ประกาศ รายชื่อวารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 (16 ก.ย. 62)
ประกาศ รายชื่อวารสารที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI [Announcement List of deselected Journals from Thai-Journal Citation Index (TCI) Database] (12 ก.ย. 62)
การขยายเวลาส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 (9 ก.ย. 62)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 (6 ส.ค. 62)
ขอเลื่อน!! การประกาศ ค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 (31 ก.ค. 62)
ประกาศ! เปิดรับข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 (1 ก.ค. 62)
กำหนดการประชุม "The 7th TCI-TRF-Scopus Collaboration Project" and "The 2nd TCI-TRF- Scopus Thailand University Consortium" Friday 5th July 2019, Convention C Room, 1st Floor, Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand (1 ก.ค. 62)
ประกาศเรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI (24 มิ.ย. 62)
ประกาศ ขอให้วารสารได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะส่งข้อมูลสำหรับการประเมินรอบที่ 4 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (13 มิ.ย. 62)
ประกาศ ขอเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล (SAN Switch) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของระบบ ThaiJO2.0 (สำหรับวารสารในระบบ ThaiJO2.0) (9 เม.ย. 62)
ประกาศ การนำเข้าข้อมูลบทความและข้อมูลการอ้างอิงของบทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ (special issue) และวารสารฉบับเพิ่มเติม (supplemental issue) เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (14 ก.พ. 62)
ขอเชิญกองบรรณาธิการวารสารในโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project เข้าร่วมประชุม "The 6th Editor Workshop" ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (12 ก.พ. 62)
Summary of the Seminar “Selection and categorization criteria for the 4th round re-evaluation for TCI indexed journals (2020-2024)” During September 28 – October 17, 2018 (13 พ.ย. 61)
ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับหมายเลข ISSN ของวารสารในฐานข้อมูล TCI (5 พ.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ฯ รอบวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (10 ต.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ฯ รอบวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (4 ต.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ฯ รอบวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ถ. นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่ (24 ก.ย. 61)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 (21 ก.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ฯ รอบวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (18 ก.ย. 61)
การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 (3 ก.ย. 61)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 (31 ก.ค.61)
ศูนย์ TCI ขอเลื่อน!! การประกาศ ค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 (12 ก.ค. 60)
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งตัวเล่มวารสารสำหรับวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (28 มิ.ย. 61)
ขอยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารกุมารเวชศาสตร์ (4/2561) (25 มิ.ย. 61)
ขอความอนุเคราะห์วารสารในฐานข้อมูล TCI จัดส่งตัวเล่มปี พ.ศ. 2560 เพื่อการคำนวณค่า T-Journal Impact Factors (T-JIF) (28 พ.ค. 61)
ประกาศ!! ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค. 61)
ขอยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (3/2561) (20 มี.ค. 61)
ประกาศเรื่อง การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 (12 มี.ค. 61)
ขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (2/2561) (5 มี.ค. 61)
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12” (23 ก.พ. 61)
ขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (1/2561) (8 ก.พ. 61)
ประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12” (16 ม.ค. 61)
ประกาศเรื่อง การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน (8 ม.ค. 61)
เปิดรับสมัคร วารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (3 ม.ค. 61)
ขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (12 ต.ค. 60)
ประกาศ!! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2560 (12 ต.ค. 60)
การประชุม “The 4th Editor Workshop” ที่จะจัดขึ้นในในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ ดินแดง กรุงเทพฯ (11 ต.ค. 60)
การประกาศผลการพิจารณาการประเมินคุณภาพวารสาร เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2560 (สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3) (9 ต.ค. 60)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย" (7 ก.ย. 60)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 (31 ส.ค. 60)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 (1 ส.ค. 60)
ศูนย์ TCI ขอเลื่อน!! การประกาศ ค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 (12 ก.ค. 60)
การประชุม “Scopus / Mendeley Training for Librarians” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (14 มิ.ย. 60)
การประชุม “The 3rd Editor Workshop” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (14 มิ.ย. 60)
ประกาศ!! ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (31 พ.ค. 60)
การขอรับการประเมินคุณภาพวารสาร เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2560 (สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3) (2 พ.ค. 60)
PRESS RELEASE ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ Elsevier ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิตการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย 35 แห่ง พร้อมรับนโยบาย Thailand 4.0 (28 เม.ย. 60)
กำหนดการประชุมเรื่อง “Thailand University Consortium and Scopus Indexing Project” (18 เม.ย. 60)
ประกาศ!! รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล ACI ที่จะพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในช่วงปี 2560 - 2562 (5 เม.ย. 60)
ประกาศ!! ค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 (6 ม.ค. 60)
เปิดรับสมัคร วารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (22 ธ.ค. 59)
ประกาศ!! ผลการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559) (18 พ.ย. 59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 (31 ต.ค. 59)
ประกาศ!! ผลการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559) (10 ต.ค. 59)
ประกาศ!! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 (13 ก.ย. 59)
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 (2 ก.ย. 59)
ประกาศ!! ผลการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 2/2559 (15 ส.ค. 59)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 (1 ส.ค. 59)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 (15 ก.ค. 59)
ประกาศรายชื่อวารสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 2/2559 และเลื่อนช่วงเวลาสำหรับการส่งรูปแบบบทความ ครั้งที่ 3/2559 (15 ก.ค. 59)
ขอเชิญวารสารในฐานข้อมูล TCI ร่วมส่งรายชื่อเพื่อรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 (1 มิ.ย. 59)
ประกาศ!! ผลการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 1/2559 (30 พ.ค. 59)
ประกาศ!! ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2559 (4 พ.ค. 59)
การประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (29 เม.ย. 59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10 (18 เม.ย. 59)
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 59)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558) (หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ บรรณาธิการวารสารจะได้รับทางไปรษณีย์อีกครั้ง) (4 ก.พ. 59)
เปิดรับสมัครวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (19 ม.ค. 59)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 (4 ก.ย. 58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9 (28 ส.ค. 58)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 (15 ก.ค. 58)
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9 (15 ก.ค. 58)
ขอชี้แจ้งสำหรับวารสารที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ที่ไม่มีระบบ Online Submission (9 มิ.ย. 58)
ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58)
การแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (1 พ.ค. 58)
ศูนย์ TCI ปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือน มีนาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 (2 มี.ค. 58)
ประกาศค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 (26 ก.พ. 58)
ปิดรับเอกสารเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 (22 ก.พ. 58)
ขยายเวลาการจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 (12 ก.พ. 58)
ความเคลื่อนไหวที่ศูนย์ TCI ได้รับเอกสารเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (7 ม.ค. 58)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ บรรณาธิการวารสารจะได้รับทางไปรษณีย์อีกครั้ง) (19 พ.ย. 57)
ประกาศรับสมัคร!!! พนักงานประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI) จำนวน 2 อัตรา (18 พ.ย. 57)
กำหนดการ "การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)" ในวันที่ 28 ต.ค. 57 (24 ต.ค. 57)
ศูนย์ TCI ขอปิดปรับปรุงระบบ ThaiJO ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 57 เวลา 17.00 น. จนถึง วันที่ 15 ก.ย. 57 เวลา 12.00 น. (4 ก.ย. 57)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2556 (1 ก.ย. 57)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 (15 ก.ค. 57)
ศูนย์ TCI ของดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 (1 ก.ค. 57)
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (26 พ.ค. 57)
ขอความกรุณานำวารสารมาเผยแพร่ในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (8 พ.ค. 57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (รอบที่ 2) (8 เม.ย. 57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (รอบที่ 1) (17 มี.ค. 57)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (รอบที่ 1) (14 มี.ค. 57)
การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (20 ก.พ. 57)
การตอบรับวารสารที่เข้าร่วมส่งชื่อเพื่อขอรับรางวัลTCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 (20 ก.พ. 57)
ศูนย์ TCI จับมือ สกว. สกอ. จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ (15 ม.ค. 57)
ขอเชิญร่วมส่งชื่อวารสารไทยเพื่อรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 (11 ธ.ค. 56)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง "หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖" (22 พ.ย. 56)

ประกาศรายชื่อวารสารที่อยู่ระหว่างรอผลการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 (15 ต.ค. 56)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม เรื่อง"การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ไปสู่คุณภาพ กลุ่ม 1" (2 ก.ย. 56)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555 (30 ส.ค. 56)
เรียนเชิญบรรณาธิการวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เพื่อการจัดประชุมเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ไปสู่คุณภาพ กลุ่ม 1" (5 ส.ค. 56)
ขอเลื่อนการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 8 (1 ส.ค. 56)
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมและกำหนดการของการประชุมระดมสมอง "การจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย" 31 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรงเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (26 ก.ค. 56)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 (15 ก.ค. 56)

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) วิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน" (20 มิ.ย. 56)

สกอ. แต่งตั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นคณะทำงานศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ (20 มิ.ย. 56)

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 (และรวมรอบที่ 1 ด้วย) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
ขอเลื่อนกำหนดการแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 (29 มี.ค. 56)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ม.ศรีปทุม เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติและจรรยาบรรณการวิจัย" (29 มี.ค. 56)
ม.เทคโนโลยีสุรนารี แต่งตั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ "วารสารเทคโนโลยีสุรนารี" (15 มี.ค. 56)
กำหนดการให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO ในวารสารกลุ่มที่ 2, 3 (8 มี.ค. 56)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรในการประชุม "CDMH Meeting on Developing the International Journal of Child Development and Mental Health" (4 ก.พ. 56)
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว. เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยาย เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ" (9 พ.ย. 55)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้รับเชิญจาก SCOPUS ให้เข้าร่วมการประชุม "Scopus Subject Chair meeting" พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย (31 ต.ค. 55)
สจล. ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสารวิชาการฯ (31 ต.ค. 55)
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การพัฒนาวารสารไทยสู่มาตรฐานสากล" (31 ต.ค. 55)
การแจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการ การตีพิมพ์วารสารไทยภายใต้สำนักพิมพ์ Elsevier (Production and Hosting (P&H) Service by Elsevier) (25 ต.ค. 55)
การจัดบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (17 ต.ค. 55)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554 (1 ต.ค. 55)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 (1 ต.ค. 55)
รายชื่อวารสารใหม่ที่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (7 ก.ย. 55)
สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 7 (16 ส.ค. 55)
รายละเอียดการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 (15  ส.ค. 55)
ม.มหาสารคาม เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลต่างๆ" (14  ส.ค. 55)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ปี พ.ศ. 2554 (15 ก.ค. 55)
ศูนย์ TCI จับมือ สกว. สกอ. จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 7 (19 มิ.ย. 55)
ม.สยาม เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "ทำอย่างไรให้บทความได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานานชาติ" (1 มิ.ย. 55)
รายชื่อวารสารใหม่ที่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (14 พ.ค. 55)
มทร.อีสาน แต่งตั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นกองบรรณาธิการ "วารสาร มทร.อีสาน" (14 พ.ค.. 55)
มทส. แต่งตั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นกองบรรณาธิการ "วารสารเทคโนโลยีสุรนารี"(25 เม.ย. 55)
ท่านสามารถดาวน์โหลดการใช้งานเบื้องต้นของระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO ได้ที่หน้าเว็บไซต์ ThaiJO (11 เม.ย. 55)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "Thai Journal Citaion Index " ณ University of Malaya, Malaysia (11 เม.ย. 55)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการของระบบThaiJO รุ่นที่ 2 (11 เม.ย. 55)
ปิดรับสมัคร!  การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO (Thai Journals Online System) รุ่นที่ 2" (27 มี.ค. 55)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย รับสมัครวารสารที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO (Thai Journals Online System) รุ่นที่ 2" (20 มี.ค. 55)
ม.ศรีปทุม เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากร เรื่อง "เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ และจรรยาบรรณการวิจัย" (9 มี.ค. 55)
บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายพิเศษ 3 เรื่อง เกี่ยวกับความสำคัญ เทคนิค และผลกระทบการตีพิมพ์ฯ วันที่ 12 มี.ค. 55 ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก (9 มี.ค. 55)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการของระบบThaiJO ครั้งที่ 2 (28 ก.พ. 55)

สถาบันคลังสมอง เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรงานสัมมนาวิชาการ 2553 - 2555 มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก ครั้งที่ 13 (15 ก.พ. 55)

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo ครั้งที่ 2 (Thai Journals Online System) (31 ม.ค. 55)

ขยายเวลา!! รับเอกสารเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (28 ธ.ค 54)

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (23 พ.ย. 54)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านศูนย์ TCI รุ่นที่ 1 (26 ส.ค. 54)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการของระบบThaiJO (22 ส.ค. 54)
ประกาศค่า TCI Impact Factors ปี พ.ศ. 2553 อย่างเป็นทางการ (14 ก.ค. 54)
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของระบบ ThaiJO (14 ก.ค. 54)
ขอเชิญสมัครและเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านศูนย์ TCI รุ่นที่ 1(13 ก.ค. 54)
ศูนย์ TCI จับมือ สกว. สกอ. จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพวารสารฯ ไทย ครั้งที่ 6 (23 ก.พ. 54)
ขอเชิญร่วมส่งชื่อวารสารไทยเพื่อรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Award ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 (8 ธ.ค. 53)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการและจัดทำวารสารเทคโนโลยีการศึกษาปริทรรศน์" ที่สกอ. (13 ก.ย. 53)
ศูนย์ TCI จับมือ สกว. สกอ. และสำนักพิมพ์ Elsevier จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพวารสารฯ ไทย ครั้งที่ 5 (23 มิ.ย. 53)
ความร่วมมือระหว่างสกว. กับสำนักพิมพ์ Elsevier ในการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกวารสารไทยเ้ข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS (18 ก.ย. 52)
ประกาศค่า TCI Impact Factor สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีพ.ศ. 2551อย่างเป็นทางการ (15 ก.ค. 52)
มสธ. แต่งตั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นกอง บก. วารสารวิจัยอิเลคทรอนิกส์ มสธ. (24 มิ.ย. 52)
ศูนย์ TCI จับมือ สกว. และ สกอ. จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพวารสารฯ ไทย ครั้งที่ 4 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Elsevier เป็นวิทยากรร่วมด้วย (22 มิ.ย. 52)
คณะวิศวะฯ มทร. ธัญบุรี เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในการสัมมนา "โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย" (14 มิ.ย. 52)
ม.มหาสารคาม เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นคณะ บก. วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิทย์-เทคโน (13 มิ.ย. 52)
สำนักหอสมุด และสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ. เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายพิเศษ เรื่อง "JIF/h-index/g-index กับการประเมินผลงานวิชาการ" (13 มิ.ย. 52)
ศูนย์ TCI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่น 7-8 เรื่อง Journal Impact Factor/h-index กับการประเมินผลทางวิชาการ และโปรแกรม Endnote (1 เม.ย. 52)
ฝ่ายวิจัย มศว. เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายเรื่อง "การวิจัย และการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย" (6 ก.พ. 52)
สภามหาวิทยาลัย มจธ. เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายพิเศษเรื่อง "มจธ. อยู่ตรงไหนในมุมวิชาการในระดับประเทศ-นานาชาติ" (2 พ.ย. 51)
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายพิเศษ เรื่อง "อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย" (1 พ.ย. 51)
ม. ศรีปทุม เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายเรื่อง "ความสำคัญ คุณภาพ และดัชนีการวัดคุณภาพผลงานวิจัย" (25 ก.ย. 51)