รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล
รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พบวารสารทั้งหมด 344 รายการ

p-issn e-issn ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ อยู่ในฐานข้อมูล หมายเหตุ
  2586-8527    International Scientific Journal of Engineering and Technology  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์     
2468-1458  2452-316X  Agriculture and Natural Resources  Agriculture and Natural Resources  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  SCOPUS, SciFinder CAPlus, Zoological Record, AGRIS, AgBiotechNet, ACI  ชื่อเดิม(1)คือ วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ชื่อเดิม(2)คือ Kasetsart Journal (Natural Science) issn เดิม(2)คือ 0075-5192 
2287-0741  2287-075X  Applied Environmental Research  Applied Environmental Research  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI  ISSN (เดิม) : 0125-6939 ชื่อวารสาร (เดิม) : Journal of Environmental Research 
2229-127X    ASEAN Engineering Journal Part A  ASEAN Engineering Journal Part A  AUN/SEED-Net Secretariat  ACI   
2286-7694    ASEAN Engineering Journal Part B  ASEAN Engineering Journal Part B  JICA Project AUN/SEED-Net  ACI   
2286-8150    ASEAN Engineering Journal Part C  ASEAN Engineering Journal Part C  JICA Project AUN/SEED-Net  ACI   
0217-5460    ASEAN Journal on Science and Technology for Development  ASEAN Journal on Science and Technology for Development  ASEAN Committee on Science and Technology    หยุดตีพิมพ์ 
1905-7415    Asian Biomedicine  Asian Biomedicine  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University  WoS, SCOPUS, ACI   
1906-151X    Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering  Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering  King Mongkuts University of Technology North Bangkok     
1513-4121    Asian Journal of Energy and Environment  Asian Journal of Energy and Environment  The Joint Graduate School of Energy and Environment    หยุดตีพิมพ์ 
0125-877X    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  The Allergy and Immunology Society of Thailand  WoS, PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, AgBiotechNet, ACI   
1513-0886    AU Journal of Technology  AU Journal of Technology  Assumption University     
0125-6726    Buffalo Bulletin  Buffalo Bulletin  ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Internation Buffalo lnformation Center (lBlC),Office of the University Library, Kasetsart University)  Scopus,ISI Journal Citation Reports, SCImago Journal and Country Rank, CABI, ACI   
0858-7531    Bulletin of Health, Science and Technology  Bulletin of Health, Science and Technology  Rangsit University   
0125-2526    Chiang Mai Journal of Science  Chiang Mai Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  WoS, SCOPUS, Biological Abstracts, AGRIS, Zentralblatt MATH, ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University) 
1685-1994  2465-4337  Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  Chiang Mai University  SCOPUS, ACI  ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.18 No.1 2019 เป็นต้นไป 
0125-6483  2651-0812  Chulalongkorn Medical Journal  Chulalongkorn Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ยกเลิกชื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์เวชสาร ตั้งแต่ปีที่ 62 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 
  2586-9396  Current Applied Science and Technology Journal  Current Applied Science and Technology Journal  King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang  ACI  ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) : 1905-2367, KMITL Science and Technology Journal เปลี่ยนเลข ISSN เป็น E-ISSN และชื่อวารสาร ตั้งแต่ Vol.17 No.2 July-December 2017 เป็นต้นไป 
1685-9545    ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)  SCOPUS, ACI   
0125-8281    Engineering Journal  Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SCOPUS, ACI   
0859-9238    Engineering Transactions  Engineering Transactions  Mahanakorn University of Technology     
2586-8349    Eye South East Asia  Eye South East Asia  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ACI  ISSN (เดิม) : 1905-2960 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารจักษุธรรมศาสตร์ (Thammasat Thai Journal of Ophthalmology) 
2286-8615    Food and Applied Bioscience Journal  Food and Applied Bioscience Journal  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI   
2465-5198    Genomics and Genetics  Genomics and Genetics  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand)  ACI  ISSN (เดิม) : 0857-8664 ชื่อวารสาร (เดิม) : Thai Journal of Genetics 
1905-9094    GMSARN International Journal  GMSARN International Journal  ภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง (GMSARN)  ACI, SCOPUS   
1906-4063    International Journal of Applied Biomedical Engineering  International Journal of Applied Biomedical Engineering  สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ไทย  ACI   
2286-7481  2586-887X  International Journal of Child Devlelopment and Mental Health  International Journal of Child Development and Mental Health  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
1905-7172    International Journal of Renewable Energy  International Journal of Renewable Energy  School of Renewable Energy Technology, (SERT)  ACI  เปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, ISSN ใหม่ 2586-8764 
0858-7027    International Journal of the Computer, The Internet and Management  International Journal of the Computer, The Internet and Management  Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM  ACI   
1906-2257    Journal of Applied Animal Science  Journal of Applied Animal Science  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
2539-6056    Journal of Associated Medical Sciences  Journal of Associated Medical Sciences  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ (Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences) ชื่อย่อเดิมคือ BCAM โดยใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 2560 (ISSN 0125-5347) 
2630-0583  2630-0656  Journal of Current Science and Technology  Journal of Current Science and Technology  Rangsit University  ACI  ชื่อและissn เดิม คือ Rangsit Journal of Arts and Sciences (2229-063X) 
0125-6939    Journal of Environmental Research  Journal of Environmental Research  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
2630-0702  2630-0826  Journal of Fisheries and Environment  Journal of Fisheries and Environment  Faculty of Fisheries, Kasetsart University  ACI, CABI, Zoological Record, EBSCOhost  ชื่อเดิม: Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ISSN เดิม 0125-796X 
2629-9992    Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ACI  ISSN (เดิม) : 1906-3334 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SDU Research Journal Science and Technology) 
2586-9981  2630-0559  Journal of Health Science and Medical Research  Journal of Health Science and Medical Research  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI  E-ISSN (เดิม) 2465-468X ตั้งแต่ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 59 และเปลี่ยน E-ISSN (ใหม่) ตั้งแต่ ก.ค. 61 ISSN (เดิม) : 0125-8435 ชื่อ (เดิม) : สงขลานครินทร์เวชสาร (Songklanagarind Medical Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 61 เป็นต้นไป 
2286-7201  2651-0898  Journal of Materials Science and Applied Energy  Journal of Materials Science and Applied Energy  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ACI  ยกเลิก ISSN(Print) 2286-7201 ตั้งแต่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 
0857-5754    Journal of Physiological and Biomedical Sciences  Journal of Physiological and Biomedical Sciences  The Official Journal of The Physiological Society of Thailand  ACI  ชื่อเดิมคือ Thai Journal of Physiological Sciences 
2586-8764    Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  School of Renewable Energy Technology, (SERT)  ACI  เดิมชื่อ International Journal of Renewable Energy, ISSN เดิม 1905-7172 
2229-2152    Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  Thai Society of Mechanical Engineers (TSME)  ACI   
1685-6600    Journal of Science, Technology, and Humanities  Journal of Science, Technology, and Humanities  Burapha University     
1906-4918    Journal of Sustainable Energy and Environment  Journal of Sustainable Energy and Environment  The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi     
0125-796X    Kasetsart University Fisheries Research Bulletin  Kasetsart University Fisheries Research Bulletin  Faculty of Fisheries, Kasetsart University  ACI, CABI, Zoological Record, EBSCOhost  เปลี่ยนชื่อเป็น: Journal of Fisheries and Environment, ISSN ใหม่ 2630-0702 
1905-2367    KMITL Science and Technology Journal  KMITL Science and Technology Journal  King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang  ACI  ISSN และ ชื่อวารสาร (ใหม่) : 2586-9396, Current Applied Science and Technology Journal  
1685-2044    KMITL Science Journal  KMITL Science Journal  Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang    หยุดตีพิมพ์ 
1905-7873    Maejo International Journal of Science and Technology  Maejo International Journal of Science and Technology  Maejo University  WoS, SCOPUS, ACI   
1686-5561    NU. International Journal of Science  NU. International Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI  เดิมชื่อ วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Science Journal) 
  2286-8933  Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
0858-1088    Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  Phuket Marine Biological Center  SCOPUS   
2465-5112    PSRU Journal of Science and Technology  PSRU Journal of Science and Technology  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     
1905-3193    Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ACI  ชื่อเดิมคือ Rajabhat Journal of Sciences and Humanities 
2229-063X    Rangsit Journal of Arts and Sciences  Rangsit Journal of Arts and Sciences  มหาวิทยาลัยรังสิต  ACI  เปลี่ยนชื่อและissn เป็น Journal of Current Science and Technology (2229-063X) 
2408-204X    Research and Knowledge  Research and Knowledge  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1905-9159  2630-0087  Science, Engineering and Health Studies  Science, Engineering and Health Studies  Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)  CAPLUS, AGRICOLA, FSTA, CAB Abstract, AGRIS (FAO), DOAJ, NSDL, ACI  E-ISSN (เดิม):2586-842X ชื่อ(เดิม):Silpakorn University Science and Technology Journal 
1513-1874    ScienceAsia  ScienceAsia  Science Society of Thailand  WoS, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, Zoological Record, ACI  ชื่อเดิมคือ Journal of The Science Society of Thailand 
  2630-015X  SNRU Journal of Science and Technology  SNRU Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ACI  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความ จากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นเผยแพร่แบบออนไลน์ ตั้งแต่ Vol.10 No.1 ม.ค.-เม.ย. 61 เป็นต้นไป เดิมชื่อ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University Journal) ยกเลิก ISSN (Print) 1906-5965 ตั้งแต่ มกราคม 2561 
0125-3395    Songklanakarin Journal of Science and Technology  Songklanakarin Journal of Science and Technology  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  SCOPUS, SciFinder CAPlus, AGRIS, ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2351-0889  2539-5742  Suan Sunandha Science and Technology Journal  Suan Sunandha Science and Technology Journal  Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University     
0495-3843    Thai Forest Bulletin (Botany)  Thai Forest Bulletin (Botany)  ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม้  AgBiotechNet, ACI, SCOPUS   
0857-8664    Thai Journal of Genetics  Thai Journal of Genetics  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand)     
0857-6084    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists  ACI   
2286-7333    Thai Journal of Science and Technology  Thai Journal of Science and Technology  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1685-9057  2351-0676  Thailand Statistician  Thailand Statistician  Thai Statistical Association  SCOPUS,ACI  ISSN (เดิม) : 1985-9057 
0859-4074    Thammasat International Journal of Science and Technology  Thammasat International Journal of Science and Technology  Thammasat University  Elektronische Zeitschriftenbibliothek, ACI  ชื่อและissn ใหม่ Science and Technology Asia (2586-9000) 
2287-9674    The Bangkok Medical Journal  The Bangkok Medical Journal  Bangkok Dusit Medical Service, Plc  ACI   
0080-9472    The Natural History Bulletin of the Siam Society  The Natural History Bulletin of the Siam Society  The Siam Society  Biological Abstracts, Zoological Record   
0125-1562    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network)  WOS, PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, Zoological Record, AgBiotechNet, ACI   
0125-4685    The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SCOPUS,EMBASE,CAS(SciFinder),EBSCO Host,DOAJ,Index Copernicus, ACI   
1686-770X    The Thailand Natural History Museum Journal  The Thailand Natural History Museum Journal  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ     
1513-9700  2586-9892  Tropical Natural History  Tropical Natural History  Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University  Zoological Record, ACI, SCOPUS  เดิมชื่อ วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Natural History Journal of Chulalongkorn University) 
2408-1248    Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร     
2629-9968  2465-4604  Veterinary Integrative Sciences  Veterinary Integrative Sciences  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI  ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 วารสารได้เปลี่ยนเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-ISSN 2465-4604 และ เดิม : ISSN 1685-9502 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร (Chiang Mai Veterinary Journal) 
1686-3933    Walailak Journal of Science and Technology  Walailak Journal of Science and Technology  Institute of Research and Devolpment, Walailak University  SCOPUS, IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CAB Abstracts, EBSCOhost, AGRICOLA, JournalSeek, ACI   
0125-2208    จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  Journal of the Medical Association of Thailand  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, ACI   
0857-5118    จักษุเวชสาร  The Thai Journal of Ophthalmology  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย     
1513-5241    ธรรมศาสตร์เวชสาร  Thammasat Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
2350-9996    บูรพาเวชสาร  Burapha Journal of Medicine  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
0125-5118    พยาบาลสาร  Nursing Journal  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0125-7560    พุทธชินราชเวชสาร  Buddhachinaraj Medical Journal  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ACI   
1906-6813    ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์     
0858-9739    รามาธิบดีพยาบาลสาร  Ramathibodi Nursing Journal  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  ACI  เดิม issn 0857-8052 
0125-3611  2651-0561  รามาธิบดีเวชสาร  Ramathibodi Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
0125-4235    ลำปางเวชสาร  Lampang Medical Journal  โรงพยาบาลลำปาง     
1513-2498    วชิรสารการพยาบาล  Vajira Nursing Journal  ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     
0125-1252    วชิรเวชสาร  Vajira Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ACI   
0943-0916    วนสาร  Vanararn  กรมป่าไม้  AGRIS   
0859-9343    วารสาร มฉก.วิชาการ  HCU Journal  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
1906-215X    วารสาร มทร.อีสาน  RMUTI Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    จากปีละ 2 ฉบับ เป็น ปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 58 เป็นต้นไป 
0857-2321    วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า  Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย     
0125-1643    วารสารกรมการแพทย์  Journal of the Department of Medical Services  กรมการแพทย์     
0125-684X    วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  Bulletin of the Department of Medical Sciences  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     
0125-7242    วารสารกองการพยาบาล  Journal of Nursing Division  สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์     
0125-4634    วารสารกายภาพบำบัด  Thai Journal of Physical Therapy  สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย  ACI   
2408-1280    วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย  Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice  สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)     
0859-3949    วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา  Nursing Public Health and Education Journal  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา     
0857-4553    วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย     
2351-0358    วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Care  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ISSN (เดิม) : 0125-8842 ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1906-1773    วารสารการพยาบาลและการศึกษา  Journal of Nursing and Education  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารการศึกษาพยาบาล 
1906-0025    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Sciences  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    ชื่อเดิมคือ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Nursing Science Naresuan University) 
2287-0075    วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Community Health Development Quarterly Khon Kaen University  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ชื่อเดิม คือ วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน (Community Health Development Quarterly) 
1906-3016    วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
0858-0405    วารสารการศึกษาพยาบาล  Journal of Nursing Education  สถาบันพระบรมราชชนก    หยุดตีพิมพ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น วารสารการพยาบาลและการศึกษา 
0859-5453    วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  Thailand Journal of Health Promotion and Environmental  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข     
2229-1806    วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  Journal of Vocational and Technical Education  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาขีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
1686-5103    วารสารการเกษตรราชภัฏ  Rajabhat Agriculture Journal  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1685-991X    วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ACI   
0859-3299    วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Medicine and Health Sciences  ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI  ชื่อเดิมคือ เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
0857-2895    วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals  โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์     
0858-6632    วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี  Udonthani Hospital Medical Journal  โรงพยาบาลอุดรธานี     
1513-9980    วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์  Advanced Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
0125-3794    วารสารกีฏและสัตววิทยา  Entomology and Zoology Gazette  กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร  AGRIS  หยุดตีพิมพ์ปี 2547-2550 
0858-0944    วารสารกุมารเวชศาสตร์  Thai Journal of Pediatrics  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย     
2408-2635    วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย  Thai Industrial Engineering Network Journal  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร     
2350-9775    วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Songklanakarin Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
0858-4338    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Faculty of Nursing Burapha University  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
1513-3613    วารสารคณะพลศึกษา  Journal of Faculty of Physical Education  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0858-4788    วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  Math Journal by the Mathematical Association of Thailand (MJ-MATH)  สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์     
1685-3954    วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  Journal of Industrial Education  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
  2651-1649  วารสารควบคุมโรค  Disease Control Journal  กรมควบคุมโรค    ยกเลิก ISSN : 1685-6481 ตั้งแต่ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) 
1905-8160    วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ  Journal of Safety and Health  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
0857-1384    วารสารคหเศรษฐศาสตร์  Journal of Home Economics  สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์     
1905-2960    วารสารจักษุธรรมศาสตร์  Thammasat Thai Journal of Ophthalmology  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ISSN (ใหม่) : 2586-8349 และเปลี่ยนชื่อ (ใหม่) : Eye South East Asia 
0125-1422    วารสารจิตวิทยาคลินิก  Thai Journal of Clinical Psychology  สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย    ชื่อภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Clinical Psychology 
0857-880X    วารสารทันตาภิบาล  Thai Dental Nurse Journal  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น     
0215-2534    วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
2408-1957  2408-1566  วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Mahasarakham International Journal of Engineering Technology  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
2229-0338    วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์  International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     
1906-2141    วารสารนเรศวรพะเยา  Naresuan Phayao Journal  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ACI   
1905-9949    วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
1905-8837    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    หยุดตีพิมพ์ 
1905-6729    วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  North-Eastern Thai Journal of Neuroscience  สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
2228-9801    วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  Thai Journal of Neurology  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย   
0125-0078    วารสารพยาบาล  Thai Journal of Nursing  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  SCOPUS (1975-82)   
0857-3743    วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  Nursing Journal of the Ministry of Public Health  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  ACI  เดิมชื่อ วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health) 
1906-652X    วารสารพยาบาลตำรวจ  Journal of the Police Nurses  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ     
1513-5217    วารสารพยาบาลทหารบก  The Journal of The Royal Thai Army Nurses  สมาคมพยาบาลทหารบก  ACI   
0125-8885    วารสารพยาบาลศาสตร์  Journal of Nursing Science  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
0858-1231    วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Nursing Science Chulalongkorn University  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
1513-5454    วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Nursing Siam University  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม     
0125-7021    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ  Journal of Nursing Science and Health  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Journal of Faculty of Nursing, KKU.) 
0125-8958    วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์  Songklanagarind Journal of Nursing  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI   
1906-7925    วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  Thai Red Cross Nursing Journal  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย     
0857-5371    วารสารพยาบาลสาธารณสุข  Journal of Public Health Nursing  สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ     
0857-605X    วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก  Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing  สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย  ACI   
0858-8430    วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง  Journal of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    หยุดตีพิมพ์ 
1906-7038    วารสารพฤกษศาสตร์ไทย  Thai Journal of Botany  สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์     
1513-4695    วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  Journal of Gerontology and Geriatric Medicine  สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย     
0859-0818    วารสารพลังงาน  Journal of Energy  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    หยุดตีพิมพ์ 
0857-5452    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  Journal of Technical Education Development  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
0857-264X    วารสารพิษวิทยาไทย  Thai Journal of Toxicology  สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย     
2351-0846    วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  Songklanakarin Journal of Plant Science  ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
1685-1412    วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  Christian University Journal  มหาวิทยาลัยคริสเตียน     
0859-9807  2651-0693  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ACI   
1906-5981    วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Princess of Naradhiwas University Journal  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ACI   
0858-7418  2539-553X  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Naresuan University Journal: Science and Technology  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI  เดิมชื่อ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal) 
0859-2535    วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Burapha University  มหาวิทยาลัยบูรพา     
0125-7498    วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1686-9311    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Journal of Srinakharinwirot University  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2408-235X    วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  SAU Journal of Science and Technology  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์     
0859-2586    วารสารมหิดล  Mahidol Journal  มหาวิทยาลัยมหิดล    หยุดตีพิมพ์ 
0858-6071  2651-0626  วารสารยูโร  Thai Journal Urology  สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ACI   
0858-2688    วารสารร่มไทรทอง  Warasarn Rom Sai Thong  มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์    หยุดตีพิมพ์ 
  2465-4264  วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ  Journal of Information Systems for Business  โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0857-1422    วารสารรังสีเทคนิค  The Thai Journal of Radiological Technology  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย     
0125-2968    วารสารราชบัณฑิตยสภา  The Journal of The Royal Society of Thailand  ราชบัณฑิตยสภา แห่งประเทศไทย    ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารราชบัณฑิตยสถาน (The Journal of the Royal Institute of Thailand) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 40(4) 2558 
0125-7552    วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  The Thai Journal of Orthopaedic Surgry  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย     
0857-1724    วารสารวนศาสตร์  Thai Journal of Forestry  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0859-3957    วารสารวิจัย มข.  KKU Research Journal  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เปลี่ยนชื่อและ ISSN เป็น Asia-Pacific Journal of Science and Technology (2539-6293) 
1906-201X    วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  KKU Research Journal (Graduate Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1906-0874    วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ  Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     
1906-3334    วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  SDU Research Journal Science and Technology  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ACI  เปลี่ยนชื่อ และissn เป็น Journal of Food Health and Bioenvironmental Science (2629-9992) 
1906-1889    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
1906-6627    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  RMUTSV Research Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
0859-7685    วารสารวิจัยทางการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Research  สำนักงานสภาการพยาบาล  CINAHL  เปลี่ยนชื่อเป็น Pacific Rim International Journal of Nursing Research 
1906-0319    วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Health Science Research  วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
1686-3437    วารสารวิจัยพลังงาน  Journal of Energy Research  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1686-9974    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Research of Pibulsongkram Rajabhat University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    หยุดตีพิมพ์ 
0858-9437    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  Journal of Health Systems Research  สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
1905-4963  2672-9296  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ACI  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 
1906-1722    วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
1906-327X    วารสารวิจัยรำไพพรรณี  Rajabhat Rambhai Barni Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี     
1685-2923    วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)  ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-6335    วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SciFinder   
2465-3837    วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย  Journal of Thai Interdisciplinary Research  cooperation of 6 institutes which consists of: (1) the Interdisciplinary Network of the Royal Institute of Thailand Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, (2) Nakhon Pathom Rajabhat University, (3) Phetchaburi Rajabhat Universit  ACI  ISSN (เดิม) : 1905-6583 ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก (Journal of Western Rajabhat Universities) กำหนดออก(เดิม) 2 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี 
1906-1137  2651-1770  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal for Public Health Research  ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2286-7228    วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  UBRU Journal for Public Health Research  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1905-7393    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง  Journal of Fisheries Technology Research  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ACI   
0125-278X    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  KMUTT Research and Development Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ACI   
2351-0366    วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  VRU Research and Development Journal Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    ISSN (เดิม) : 1905-2529 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1906-2605    วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  Research and Development Health System Journal  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์     
0125-8850    วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  Journal of Agricultural Research and Extension  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     
0125-2380    วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     
2539-5866    วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  Journal of Information Technology Management and Innovation  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
2286-9638    วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ  RMUTSB ACADEMIC JOURNAL  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    ISSN เดิม 2280-9638 
1686-4409  2651-1207  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     
1906-392X    วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  UBU Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
2228-8120    วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Art and Architecture Journal Naresuan University  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
1905-291X  2672-913X  วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา  Academic Journal Institute of Physical Education  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     
2286-9514    วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
2392-5701    วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College  คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม     
2350-9600    วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  CRMA Journal  สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
0125-5134    วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
1906-5337    วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Industry Technology Lampang Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
1905-3819    วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ACI   
2228-9135  2228-9194  วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT  International Journal of Building Urban, Interior and Lanscape Technology  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
2229-1636    วารสารวิชาการปทุมวัน  Pathumwan Academic Journal  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   
2586-9965    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Journal of Thonburi University (Science and Technology)  มหาวิทยาลัยธนบุรี     
2286-6175    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  EAU Heritage Journal Science and Technology  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ACI   
2408-252X    วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
2350-9260    วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal  สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย     
0858-4923    วารสารวิชาการสาธารณสุข  Journal of Health Science  สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข     
2408-2686    วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน  Academic Journal of Community Public Health  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)     
0859-1083    วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา    ชื่อเดิม คือ วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal) เปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มกราคม 2559 
1905-9450    วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  Journal of Industrial Education  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0125-8389    วารสารวิชาการเกษตร  Thai Agricultural Research Journal  กรมวิชาการเกษตร  AGRIS   
1686-9869    วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  The Journal of Industrial Technology  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ACI   
2351-0811    วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
0857-5975    วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11  Region 11 Medical Journal  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข     
1906-0432    วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  RMUTP Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ACI   
1906-9553    วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  Journal of Information Science and Technology  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร     
0857-7927    วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ     
0859-4562    วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา     
0859-6808  2651-0936  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์     
0858-110X  2651-0944  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  Journal of Phrapokklao Nursing College  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี     
1686-4522    วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  Koch Cha Sarn Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
0125-7730    วารสารวิทยาศาสตร์ มก.  KU Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  AGRIS   
0125-2364  2586-9531  วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  KKU Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 วารสารได้ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่ม และเน้นการเผยแพร่วารสารแบบออนไลน์ 
2586-9531    วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  KKU Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    issn เดิม 0125-2364 
0857-1600    วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.  Srinakharinwirot Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI   
1513-7430    วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  Journal of Sports Science and Health  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
0859-6633    วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา  Journal of Exercise and Sport Science  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา     
1513-7805  2586-9663  วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์  The Journal of Applied Science  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ACI   
0857-9512  2539-7257  วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง  Journal of Science Ladkrabang  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
0125-0507    วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  Agricultural Science Journal  สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์     
0858-4435    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai Science and Technology Journal  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต     
2229-1547    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี  Science and Technology RMUTT Journal  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
1686-9664    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Science and Technology Mahasarakham University  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
2287-0083    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     
1685-7941    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เดิมชื่อ วารสารวิชาการ ม.อบ. (Journal of Ubon Rajathanee University) 
2286-6558    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Journal of Science and Technology Kasetsart University  กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน     
2408-266X    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
1513-7201    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  Journal of Sports Science and Technology  สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  ACI   
2651-1134  2651-1002  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ  NKRAFA Journal of Science and Technology  โรงเรียนนายเรืออากาศ    เปลี่ยนชื่อจาก วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ISSN เดิม 1906-7186 
1686-4530    วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     
2408-0985    วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  Farm Engineering and Automation Technology Journal  กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1906-3636    วารสารวิศวกรรมศาสตร์  Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    หยุดตีพิมพ์ ฉบับสุดท้ายคือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2556) 
1905-4548    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1513-4652    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Engineering Journal of Siam University  คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม     
0857-2178    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Engineering Journal Chiang Mai University  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1685-5280    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี  Journal of Engineering, RMUTT  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
1686-2961    วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย  Thai Environmental Engineering Journal  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)     
1513-038X    วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต  Rangsit University Journal of Engineering and Technology  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     
2228-8724    วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Sripatum Review of Science and Technology  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม     
0857-4405    วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  สมาคมศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ACI   
0857-0914    วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center  โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ACI   
1905-8586    วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา     
2351-0056    วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  TNI Journal of Engineering and Technology  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)     
1513-1262    วารสารสภาการพยาบาล  Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council  สภาการพยาบาล  ACI   
0125-6985    วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  Journal of the Psychiatric Association of Thailand  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ACI   
0125-8842    วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
0859-4880    วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ     
1685-408X    วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  Thai Society of Agricultural Engineering Journal  สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย     
1513-4261    วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand  สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย     
2465-3616    วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย  Journal of the Thai Medical Informatics Association  สมาคมเวชสารสนเทศไทย     
1905-372X    วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  Journal of Thai Stroke Society  สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย   
0857-2127  2586-8748  วารสารสวนปรุง  Bulletin of Suanprung  โรงพยาบาลสวนปรุง  ACI  ได้จัดทำวารสารในรูปแบบ e-Journal โดยยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2560 เป็นต้นไป และจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วารสารจิตเวชวิทยาสาร (Academic Psychiatry and Psychology Journal) ตั้งแต่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
1513-4865    วารสารสหเวชศาสตร์  Journal of Allied Health Sciences  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    หยุดตีพิมพ์ 
0858-2297    วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.  KKU. Veterinary Journal  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  AGRIS   
0125-5169    วารสารสัตวแพทย์  Journal of Kasetsart Veterinarians  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0858-396X    วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย  Journal of Wildlife in Thailand  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
1905-7164    วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา  The Public Health Journal of Burapha University  คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา     
0125-1678    วารสารสาธารณสุขศาสตร์  Journal of Public Health  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
1905-1387    วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา  Journal of Public Health and Development  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
0028-0011    วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  Journal of the National Research Council of Thailand  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  AGRIS   
0859-3868    วารสารสิ่งแวดล้อม  Environmental Journal  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม     
1906-8557    วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท  AEE-T Journal of Environmental Education  สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย     
0859-497X    วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย  Journal of Mental Health of Thailand  กรมสุขภาพจิต  ACI   
1906-9790    วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning  หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI   
0857-0965    วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม  Environmental Health Journal  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย     
2465-454X    วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal of Medicine  คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ชื่อเดิม วารสารอายุรศาสตร์อีสาน (I-San Journal of Internal Medicine) ISSN: 1685-3091 ( จนถึง พ.ศ.2557 ) 
1685-3091    วารสารอายุรศาสตร์อีสาน  I-San Journal of Internal Medicine  คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU Journal of Medicine ) ISSN: 2465-454X (เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558) 
0125-4987    วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา  The Journal of Tropical Medicine and Parasitology  สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย     
0857-0841    วารสารเกษตร  Journal of Agriculture  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0857-0108    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า  King Mongkuts Agricultural Journal  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
1685-8379    วารสารเกษตรพระวรุณ  Prawarun Agricultural Journal  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ACI   
0858-3080    วารสารเกื้อการุณย์  Kuakarun Journal of Nursing  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     
2408-1051    วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health  เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้     
0125-2682    วารสารเทคนิคการแพทย์  Journal of the Medical Technologist Association of Thailand  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  ACI   
0125-5347    วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่  Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0857-6653    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  Journal of Medical Technology and Physical Therapy  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI   
1686-3070    วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Food Technology, Siam University  มหาวิทยาลัยสยาม     
1685-8573    วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology Journal  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)  ACI   
2651-1282  2651-1290  วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    เดิม 2229-1210 
1513-8607    วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย  วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เปลี่ยนชื่อและ ISSN ใหม่ เป็น วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม, ISSN : 2465-4051 
1906-5574    วารสารเภสัชกรรมไทย  Thai Journal of Pharmacy Practice  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI   
0125-3832    วารสารเภสัชวิทยา  Thai Journal of Pharmacology  สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย  ACI   
0125-1570    วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  SciFinder, ACI  เปลี่ยนชื่อเป็น Pharmaceutical Sciences Asia ISSN 2586-8195 
0125-6971    วารสารแพทย์นาวี  Royal Thai Navy Medical Journal  กรมแพทย์ทหารเรือ     
0125-7323    วารสารแพทย์เขต 4-5  Region 4-5 Medical Journal  ชมรมแพทย์เขต 4-5  Health Science Journals in Thailand   
2586-9957    วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  Journal of Project in Computer Science and Information Technology  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
2586-8772    วารสารโภชนาการ  Journal of Nutrition Association of Thailand  สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ISSN (เดิม) : 0125-6955 ตั้งแต่ 25 ต.ค. 60 เป็นต้นไป 
0125-8680    วารสารโรคผิวหนัง  Thai Journal of Dermatology  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย     
0125-2038    วารสารโรคมะเร็ง  Thai Cancer Journal  มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ     
0857-8575    วารสารโรคเอดส์  Thai AIDS Journal  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     
0125-6882    วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  Chonburi Hospital Journal  โรงพยาบาลชลบุรี     
1686-4417    วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม  Mahasarakham Hospital Journal  โรงพยาบาลมหาสารคาม     
0858-6101    วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา  Journal of Srithanya Hospital  โรงพยาบาลศรีธัญญา     
0859-7251    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  Journal of Sakon Nakhon Hospital  โรงพยาบาลสกลนคร     
1686-8579    วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital  ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์     
0857-6149    วารสารโลหะ วัสดุ และแร่  Journal of Metals, Materials and Minerals  สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI, SCOPUS   
0858-2025    วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต  Journal of Hematology and Transfusion Medicine  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  ACI   
2287-0210    วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน  Thai Journal of Operations Research :TJOR  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
0858-6527    วิทยาสารทันตสาธารณสุข  Thai Journal of Dental Public Health  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย     
0045-9917    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  Journal of the Dental Association of Thailand  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  SCOPUS (1970-91), ACI   
0859-9254    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Khon Kaen University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI  ชื่อย่อ : Khon Kaen Dent J. 
1905-0488    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI   
0125-5614    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล  Mahidol Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
0075-5192    วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์  Kasetsart Journal (Natural Science)       
0857-4154    วิศวกรรมสาร มก.  Kasetsart Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0125-8273    วิศวกรรมสาร มข.  KKU Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1905-615X    วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
0857-7951    วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ACI   
2286-668X  2630-0346  วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต  KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     
1686-8803    วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์  South-East Asia Journal of Engineering  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    หยุดตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2556 
0125-1724    วิศวสารลาดกระบัง  Ladkrabang Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
0857-1287    วิสัญญีสาร  The Thai Journal of Anesthesiology  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  ACI   
0859-6255    ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร  Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0857-3123    ศรีนครินทร์เวชสาร  Srinagarind Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
0125-8435    สงขลานครินทร์เวชสาร  Songklanagarind Medical Journal  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI  เปลี่ยนเป็น E-ISSN 2465-468X และชื่อใหม่ Journal of Health Science and Medical Research ตั้งแต่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 61 เป็นต้นไป 
2408-0837    สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)  The Golden Teak : Science and Technology Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
1905-7571    สัตวแพทย์มหานครสาร  Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร     
0125-152X    สารศิริราช  Siriraj Hospital Gazette  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     
1906-649X    เชียงรายเวชสาร  Chiangrai Medical Journal  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์     
1685-9502    เชียงใหม่สัตวแพทยสาร  Chiang Mai Veterinary Journal  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI  เปลี่ยนชื่อและissn เป็น Veterinary Integrative Sciences (2629-9968) 
0125-5983    เชียงใหม่เวชสาร  Chiang Mai Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ชื่อเดิมคือ Chiang Mai Medical Bulletin 
1905-6648    เทพสตรี I-TECH  Journal of Industrial Technology  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
0125-6491    เวชชสารสัตวแพทย์  The Thai Journal of Veterinary Medicine  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SCOPUS, WoS, AgBiotechNet, AGRIS, ACI   
0857-6823    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  Journal of Thai Rehabilitation Medicine  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  ACI  ISSN (ใหม่) : 2630-0184 
2630-0184    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  Journal of Thai Rehabilitation Medicine  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  ACI   
0125-7722    เวชสารแพทย์ทหารบก  Royal Thai Army Medical Journal  กรมแพทย์ทหารบก     
0125-0485    แก่นเกษตร  Khon Kaen Agriculture Journal  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  AGRIS   
0125-0455    แพทยสารทหารอากาศ  Royal Thai Air Force Medical Gazette  กรมแพทย์ทหารอากาศ     
1905-3460    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  Thai Pharmaceutical and Health Science Journal  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI  เดิมคือ ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร(Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences) 
1686-9540  2586-8659  ไทยไภษัชยนิพนธ์  Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ACI   

กลับสู่เมนู