จะนู เป็น ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์ (18 ส.ค. 57)

  "วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย" ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดทำวารสาร ดังนี้
 • เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล เป็นบรรณาธิการวารสาร
 • ที่อยู่กองบรรณาธิการ คือ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
 • จำนวนที่ออกเผยแพร่ต่อปี คือ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน, กรกฎาคม-ธันวาคม) จากเดิมที่ออกเผยแพร่ปีละ 1 ฉบับ โดยเริ่มออกแผยแพร่เป็น 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
 • (13 ส.ค. 57)

  "วารสารโรงพยาบาลสกลนคร" แจ้งเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกองบรรณาธิการต่างสถาบัน โดยมี นพ.ศิรยุสต์ วรามิตร เป็นบรรณาธิการวารสาร  (13 ส.ค. 57)

  วารสาร : Thailand Statistician
  ISSN (เดิม) : 1985-9057
  เปลี่ยน ISSN ใหม่เป็น
  ISSN Print (ใหม่) : "1685-9057"
  ISSN Online : "2351-0676"
  โดยมี รศ.ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ เป็นบรรณาธิการวารสาร (15 ก.ค. 57)

  "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิมออกฉบับละ 2 ครั้ง/ปี เป็น ฉบับละ 3 ครั้ง/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม  (9 ก.ค. 57)

  "วารสารรัฐประศาสนศาสตร์" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://www.gspajournal.com (9 ก.ค. 57)

  "เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://rehabmed.or.th/main/?page_id=168 (1 ก.ค. 57)   

  "วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย" เปลี่ยนแปลง URL เป็น www.jwt-bioff.forest.ku.ac.th (1 ก.ค. 57)   

  "วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา" เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (18 มิ.ย. 57)   

  "วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา" เปลี่ยนชื่อเป็น วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (18 มิ.ย. 57)   

  ISSN (เดิม) : 1905-2529
  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ปรับปรุงรูปแบบการตีพิมพ์โดยแยกเนื้อหาบทความวิจัยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิจัยทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้มีการเปลี่ยน ISSN และ ชื่อใหม่ดังนี้
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ISSN (ใหม่) (Print) : "2351-0374"
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : " วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ISSN (ใหม่) (Print) : "2351-0366"
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : " วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
  บรรณาธิการของวารสารทั้ง 2 สาขาคือ ผศ.ดร.น้ำฝน ศีตะจิตต์ (11 มิ.ย. 57)

  "วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิม ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม , ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน เป็นดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  และปรับปรุงกองบรรณาธิการจากภายนอกเพิ่มเติม 2 ท่านคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรีภาส ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ฉบับปี 24 ฉบับที่ 1 2557 เป็นต้นไป (4 มิ.ย. 57)

  "Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences" เปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็น บรรณาธิการ Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 65000 (2 มิ.ย. 57)

  "วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม" เปลี่ยนแปลง URL เป็น www.npu.ac.th/npujournal (28 พ.ค. 57)

  "วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่" ได้มีการปรับเปลี่ยนบรรณาธิการวารสารใหม่ จาก ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ (28 พ.ค. 57)

  ISSN (เดิม) : 0125-8842
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
  เปลี่ยนISSN และ ชื่อใหม่เป็น
  ISSN (ใหม่) : "2351-0358"
  ชื่อวารสารไทย (ใหม่) : "วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ"
  ชื่อวารสารอังกฤษ (ใหม่) : "Journal of Nursing and Health Care"
  โดยมี ดร.สมจิต แดนสีแก้ว เป็นบรรณาธิการวารสาร จะเริ่มฉบับแรกปี พ.ศ. 2557 (ปีที่ 32 ฉบับที่ 1) (28 พ.ค. 57)

  "วารสารราชพฤกษ์" ได้มีการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการวารสารใหม่ เนื่องจากมีกองบรรณาธิการวารสารบางส่วนลาออก ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี เป็นบรรณาธิการวารสาร โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน 2556)
  นอกจากนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดรอบการออกวารสารใหม่ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2557) เป็นต้นไป (21 พ.ค. 57)  

  "International Journal of the Computer, The Internet and Management" เปลี่ยนเจ้าของวารสารจาก "Assumption University" เป็น "สาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์ แห่งเอซีเอ็ม (Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM)" และ "สาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์แห่ง ไอทริปเปิลอี (Thailand Chapter of the Computer Society of the IEEE)" (3 มี.ค. 57)   

  ISSN (เดิม) : 1906-1838
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Stamford Journal
  เปลี่ยนISSN และ ชื่อใหม่เป็น
  ISSN (ใหม่) (Print) : "2351-0307"
  E-ISSN (Online) : "2351-0110"
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "ASEAN Journal of Management & Innovation" (2 พ.ค. 57)   

  "วารสารไทยคดีศึกษา" ปรับแก้ไขโครงสร้างและตำแหน่งในกองบรรณาธกิารวารสาร โดยจะเริ่มตั้งแต่ฉบับปีที่ 11 ฉบับที่ 2 จากเดิม
 • บรรณาธิการบริหาร เปลี่ยนแปลงเป็น บรรณาธิการบริหาร (Excutive editor)
 • บรรณาธิการผู้ช่วยบริหาร เปลี่ยนแปลงเป็น หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chief editor)
 • กองบรรณาธิการ เปลี่ยนแปลงเป็น กองบรรณาธิการ (Editorial board) (24 มี.ค. 57)
 • "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา" ได้มีการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการวารสารใหม่ เนื่องจากมีกองบรรณาธิการวารสารบางส่วนลาออก ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ โดยมี อาจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา เป็นบรรณาธิการวารสาร (3 มี.ค. 57)   

  "International Journal of the Computer, The Internet and Management" เปลี่ยนเจ้าของวารสารจาก "Assumption University" เป็น "สาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์ แห่งเอซีเอ็ม (Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM)" และ "สาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์แห่ง ไอทริปเปิลอี (Thailand Chapter of the Computer Society of the IEEE)" (3 มี.ค. 57)   

  ISSN (เดิม) : 0125-6939
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Journal of Environmental Research
  เปลี่ยน ISSN และ ชื่อใหม่เป็น
  ISSN (ใหม่) : "2287-0741"
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Applied Environmental Research" (26 ก.พ. 57)

  "Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering" เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น "King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology" (21 ก.พ. 57)

  "Journal of Science, Technology, and Humanities" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/huso/issue/archive
  และเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็น "ศาสตราจารย์สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131"   (21 ก.พ. 57)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารเป็นปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - เมษายน 2557 เป็นต้นไป  (5 ก.พ. 57)

  "วารสารนักบริหาร" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  (17 ม.ค. 57)

  "Chiang Mai University Journal of Natural Sciences" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
          เดือนมกราคมของทุกปี (มกราคม - เมษายน)
          เดือนพฤษภาคมของทุกปี (พฤษภาคม - สิงหาคม)
          เดือนกันยายนของทุกปี (กันยายน - ธันวาคม)   (17 ม.ค. 57)

    ปี 2556

  ISSN (เดิม) : 0857-8397
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Chulalongkorn Journal of Economics
  เปลี่ยน ISSN และ ชื่อใหม่เป็น
  ISSN (ใหม่) : "2286-8984"
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Southeast Asian Journal of Economics" (13 ธ.ค. 56)

  "Walailak Journal of Science and Technology" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากราย 2 เดือน เป็น รายเดือน (ปีละ 12 ฉบับ) เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป และ เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารเป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล (13 ธ.ค. 56)

  ISSN (เดิม) : 1905-677x
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Nakhon Sawan Rajabhat University Graduate Studies Journal
  เปลี่ยน ISSN และ ชื่อใหม่เป็น
  ISSN (ใหม่) : "2286-9832"
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์" (15 ต.ค. 56)

  "Journal of Health Research" เปลี่ยนแปลง URL เป็น www.jhealthres.org (8 ต.ค. 56)

  "วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร" และ "วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน" เปลี่ยนแปลง URL เป็น www.grad.nu.ac.th/press (8 ต.ค. 56)

  "วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์" เปลี่ยนชื่อเป็น "วารสาร HR intelligence" (15 ม.ค. 56)

  "Chiang Mai University Journal of Natural Sciences" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จากเดิมเดือนมิถุนายน เป็น "เดือนมกราคม" และจากเดือนธันวาคม เป็น "เดือนกรกฎาคม"(7 ม.ค. 56)

    ปี 2555

  "สักทอง : วารสารสัมคมศาสตร์" เปลี่ยนชื่อเป็น "สักทอง : วารสารมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์" (9 พ.ย. 55)

  "Environment and Natural Resources Journal" เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารเป็น ผศ.กิติจร จามรดุสิต และเปลี่ยนแปลง URL เป็น www.ennrjournal.com (24 ต.ค. 55)

  "วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST)" ปรับกำหนดการออกเล่มวารสารจากราย 6 เดือน เป็นราย 3 เดือน กำหนดออกเล่มวารสารปีละ 4 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 ออกเล่มวารสารเดือนมีนาคม
          ฉบับที่ 2 ออกเล่มวารสารเดือนมิถุนายน
          ฉบับที่ 3 ออกเล่มวารสารเดือนกันยายน
          ฉบับที่ 4 ออกเล่มวารสารเดือนธันวาคม
  เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือนกันยายน 2555 เป็นต้นไป (10 ต.ค. 55)

  "สักทอง : วารสารการวิจัย" เปลี่ยนชื่อเป็น "สักทอง : วารสารสังคมศาสตร์" (10 ต.ค. 55)

  "ภาษาและภาษาศาสตร์" เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารเป็น ดร. จันทิมา อังคพณิชกิจ (8 ต.ค. 55)

  "วารสารพยาบาลทหารบก" เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจากเดิม พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด เป็น พันโทหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ (25 ก.ย. 55)

  "รามาธิบดีพยาบาลสาร" เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจากเดิม ผศ.ดร. พรทิพย์ มาลาธรรม เป็น ผศ.ดร. สุปรีดา มั่นคง (18 ส.ค. 55)

  "วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย" เปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็น บรรณาธิการวารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กทม. 10330 (27 ส.ค. 55)

  "Environment and Natural Resources Journal" เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจากเดิม รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ เป็น ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต (6 ส.ค. 55)

  "วารสาร Rajabhat Journal of Science & Humanities" เปลี่ยนชื่อเป็น "วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences" (11 ก.ค. 55)

  "วารสารพยาบาลทหารบก" ปรับกำหนดการออกเล่มวารสารเป็น วารสารราย 4 เดือน กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
          เดือนม.ค. - เม.ย.
          เดือนพ.ค. - ส.ค.
          เดือนก.ย. - ธ.ค.
  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน พ.ค.-ส.ค. 2555 เป็นต้นไป (28 มิ.ย. 55)

  "International Journal of the Computer, The Internet and Management" เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เป็น ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 (28 มิ.ย. 55)

  "วารสารไทยเภสัชสาร" เปลี่ยนชื่อเป็น "Thai Journal of Pharmaceutical Sciences" (28 พ.ค. 55)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย" เปลี่ยนชื่อเป็น "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และเปลี่ยน ISSN จาก "1905-159x" เป็น "2286-6175" (21 พ.ค. 55)

  "วารสารพฤติกรรมศาสตร์" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://tci-thaijo.org/index.php/BSRI และ "วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://tci-thaijo.org/index.php/JBSD
  (18 พ.ค. 55)

  "วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย" เปลี่ยนชื่อกรรมการบริหารที่รับผิดชอบงานด้านวารสาร (ส.ว.ก.ท.) และสถานที่ติดต่อ คือ "รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล"
  ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม"
  Email Address : fenfant@ku.ac.th หรือ center.tsea.asia (15 พ.ค. 55)

  "วารสารวิทยาศาสตร์" เปลี่ยนชื่อเป็น "Rajabhat Journal of Sciences & Humanities" (1 พ.ค. 55)

  "Silpakorn University International Journal" เปลี่ยนชื่อเป็น "Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts" (10 เม.ย. 55)

  URL ของ "วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน" คือ http://dra.research.nu.ac.th/jcdr/index.aspx (26 มี.ค. 55)

  "วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://vmj.kku.ac.th/ (26 มี.ค. 55)

  "วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://www.psychiatry.or.th/home/index.php?option=com_content&view=category&id=20&Itemid=97 (12 มี.ค. 55)

  "วารสารจิตวิทยาคลินิก" เปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าของวารสารฯ จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย (1 ก.พ. 55)

  "วารสารวิทยาการจัดการ" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://journal.mgt.psu.ac.th (30 ม.ค. 55)

    ปี 2554

  "วารสารวิจัยสังคม" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://www.cusri.chula.ac.th/thai/online_magazine.html (21 ธ.ค. 54)

  "วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST)" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://wjst.wu.ac.th (28 ต.ค. 54)

  "วารสารเกษตร" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://web.agri.cmu.ac.th/agjournal (25 ต.ค. 54)

  "Journal of Population and Social Studies" ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (17 ต.ค. 54)
    งดตีพิมพ์บทความภาษาไทย ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 มกราคม 2552 เป็นต้นมา
    มีการเปลี่ยนบรรณาธิการ จาก ศ. ดร. บุญเลิศ เลียวประไพ เป็น รศ. ดร. ชาย โพธิสิตา ตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 มกราคม 2553 เป็นต้นมา
    Web address ใหม่ของ Journal นี้คือ www.ipsr.mahidol.ac.th/journal

  "วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา" เพิ่ม URL http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jbsd (6 ก.ย. 54)

    ปี 2553

  "วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://sv.libarts.psu.ac.th/journal/ (15 ก.ค. 53)

  "วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" เปลี่ยนชื่อเป็น "วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์" ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553) เป็นต้นไป
  อีเมลใหม่ คือ aej.journal@gmail.com ส่วนอีเมลเดิมยังต่อได้อีกซักระยะหนึ่ง เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.journal.eco.ku.ac.th (5 มี.ค. 53)

  URL "วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)" http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal
  URL "วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)" http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd   (18 ก.พ. 53)

    ปี 2552

  URL ของวารสาร "Thai Forest Bulletin (Botany) ฉบับภาษาไทย" http://www.dnp.go.th/botany/ThaiForestBulletin/Thai Forest Bulletin.html
  URL ของวารสาร "Thai Forest Bulletin (Botany) ฉบับอังกฤษ http://www.dnp.go.th/botany/Botany_Eng/ThaiForestBulletin/Thai Forest Bulletin_Eng.html (13 ส.ค. 52)