รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล
รายชื่อวารสารทั้งหมด

พบวารสารทั้งหมด 857 รายการ

p-issn e-issn ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ อยู่ในฐานข้อมูล หมายเหตุ
  2586-8527    International Scientific Journal of Engineering and Technology  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์     
  2651-1061    Outbreak, Surveillance, Investigation and Response  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข    ชื่อเดิม Outbreak, Surveillance and Investigation Reports, eISSN เดิม 2286-8933 
0858-0855    ABAC Journal  ABAC Journal  Assumption University  ACI, Scopus   
2351-0617  2408-2058  ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome  ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome  Organization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand     
2468-1458  2452-316X  Agriculture and Natural Resources  Agriculture and Natural Resources  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  SCOPUS, SciFinder CAPlus, Zoological Record, AGRIS, AgBiotechNet, ACI  ชื่อเดิม(1)คือ วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ชื่อเดิม(2)คือ Kasetsart Journal (Natural Science) issn เดิม(2)คือ 0075-5192 
2286-9867    APHEIT International Journal  APHEIT International Journal  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
2287-0741  2287-075X  Applied Environmental Research  Applied Environmental Research  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI  ISSN (เดิม) : 0125-6939 ชื่อวารสาร (เดิม) : Journal of Environmental Research 
2672-9156    Applied Science and Engineering Progress  Applied Science and Engineering Progress  King Mongkuts University of Technology North Bangkok  ACI  ชื่อวารสาร (เดิม) : King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology, ISSN (เดิม) 2465-4531 
2229-127X    ASEAN Engineering Journal Part A  ASEAN Engineering Journal Part A  AUN/SEED-Net Secretariat  ACI   
2286-7694    ASEAN Engineering Journal Part B  ASEAN Engineering Journal Part B  JICA Project AUN/SEED-Net  ACI   
2286-8150    ASEAN Engineering Journal Part C  ASEAN Engineering Journal Part C  JICA Project AUN/SEED-Net  ACI   
2465-437X    Asean Journal of Education  Asean Journal of Education  Suan Dusit University     
2351-0307    ASEAN Journal of Management and Innovation  ASEAN Journal of Management and Innovation  Research Center, Stamford International University  ACI  ISSN (เดิม) : 1906-1838 ชื่อวารสาร (เดิม) : Stamford Journal 
0217-5460    ASEAN Journal on Science and Technology for Development  ASEAN Journal on Science and Technology for Development  ASEAN Committee on Science and Technology    หยุดตีพิมพ์ 
  2539-6293  Asia-Pacific Journal of Science and Technology  Asia-Pacific Journal of Science and Technology  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI, Scopus  ISSN(เดิม) : 0859-3957, E-ISSN(เดิม) : 2465-3986, ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (2) ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม เป็นเผยแพร่แบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป 
1905-7415    Asian Biomedicine  Asian Biomedicine  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University  WoS, SCOPUS, ACI   
1906-151X    Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering  Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering  King Mongkuts University of Technology North Bangkok     
1513-4121    Asian Journal of Energy and Environment  Asian Journal of Energy and Environment  The Joint Graduate School of Energy and Environment    หยุดตีพิมพ์ 
1905-856X    Asian Journal of Literature, Culture and Society  Asian Journal of Literature, Culture and Society  Assumption University, Graduate School of English    Vol. 1 (2007) 
0125-877X    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  The Allergy and Immunology Society of Thailand  WoS, PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, AgBiotechNet, ACI   
0857-3662    Asian Review  Asian Review  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1686-0039    AU Journal of Management  AU Journal of Management  Assumption university  ACI   
1513-0886    AU Journal of Technology  AU Journal of Technology  Assumption University     
1906-3296    AU-GSB e-Journal  AU-GSB e-Journal  Assumption University, Graduate School of Business     
1685-4322  2651-0952  BU Academic Review  BU Academic Review  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ACI   
0125-6726    Buffalo Bulletin  Buffalo Bulletin  ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Internation Buffalo lnformation Center (lBlC),Office of the University Library, Kasetsart University)  Scopus,ISI Journal Citation Reports, SCImago Journal and Country Rank, CABI, ACI   
0858-7531    Bulletin of Health, Science and Technology  Bulletin of Health, Science and Technology  Rangsit University   
1905-6931    CATALYST  CATALYST  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  Center for Adventist Research, EBSCO, ACI   
0125-2526    Chiang Mai Journal of Science  Chiang Mai Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  WoS, SCOPUS, Biological Abstracts, AGRIS, Zentralblatt MATH, ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University) 
1905-906X    Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities  Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities  Chiang Mai University     
1685-1994  2465-4337  Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  Chiang Mai University  SCOPUS, ACI  ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.18 No.1 2019 เป็นต้นไป 
2586-8535    Chinese Journal of Social Science and Management  Chinese Journal of Social Science and Management  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์     
0858-7574    Chulalongkorn Educational Review  Chulalongkorn Educational Review  Faculty of Education, Chulalongkorn University     
0125-6483  2651-0812  Chulalongkorn Medical Journal  Chulalongkorn Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ยกเลิกชื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์เวชสาร ตั้งแต่ปีที่ 62 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 
  2586-9396  Current Applied Science and Technology Journal  Current Applied Science and Technology Journal  King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang  ACI  ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) : 1905-2367, KMITL Science and Technology Journal เปลี่ยนเลข ISSN เป็น E-ISSN และชื่อวารสาร ตั้งแต่ Vol.17 No.2 July-December 2017 เป็นต้นไป 
  2286-9131  ECTI Transactions on Computer and Information Technology  ECTI Transactions on Computer and Information Technology  ECTI Association  ACI, Scopus  เปลี่ยน ISSN ใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 2014 ISSN (เดิม) : 1905-050X 
1685-9545    ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)  SCOPUS, ACI   
1905-9663    Educational Journal of Thailand  Educational Journal of Thailand  Faculty of Education, Burapha University     
2539-6161  2539-6218  Engineering and Applied Science Research  Engineering and Applied Science Research  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI, Scopus  ISSN (เดิม) : 0125-8273 ชื่อวารสาร (เดิม) : วิศวกรรมสาร มข. (KKU Engineering Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ Vol.44 No.1 2017 และยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 
0125-8281    Engineering Journal  Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SCOPUS, ACI   
0859-9238    Engineering Transactions  Engineering Transactions  Mahanakorn University of Technology     
1686-5456  2408-2384  Environment and Natural Resources Journal  Environment and Natural Resources Journal  Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University  ACI, SCOPUS   
1906-1714    EnvironmentAsia  EnvironmentAsia  The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE)  SCOPUS, ACI   
2586-8349    Eye South East Asia  Eye South East Asia  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ACI  ISSN (เดิม) : 1905-2960 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารจักษุธรรมศาสตร์ (Thammasat Thai Journal of Ophthalmology) 
2286-8615    Food and Applied Bioscience Journal  Food and Applied Bioscience Journal  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI   
2465-5198    Genomics and Genetics  Genomics and Genetics  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand)  ACI  ISSN (เดิม) : 0857-8664 ชื่อวารสาร (เดิม) : Thai Journal of Genetics 
1905-9094    GMSARN International Journal  GMSARN International Journal  ภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง (GMSARN)  ACI, SCOPUS   
1906-9308    HRD Journal  HRD Journal  International Graduate Studies Human Resource Development Center, Faculty of Education, Burapha University     
1905-5986    HRi : Journal of Human Resource intelligence  HRi : Journal of Human Resource intelligence  สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    เดิมชื่อ วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ ( Thai Human Resource Research Journal) ในช่วงปีพ.ศ. 2549-2554 
2586-8594  2630-0079  Humanities, Arts and Social Sciences Studies  Humanities, Arts and Social Sciences Studies  Silpakorn University  ACI  E-ISSN(เดิม):2586-8519 ชื่อ(เดิม):Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Artsชื่อเดิมคือ Silpakorn University International Journal - Vol. 1(2006) - Vol. 9-10(2009-2010) (issn เดิม 1513-4717) 
2630-0613  2630-0192  International Journal of Agricultural Technology  International Journal of Agricultural Technology  Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)  ACI, Scopus  ISSN เดิมคือ 1686-9141 
1906-8700    International Journal of Agricultural Travel and Tourism  International Journal of Agricultural Travel and Tourism  School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Management Association     
1906-4063    International Journal of Applied Biomedical Engineering  International Journal of Applied Biomedical Engineering  สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ไทย  ACI   
1906-8654    International Journal of Asian Tourism Management  International Journal of Asian Tourism Management  School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Mnanagement Association   
1906-4675    International Journal of Behavioral Science  International Journal of Behavioral Science  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ebsco, ACI, Scopus  เดิมชื่อ The Journal of Behavioral Science ตั้ง vol. 1(2006) - Vol. 5(2010) เปลี่ยนชื่อใหม่เริ่มตั้งแต่ Vol. 6, no. 1 (Sept. 2011) ชื่อว่า International Journal of Behavioral Science (IJBS) 
2286-7481  2586-887X  International Journal of Child Devlelopment and Mental Health  International Journal of Child Development and Mental Health  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
0857-6033    International Journal of East Asian Studies  International Journal of East Asian Studies  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ACI  เดิมชื่อ The International Journal of East Asian Studies ลงหนังสือวันที่ 20 ต.ค. 59เดิมชื่อ วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา (Journal of East Asian Studies) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ก.ย.2552-ก.พ.2553) 
2408-1914    International Journal of Management, Business, and Economics  International Journal of Management, Business, and Economics  Sripatum University, Bangkok     
1905-7172    International Journal of Renewable Energy  International Journal of Renewable Energy  School of Renewable Energy Technology, (SERT)  ACI  เปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, ISSN ใหม่ 2586-8764 
0858-7027    International Journal of the Computer, The Internet and Management  International Journal of the Computer, The Internet and Management  Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM  ACI   
1906-2257    Journal of Applied Animal Science  Journal of Applied Animal Science  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
2539-6056    Journal of Associated Medical Sciences  Journal of Associated Medical Sciences  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ (Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences) ชื่อย่อเดิมคือ BCAM โดยใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 2560 (ISSN 0125-5347) 
2586-9434    Journal of Buddhist Education and Research  Journal of Buddhist Education and Research  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น     
2630-0583  2630-0656  Journal of Current Science and Technology  Journal of Current Science and Technology  Rangsit University  ACI  ชื่อและissn เดิม คือ Rangsit Journal of Arts and Sciences (2229-063X) 
1685-8646    Journal of English Studies  Journal of English Studies  Department of English, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University  ACI   
0125-6939    Journal of Environmental Research  Journal of Environmental Research  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
2630-0702  2630-0826  Journal of Fisheries and Environment  Journal of Fisheries and Environment  Faculty of Fisheries, Kasetsart University  ACI, CABI, Zoological Record, EBSCOhost  ชื่อเดิม: Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ISSN เดิม 0125-796X 
2629-9992    Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ACI  ISSN (เดิม) : 1906-3334 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SDU Research Journal Science and Technology) 
1689-7165    Journal of Global Business Review  Journal of Global Business Review  Graduate School of Commerce Burapha Review (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)     
0857-4421  2586-940X  Journal of Health Research  Journal of Health Research  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  SciFinder, ACI   
2586-9981  2630-0559  Journal of Health Science and Medical Research  Journal of Health Science and Medical Research  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI  E-ISSN (เดิม) 2465-468X ตั้งแต่ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 59 และเปลี่ยน E-ISSN (ใหม่) ตั้งแต่ ก.ค. 61 ISSN (เดิม) : 0125-8435 ชื่อ (เดิม) : สงขลานครินทร์เวชสาร (Songklanagarind Medical Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 61 เป็นต้นไป 
1906-6244    Journal of International Buddhist Studies  Journal of International Buddhist Studies  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
2286-7201  2651-0898  Journal of Materials Science and Applied Energy  Journal of Materials Science and Applied Energy  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ACI  ยกเลิก ISSN(Print) 2286-7201 ตั้งแต่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 
2228-8899    Journal of People and Society in Local Culture  Journal of People and Society in Local Culture  Surindra Rajabhat University     
2286-9247    Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region  Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region  International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University     
0857-5754    Journal of Physiological and Biomedical Sciences  Journal of Physiological and Biomedical Sciences  The Official Journal of The Physiological Society of Thailand  ACI  ชื่อเดิมคือ Thai Journal of Physiological Sciences 
  2465-4418  Journal of Population and Social Studies  Journal of Population and Social Studies  Thai Association of Population and Social Researchers  PopLine, ACI, SCOPUS  ยกเลิก issn : 0857-717X 
2586-8764    Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  School of Renewable Energy Technology, (SERT)  ACI  เดิมชื่อ International Journal of Renewable Energy, ISSN เดิม 1905-7172 
2229-2152    Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  Thai Society of Mechanical Engineers (TSME)  ACI   
1685-6600    Journal of Science, Technology, and Humanities  Journal of Science, Technology, and Humanities  Burapha University     
1905-9566    Journal of Supply Chain Management Research and Practice  Journal of Supply Chain Management Research and Practice  Assumption university of Thailand     
1906-4918    Journal of Sustainable Energy and Environment  Journal of Sustainable Energy and Environment  The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi     
1686-9184    Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication  Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication  Asian Research Center for Religion and Social Communication, Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University     
1906-8190    Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)  Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)  International Buddhist Studies College (IBSC) Mahachulalongkornrajavidyalaya University     
2228-8279  2408-1213  Journal of Urban Culture Research  Journal of Urban Culture Research  Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University  ACI   
2452-3151    Kasetsart Journal of Social Sciences  Kasetsart Journal of Social Sciences  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  AGRIS, Scopus, ACI  เดิมชื่อวารสารภาษาไทยคือ วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ issn เดิม คือ 0125-8370 
0125-796X    Kasetsart University Fisheries Research Bulletin  Kasetsart University Fisheries Research Bulletin  Faculty of Fisheries, Kasetsart University  ACI, CABI, Zoological Record, EBSCOhost  เปลี่ยนชื่อเป็น: Journal of Fisheries and Environment, ISSN ใหม่ 2630-0702 
2465-4531  2465-4574  King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology  King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology  King Mongkuts University of Technology North Bangkok  ACI  ชื่อวารสาร (เดิม) : Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering ISSN (เดิม) 1906-151X 
1905-2367    KMITL Science and Technology Journal  KMITL Science and Technology Journal  King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang  ACI  ISSN และ ชื่อวารสาร (ใหม่) : 2586-9396, Current Applied Science and Technology Journal  
1685-2044    KMITL Science Journal  KMITL Science Journal  Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang    หยุดตีพิมพ์ 
1905-7326    Language Institute Journal  Language Institute Journal  Language Institute, Thammasat University  ACI  เปลี่ยนชื่อเป็น: LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network ISSN ใหม่: 2630-0672 
2630-0672    LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network  LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network  Language Institute, Thammasat University  ACI  ในปี ค.ศ. 2013 (2556) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอรวมวารสาร 2 ชื่อ คือ 1. วารสารชื่อ Language Institute Journal (ISSN : 1905-7326) 2. วารสารชื่อ Foreign Language Learning and Teaching Journal - FLLT journal (ISSN : 2229-1989)เป็นวารสารชื่อใหม่ คือ LEARN เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันในการจัดทำวารสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอนภาษาเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ เปลี่ยน ISSN จาก 1905-7326 เป็น 2630-0672 ตามจดหมายแจ้ง ที่ ศธ0516.40/213 วันที่ 30 สค 2561 
1905-7873    Maejo International Journal of Science and Technology  Maejo International Journal of Science and Technology  Maejo University  WoS, SCOPUS, ACI   
0859-9920    MANUSYA, Journal of Humanities  MANUSYA, Journal of Humanities  Chulalongkorn University  ACI   
2286-6477  2465-4213  MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences  MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ACI   
0147-5207    Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures  Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล     
1905-7210    Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning  Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning  Faculty of Architecture, Chulalongkorn University  ACI   
1906-3865    NIDA Case Research Journal  NIDA Case Research Journal  Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA)  ACI   
1686-5561    NU. International Journal of Science  NU. International Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI  เดิมชื่อ วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Science Journal) 
  2286-8933  Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
1906-8107  2586-8373  Pacific Rim International Journal of Nursing Research  Pacific Rim International Journal of Nursing Research  Thailand Nursing and Midwifery Council  ACI, Scopus  ISSN และ ชื่อ (เดิม) : 0859-7685 วารสารวิจัยทางการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Research) 
2586-8195  2586-8470  Pharmaceutical Sciences Asia  Pharmaceutical Sciences Asia  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  SciFinder, ACI, Scopus  ISSN (เดิม) 0125-1570 ชื่อ (เดิม) Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences, วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ เม.ย. 60 เป็นต้นไป 
0858-1088    Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  Phuket Marine Biological Center  SCOPUS   
1513-6442    Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion  Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion  Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University     
2465-5112    PSRU Journal of Science and Technology  PSRU Journal of Science and Technology  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     
1905-3193    Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ACI  ชื่อเดิมคือ Rajabhat Journal of Sciences and Humanities 
2229-063X    Rangsit Journal of Arts and Sciences  Rangsit Journal of Arts and Sciences  มหาวิทยาลัยรังสิต  ACI  เปลี่ยนชื่อและissn เป็น Journal of Current Science and Technology (2229-063X) 
2408-1809    Rangsit Journal of Educational Studies  Rangsit Journal of Educational Studies  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     
1513-5934    rEFLections  rEFLections  สายวิชาภาษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     
2408-204X    Research and Knowledge  Research and Knowledge  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1906-4241    RIAN THAI : International Journal of Thai Studies  RIAN THAI : International Journal of Thai Studies  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ยกเลิกชื่อภาษาไทย เดิมคือ วารสารเรียนไทย โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว 
1905-8446    RMUTT Global Business and Economics Review  RMUTT Global Business and Economics Review  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
0859-2659    Sasin Journal of Management  Sasin Journal of Management  Sasin Graduate Institute of Business Administration at Chulalongkorn University     
1906-6406  2586-9388  Scholar: Human Sciences  Scholar: Human Sciences  Graduate school of education, Assumption university  ACI  E-ISSN : 2586-9388 ชื่อเดิม : Scholar เปลี่ยนชื่อตั้งแต่ Vol.9 No.2 July-December 2017 เป็นต้นไป 
2586-9000  2586-9027  Science and Technology Asia  Science and Technology Asia  Thammasat University  Elektronische Zeitschriftenbibliothek, ACI, Scopus  ชื่อและissn เดิม Thammasat International Journal of Science and Technology (0859-4074) 
1905-9159  2630-0087  Science, Engineering and Health Studies  Science, Engineering and Health Studies  Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)  CAPLUS, AGRICOLA, FSTA, CAB Abstract, AGRIS (FAO), DOAJ, NSDL, ACI  E-ISSN (เดิม):2586-842X ชื่อ(เดิม):Silpakorn University Science and Technology Journal 
1513-1874    ScienceAsia  ScienceAsia  Science Society of Thailand  WoS, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, Zoological Record, ACI  ชื่อเดิมคือ Journal of The Science Society of Thailand 
2629-995X  2228-8082  Siriraj Medical Journal  Siriraj Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  SCOPUS (1973-74), PubMed (1962-80), ACI, Scopus  ISSN (เดิม) 0125-152X ชื่อเดิมคือ : สารศิริราช (ตามหนังสือที่ ศธ. 0517.071/สศ.01 1 ก.พ. 59) ชื่อเดิมคือ Siriraj Hospital Gazette 
  2630-015X  SNRU Journal of Science and Technology  SNRU Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ACI  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความ จากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นเผยแพร่แบบออนไลน์ ตั้งแต่ Vol.10 No.1 ม.ค.-เม.ย. 61 เป็นต้นไป เดิมชื่อ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University Journal) ยกเลิก ISSN (Print) 1906-5965 ตั้งแต่ มกราคม 2561 
2229-2608    Social Science Asia Journal  Social Science Asia Journal  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ     
0125-3395    Songklanakarin Journal of Science and Technology  Songklanakarin Journal of Science and Technology  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  SCOPUS, SciFinder CAPlus, AGRIS, ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2286-8984    Southeast Asian Journal of Economics  Southeast Asian Journal of Economics  Faculty of Economics, Chulalongkorn University  ACI  เดิมชื่อ Chulalongkorn Journal of Economics (CJE) (ISSN 0857-8397) ในปี ค.ศ. 1980-2012 
2408-2120  2539-5947  St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences  St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา     
1906-1838    Stamford Journal  Stamford Journal  Research Center, Stamford International University     
2351-0889  2539-5742  Suan Sunandha Science and Technology Journal  Suan Sunandha Science and Technology Journal  Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University     
0858-849X  2587-0009  Suranaree Journal of Science and Technology  Suranaree Journal of Science and Technology  Suranarree University of Technology  AGRIS, ACI, Scopus  ชื่อเดิมคือ วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 
0495-3843    Thai Forest Bulletin (Botany)  Thai Forest Bulletin (Botany)  ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม้  AgBiotechNet, ACI, SCOPUS   
0049-3589    Thai Journal of Agricultural Science  Thai Journal of Agricultural Science  The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King  AGRIS, AgBiotechNet, SCOPUS2011-2015, 1983, 1979, 1977, 1973-1974, ACI   
0859-2446    Thai Journal of Gastroenterology  Thai Journal of Gastroenterology  Official Publication of the Gastroenterological Association of Thailand    หยุดตีพิมพ์ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 เป็นต้นไป 
0857-8664    Thai Journal of Genetics  Thai Journal of Genetics  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand)     
0857-6084    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists  ACI   
2286-7333    Thai Journal of Science and Technology  Thai Journal of Science and Technology  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
2286-8909    Thai TESOL Journal  Thai TESOL Journal  สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย     
1685-9057  2351-0676  Thailand Statistician  Thailand Statistician  Thai Statistical Association  SCOPUS,ACI  ISSN (เดิม) : 1985-9057 
2408-1000    Thammasat Business Law Journal  Thammasat Business Law Journal  โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
0859-4074    Thammasat International Journal of Science and Technology  Thammasat International Journal of Science and Technology  Thammasat University  Elektronische Zeitschriftenbibliothek, ACI  ชื่อและissn ใหม่ Science and Technology Asia (2586-9000) 
0859-5747    Thammasat Review  Thammasat Review  Academic Affair Division, Thammasat University  ACI   
2287-9674    The Bangkok Medical Journal  The Bangkok Medical Journal  Bangkok Dusit Medical Service, Plc  ACI   
0125-7501    The Clinical Academia  The Clinical Academia  โรงพยาบาลขอนแก่น  ACI  ชื่อเดิมคือ ขอนแก่นเวชสาร (Khon Kaen Medical Journal) เปลี่ยนชื่อตั้งแต่ 29/10/58 
1686-7831    The Journal : Journal of the Faculty of Arts  The Journal : Journal of the Faculty of Arts  Faculty of Arts, Mahidol University     
0859-3604    The Journal of Risk Management and Insurance  The Journal of Risk Management and Insurance  Assumption university  ACI   
0304-226X  2651-1851  The Journal of the Siam Society  The Journal of the Siam Society  Council of the Siam Society    ISSN (เดิม) : 0857-7099 
0080-9472    The Natural History Bulletin of the Siam Society  The Natural History Bulletin of the Siam Society  The Siam Society  Biological Abstracts, Zoological Record   
1905-7725    The New English Teacher  The New English Teacher  Assumption University, Institute for English Language Education (IELE)  ACI   
0125-1562    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network)  WOS, PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, Zoological Record, AgBiotechNet, ACI   
0125-4685    The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SCOPUS,EMBASE,CAS(SciFinder),EBSCO Host,DOAJ,Index Copernicus, ACI   
1686-770X    The Thailand Natural History Museum Journal  The Thailand Natural History Museum Journal  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ     
1513-1025  2586-906X  Thoughts  Thoughts  Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University  ACI   
1513-9700  2586-9892  Tropical Natural History  Tropical Natural History  Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University  Zoological Record, ACI, SCOPUS  เดิมชื่อ วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Natural History Journal of Chulalongkorn University) 
1906-5582    UTCC International Journal of Business and Economics  UTCC International Journal of Business and Economics  University of the Thai Chamber of Commerce  ACI   
2408-1248    Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร     
1906-3431    Veridian E-Journal, Silpakorn University  Veridian E-Journal, Silpakorn University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    Vol. 1 (2008), ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 กำหนดออกเป็น 3 ฉบับต่อปี 
2629-9968  2465-4604  Veterinary Integrative Sciences  Veterinary Integrative Sciences  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI  ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 วารสารได้เปลี่ยนเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-ISSN 2465-4604 และ เดิม : ISSN 1685-9502 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร (Chiang Mai Veterinary Journal) 
1686-3933    Walailak Journal of Science and Technology  Walailak Journal of Science and Technology  Institute of Research and Devolpment, Walailak University  SCOPUS, IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CAB Abstracts, EBSCOhost, AGRICOLA, JournalSeek, ACI   
1513-4458    กระแสวัฒนธรรม  Cultural Approach  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ACI   
1905-1352    กระแสอาคเนย์  Southeast current  ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    หยุดตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป 
1906-117X    ครุศาสตร์สาร  ครุศาสตร์สาร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
0125-2208    จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  Journal of the Medical Association of Thailand  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, ACI   
0857-5118    จักษุเวชสาร  The Thai Journal of Ophthalmology  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย     
1905-954X    จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย  Stance : The Thai Feminist Review  ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1686-3720    จุลนิติ  จุลนิติ  กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
1906-1692    จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์  Thammasat University Archives Bulletin  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-6564    จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์  Chulalongkorn Business Review  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0857-6483    จุฬาลงกรณ์วารสาร  Chulalongkorn Review  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1686-4395    ดำรงวิชาการ  Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร     
0125-0558    ดุลพาห  ดุลพาห  สำนักงานศาลยุติธรรม     
1513-7376    ทีทัศน์วัฒนธรรม  Journal of Thithat Watthanatham  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
1513-5241    ธรรมศาสตร์เวชสาร  Thammasat Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0858-6160    นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     
0857-2992    บทบัณฑิตย์  BOT BUNDIT  เนติบัณฑิตยสภา     
0125-8427    บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.  Journal of The Department of Library and Information Science  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศมสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น    หยุดพิมพ์ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อเป็นวารสารสารสนเทศศาสตร์ issn 2228-8457 เริ่มตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2553) 
2350-9996    บูรพาเวชสาร  Burapha Journal of Medicine  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
1905-6788    ปณิธาน  Panidhana : Journal of Philosophy and Religion  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0125-5118    พยาบาลสาร  Nursing Journal  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1906-2540    พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์  Development Economic Review  School of Development Economics, National Institute of Development Administration    จากเดิมชื่อ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review) เริ่มใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559) เป็นต้นไป 
0125-7560    พุทธชินราชเวชสาร  Buddhachinaraj Medical Journal  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ACI   
0857-1406    ภาษาและภาษาศาสตร์  Journal of Language and Linguistics  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-5061    มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  Humanities and Social Sciences  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2350-9392    มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์  Humanities and Social Sciences Review  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
1513-461X  2630-0307  มนุษยศาสตร์สาร  Journal of Human Sciences  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    เผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ตั้งแต่วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป 
2672-9113    มังรายสาร  Mangrai Saan Journal  International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University    ชื่อเดิม : Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region, issn เดิม : 2286-9247 
1686-0101    รมยสาร  Rommayasan  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     
0125-135X    รัฐศาสตร์สาร  Journal of Political Science  คณะกรรมการรัฐศาสตร์สาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-0957    รัฐสภาสาร  รัฐสภาสาร  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร     
0859-8185    ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  Phetchabun Rajabhat Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
1906-6813    ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์     
0858-9739    รามาธิบดีพยาบาลสาร  Ramathibodi Nursing Journal  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  ACI  เดิม issn 0857-8052 
0125-3611  2651-0561  รามาธิบดีเวชสาร  Ramathibodi Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
0125-4235    ลำปางเวชสาร  Lampang Medical Journal  โรงพยาบาลลำปาง     
1513-2498    วชิรสารการพยาบาล  Vajira Nursing Journal  ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     
0125-1252    วชิรเวชสาร  Vajira Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ACI   
0943-0916    วนสาร  Vanararn  กรมป่าไม้  AGRIS   
1513-9956    วรรณวิทัศน์  VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture  ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
2465-5503    วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  Journal of MCU Buddhapanya Review  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
2586-9817    วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Humanities Review  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย     
2287-0121    วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Social Science Review  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
0859-9343    วารสาร มฉก.วิชาการ  HCU Journal  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
2408-122X    วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  RMUTI Journal Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     
1906-215X    วารสาร มทร.อีสาน  RMUTI Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    จากปีละ 2 ฉบับ เป็น ปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 58 เป็นต้นไป 
2286-8267    วารสาร มมร วิชาการล้านนา  Academic Journal of MBU; Lanna Campus  วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา     
1513-0975    วารสาร สออ. ประเทศไทย  ASAIHL-Thailand Journal  สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย     
0857-2321    วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า  Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย     
0859-0001    วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    เดิมชื่อ วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
0125-3093    วารสารกฎหมาย  Chulalongkorn Law Journal  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1906-1560    วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.พ. 2551) 
1906-2664    วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1513-8089    วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     
1513-1777    วารสารกฎหมายปกครอง  Administrative Law Journal  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     
2408-249X    วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  Public Health and Health Laws Journal  ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
0857-9776    วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Law Journal  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
0125-1643    วารสารกรมการแพทย์  Journal of the Department of Medical Services  กรมการแพทย์     
0125-250X    วารสารกรมบัญชีกลาง  วารสารกรมบัญชีกลาง  กรมบัญชีกลาง     
0125-684X    วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  Bulletin of the Department of Medical Sciences  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     
1906-3253    วารสารกระบวนการยุติธรรม  Journal of Thai Justice System  กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม     
0125-7242    วารสารกองการพยาบาล  Journal of Nursing Division  สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์     
0125-4634    วารสารกายภาพบำบัด  Thai Journal of Physical Therapy  สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย  ACI   
1686-2147    วารสารการงบประมาณ  Budget Journal  สำนักงบประมาณ     
2286-718X    วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  WMS Journal of Management  สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     
2286-8399    วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  Burapha Journal of Business Management  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา     
0854-9849    วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  Journal of Public and Private Management  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ACI   
1686-7319  2630-0664  วารสารการจัดการสมัยใหม่  Modern Management Journal  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    เปลี่ยนเป็น E-Journal ตั้งแต่ 16(1) 2561 เป็นต้นไป 
1906-5485  2465-4434  วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม  Journal of Environmental Management  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ACI   
2351-065X    วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1905-6303    วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย  Journal of Thai Hospitality and Tourism  สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)  ACI   
1906-8255    วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of Education Administration, Silpakorn University  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์     
2286-8003    วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY  มหาวทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
1906-103X    วารสารการบริหารท้องถิ่น  Local Administration Journal  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2286-9328    วารสารการบริหารปกครอง  Governance Journal  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 59 เป็นต้นไป เดิมชื่อ วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Journal of Political Science and Law Kalasin University) เดิมชื่อ วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ 23 ก.ย. 58 
1906-4950    วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา  Journal of Administration and Development Mahasarakham University  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ชื่อเดิม : วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1906-7933    วารสารการบัญชีและการจัดการ  Journal of Accountancy and Management  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
2408-1280    วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย  Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice  สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)     
1906-2230    วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  Journal of Public Relations and Advertising  ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0859-3949    วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา  Nursing Public Health and Education Journal  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา     
0857-4553    วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย     
2351-0358    วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Care  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ISSN (เดิม) : 0125-8842 ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1906-1773    วารสารการพยาบาลและการศึกษา  Journal of Nursing and Education  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารการศึกษาพยาบาล 
1906-0025    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Sciences  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    ชื่อเดิมคือ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Nursing Science Naresuan University) 
2392-5671  2392-568X  วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  Journal of Professional Routine to Research  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
2630-0443  2630-0451  วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  Journal of Community Development and Life Quality  เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.)    issn เดิม 2286-9824 
1906-7321    วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  Human Resource and Organization Development Journal  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
1905-3630    วารสารการพัฒนาท้องถิ่น  Local Development Journal  โครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
2287-0075    วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Community Health Development Quarterly Khon Kaen University  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ชื่อเดิม คือ วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน (Community Health Development Quarterly) 
0125-3778    วารสารการวัดผลการศึกษา  Journal of Education Measurement  สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0858-5520    วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Educational Measurement Mahasarakham University  ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1906-3016    วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
1905-2219    วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา  The Journal of Development Administrator Research  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
1906-456X    วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร  The Journal of Administration Development Research  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี   
1905-7121  2539-5521  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI  เดิมชื่อ วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Journal of Community Development Research) 
0858-0405    วารสารการศึกษาพยาบาล  Journal of Nursing Education  สถาบันพระบรมราชชนก    หยุดตีพิมพ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น วารสารการพยาบาลและการศึกษา 
1905-2693    วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  Journal of Education and Social Development  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบุณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
0859-5453    วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  Thailand Journal of Health Promotion and Environmental  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข     
1906-2591    วารสารการสื่อสารมวลชน  Journal of Mass Communication  คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
  2465-3756  วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  Journal of Communication and Management NIDA  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์     
2229-1806    วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  Journal of Vocational and Technical Education  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาขีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
1686-5103    วารสารการเกษตรราชภัฏ  Rajabhat Agriculture Journal  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1906-506X    วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  Journal of Politics, Administration and Law  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ย.-ธ.ค. 2552) 
2228-8562    วารสารการเมืองการปกครอง  Journal of Politics and Governance  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1685-991X    วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ACI   
0859-3299    วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Medicine and Health Sciences  ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI  ชื่อเดิมคือ เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
0857-2895    วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals  โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์     
0858-6632    วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี  Udonthani Hospital Medical Journal  โรงพยาบาลอุดรธานี     
1513-9980    วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์  Advanced Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
0125-3794    วารสารกีฏและสัตววิทยา  Entomology and Zoology Gazette  กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร  AGRIS  หยุดตีพิมพ์ปี 2547-2550 
0858-0944    วารสารกุมารเวชศาสตร์  Thai Journal of Pediatrics  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย     
2408-2635    วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย  Thai Industrial Engineering Network Journal  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร     
2350-9775    วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Songklanakarin Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
0858-4338    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Faculty of Nursing Burapha University  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
1513-3613    วารสารคณะพลศึกษา  Journal of Faculty of Physical Education  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0858-4788    วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  Math Journal by the Mathematical Association of Thailand (MJ-MATH)  สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์     
2351-0943    วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     
1685-2699    วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
0859-8835  2651-2017  วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Education Studies  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ฉบับพิเศษปีละไม่เกิน 2 ฉบับ 
2392-5507    วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
1685-3954    วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  Journal of Industrial Education  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
  2651-1649  วารสารควบคุมโรค  Disease Control Journal  กรมควบคุมโรค    ยกเลิก ISSN : 1685-6481 ตั้งแต่ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) 
1905-8160    วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ  Journal of Safety and Health  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
0125-8095    วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม  Journal of Isan Studies  คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    เดิมชื่อวารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ( Journal of isan Studies Cultural Diversity) แก้ไข ณ วันที่ 25 ก.ค. 2554 
0857-1384    วารสารคหเศรษฐศาสตร์  Journal of Home Economics  สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์     
1686-9443    วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย  Quality of Life and Law Journal  ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
1905-2960    วารสารจักษุธรรมศาสตร์  Thammasat Thai Journal of Ophthalmology  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ISSN (ใหม่) : 2586-8349 และเปลี่ยนชื่อ (ใหม่) : Eye South East Asia 
0858-0006    วารสารจันทรเกษมสาร  Chandrakasem Rajabhat University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     
1905-565X    วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย  Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย     
0858-8627    วารสารจิตวิทยา  วารสารจิตวิทยา  สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย     
2286-6663    วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  Journal of Psychology Kasem Bundit University  หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     
0125-1422    วารสารจิตวิทยาคลินิก  Thai Journal of Clinical Psychology  สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย    ชื่อภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Clinical Psychology 
1905-9582    วารสารจีนวิทยา  Journal of Sinology  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    เป็นวารสาร 3 ภาษา คือ ไทย/จีน/อังกฤษ 
1905-1972    วารสารจีนศึกษา  Chinese Studies Journal  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
1513-5462    วารสารช่อพะยอม  Chophayom Journal  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    เปลี่ยนกำหนดออก ตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ม.ค.-พ.ค. 2560 เป็นต้นไป 
2286-9581    วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  NRRU Community Research Journal  สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     
0125-6416    วารสารญี่ปุ่นศึกษา  Japanese Studies Journal  โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-2707    วารสารดนตรีรังสิต  Rangsit Music Journal  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต     
2465-356X    วารสารดนตรีและการแสดง  Music and Performing Arts Journal  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา     
1685-5779    วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง  Journal of Public Administration and Politics  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา     
2229-1148  2651-1029  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  Ph.D. in Social Sciences Journal  สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
0125-8303    วารสารทรัพยากรมนุษย์  Human Resource Journal  ฝ่ายวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    หยุดตีพิมพ์วารสาร พิมพ์ถึงปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 
0857-880X    วารสารทันตาภิบาล  Thai Dental Nurse Journal  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น     
0215-2534    วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
0125-3670    วารสารธรรมศาสตร์  Thammasat University Journal  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-713X    วารสารธุรกิจปริทัศน์  Business Review  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
2408-2481    วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Journal of Learning Innovations Walailak University  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     
0125-4960  2651-0960  วารสารนักบริหาร  Executive Journal  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    ปี 2557 เปลี่ยนกำหนดออกเป็นปีละ 2 ฉบับ (เดิมปีละ 4 ฉบับ) 
1906-8735    วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     
2350-9767    วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU International Journal of Humanities and Social Sciences  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2408-1957  2408-1566  วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Mahasarakham International Journal of Engineering Technology  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
2229-0338    วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์  International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     
1513-4164    วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร  NIDA Journal of Language and Communication  School of Language and Communication at NIDA    ปีที่ 14 ฉบับที่ 15 (ธ.ค. 2552) ฉบับปฐมฤกษ์ภาษาไทย 
0857-3867    วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Thammasat Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1906-425X    วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI   
2228-9526    วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  Assumption University Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ     
1685-9723  2586-9604  วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  CMU Journal of Law and Social Sciences  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0859-085X    วารสารนิเทศศาสตร์  Journal of Communication Arts  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1906-6996    วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.  Journal of Communication Arts of STOU  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
1685-5477    วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Communication Arts Journal  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     
2392-5566    วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า  Journal of Communication and Innovation NIDA  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์     
1513-2226    วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  Siam Communication Review  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม     
1906-2141    วารสารนเรศวรพะเยา  Naresuan Phayao Journal  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ACI   
0125-2836  2651-0707  วารสารบรรณศาสตร์ มศว  Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    เดิมชื่อ วารสารบรรณศาสตร์ พิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ (2521)- ปีที่ 12, 2540 
1685-2257    วารสารบริหารการศึกษา มศว  SWU Educational Adminitration Journal  ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมวารสารบริหารการศึกษา มศว     
1686-6916    วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Educational Administration Khon Kaen University  ศูนย์วิชาการและวิจัยทางการบริหารการศึกษา โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1513-007X    วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
0125-233X    วารสารบริหารธุรกิจ  Journal of Business Administration  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ACI   
1905-6826    วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า  NIDA Business Journal  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
1905-3746  2408-2112  วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI  เดิมชื่อ วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ( MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University) ในช่วง ปี พ.ศ. 2550-ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2555) 
2228-9658    วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Business Journal  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0859-9750    วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร  MUT Journal of Business Administration  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็น MUT Journal of Business Administration 
2286-6809    วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
2229-2756  2651-1401  วารสารบัณฑิตวิจัย  Journal of Graduate Research  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     
1905-5811    วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1906-9839    วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  Chandrakasem Rajabhat University Graduate School Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     
1905-9949    วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
1685-4063    วารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences)  บัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย     
1905-9647    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
1686-0632    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Sakon Nakhon Graduate Studies Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
1906-3849    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Graduate Studies Journal  บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
1905-7679    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
1905-8837    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    หยุดตีพิมพ์ 
1906-2850    วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์  Graduate Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-1603    วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  Journal of Graduate Studies Review  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
2408-2457    วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่     
2286-9301    วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College  วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
2539-6757    วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น  Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น     
0857-2143    วารสารประชากรศาสตร์  Journal of Demography  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-1902    วารสารประวัติศาสตร์  Journal of History  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2408-0829    วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  Thammasat Journal of History  ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-6729    วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  North-Eastern Thai Journal of Neuroscience  สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
2228-9801    วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  Thai Journal of Neurology  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย   
1905-579X    วารสารปรัชญาและศาสนา  วารสารปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
  2651-1088  วารสารปัญญาภิวัฒน์  Panyapiwat Journal  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ACI  ยกเลิก ISSN : 1906-7658 ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561) 
0857-0884  2651-0804  วารสารปาริชาต  Parichart Journal  มหาวิทยาลัยทักษิณ    หมายเลข ISSN เดิมคือ 0867-0884 
1685-3865  2651-2394  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน  Journal of Thai Ombudsman  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน    เดิมชื่อ วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (2546-2550) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งปี พ.ศ. 2551- 
0125-0078    วารสารพยาบาล  Thai Journal of Nursing  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  SCOPUS (1975-82)   
0857-3743    วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  Nursing Journal of the Ministry of Public Health  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  ACI  เดิมชื่อ วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health) 
1906-652X    วารสารพยาบาลตำรวจ  Journal of the Police Nurses  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ     
1513-5217    วารสารพยาบาลทหารบก  The Journal of The Royal Thai Army Nurses  สมาคมพยาบาลทหารบก  ACI   
0125-8885    วารสารพยาบาลศาสตร์  Journal of Nursing Science  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
0858-1231    วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Nursing Science Chulalongkorn University  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
1513-5454    วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Nursing Siam University  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม     
0125-7021    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ  Journal of Nursing Science and Health  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Journal of Faculty of Nursing, KKU.) 
0125-8958    วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์  Songklanagarind Journal of Nursing  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI   
1906-7925    วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  Thai Red Cross Nursing Journal  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย     
0857-5371    วารสารพยาบาลสาธารณสุข  Journal of Public Health Nursing  สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ     
0857-605X    วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก  Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing  สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย  ACI   
0858-8430    วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง  Journal of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    หยุดตีพิมพ์ 
1906-7038    วารสารพฤกษศาสตร์ไทย  Thai Journal of Botany  สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์     
1513-4695    วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  Journal of Gerontology and Geriatric Medicine  สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย     
1686-1442    วารสารพฤติกรรมศาสตร์  Journal of Behavioral Science  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2228-9453  2651-2319  วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  Journal of Behavioral Science for Development  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    เปลี่ยนกำหนดออกตั้งแต่ปี 59 
0859-0818    วารสารพลังงาน  Journal of Energy  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    หยุดตีพิมพ์ 
0125-3689    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  NIDA Development Journal  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ACI  ชื่อเดิมคือ Thai Journal of Development Administration 
2630-0680    วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University  สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    เปลี่ยนชื่อและ issn มาจาก วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร (Journal of Graduate Volunteer Centre) 1686-3690 
1905-7881    วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Rangsit University : Teaching and Learning  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต     
0859-2667    วารสารพัฒนาสังคม  Journal of Social Development  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ACI   
0857-5452    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  Journal of Technical Education Development  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
0858-527X    วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
1686-7467  2651-141X  วารสารพิฆเนศวร์สาร  Phikanate Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     
0857-264X    วารสารพิษวิทยาไทย  Thai Journal of Toxicology  สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย     
2351-0846    วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  Songklanakarin Journal of Plant Science  ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
2408-1639    วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล  Mekong Chi Mun Art and Culture Journal  ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     
1905-534X    วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา  Journal of Buddhist Studies  บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่     
0858-8325    วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-2488  2287-0024  วารสารภาษา  PASAA  Chulalongkorn University Language Institute  ERIC, ACI   
2586-808X    วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  Journal of Language, Religion and Culture  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ข้อมูลวารสารเดิม ISSN:1906-0769 วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย (Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences) ชื่อย่อวารสาร : GSHSKKU เริ่มเปลี่ยนข้อมูลใหม่ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 60 เป็นต้นไป 
0857-7285    วารสารภาษาปริทัศน์  Pasaa Paritat Journal  สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0857-037X    วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  Journal of Thai Language and Literature  ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-6424    วารสารภาษาและวัฒนธรรม  Journal of Language and Culture  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล     
0859-3485    วารสารมนุษยศาสตร์  Humanities Journal  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
2286-7457    วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  Humanities Journal (Graduate School), Ramkhamhaeng University  บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
1686-445X    วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanities Naresuan University  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
0125-2690    วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  Manutsat Paritat : Journal of Humanities  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2408-1671    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ  RTAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช     
2408-1256    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     
2651-2459  2651-2467  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University  มหาวิทยาลัยนครพนม    เดิมชืือ : วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, issn เดิม : 2228-9356, e-issn เดิม : 2539-5769 
2286-9395    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao  มหาวิทยาลัยพะเยา     
0859-5992    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1513-4563    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     
2408-2473    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University  สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์     
1906-1102    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
1906-1048    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
1905-551X    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Journal of Hunamities and Social Sciences Surin Rajabhat University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
2286-7139    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     
2229-0141    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
2228-8244    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchthani University  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
0858-7396    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanity and Social Sciences Naresuan University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    หยุดตีพิมพ์ 
0859-869X    วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  Journal of Humanities and Social Sciences Review  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     
2586-923X  2630-0362  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์  Journal of MCU Nakhondhat  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช     
2408-1078  2651-2440  วารสารมหาจุฬาวิชาการ  Mahachula Academic Journal  กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
1685-1412    วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  Christian University Journal  มหาวิทยาลัยคริสเตียน     
0859-9807  2651-0693  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ACI   
2228-9356  2539-5769  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  Nakhon Phanom University Journal  มหาวิทยาลัยนครพนม     
1906-5981    วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Princess of Naradhiwas University Journal  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ACI   
2350-9902    วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์     
0858-7418  2539-553X  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Naresuan University Journal: Science and Technology  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI  เดิมชื่อ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal) 
0859-2535    วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Burapha University  มหาวิทยาลัยบูรพา     
0857-4677  2651-1606  วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ  Payap University Journal  มหาวิทยาลัยพายัพ     
2286-6906    วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด     
0125-7498    วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1905-4165    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  โครงการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทลัยราชภัฏธนบุรี     
1906-0181    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Rajabhat Maha Sarakham University Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    ชื่อเดิมวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) [Rajabhat Maha Sarakham University Journal (Humanities and Social Sciences)] 
1905-2383  2651-0863  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  Journal of Yala Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     
1905-6036    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  Journal of Roi Et Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด     
2286-8658    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Lampang Rajabhat University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
1686-9311    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Journal of Srinakharinwirot University  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0857-5428  2586-8489  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  Silpakorn University Journal  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ACI  ชื่อ(เดิม):วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ 
2408-235X    วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  SAU Journal of Science and Technology  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์     
0859-2586    วารสารมหิดล  Mahidol Journal  มหาวิทยาลัยมหิดล    หยุดตีพิมพ์ 
0858-7795    วารสารยุโรปศึกษา  Journal of European Studies  ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0858-6071  2651-0626  วารสารยูโร  Thai Journal Urology  สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ACI   
0125-7609    วารสารร่มพฤกษ์  Romphruek Journal  มหาวิทยาลัยเกริก โดยศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา     
0858-2688    วารสารร่มไทรทอง  Warasarn Rom Sai Thong  มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์    หยุดตีพิมพ์ 
  2465-4264  วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ  Journal of Information Systems for Business  โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
2465-4094    วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์  Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences  มหาวิทยาลัยรังสิต     
0859-1814    วารสารรังสิตสารสนเทศ  RSU library journal  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต     
0857-1422    วารสารรังสีเทคนิค  The Thai Journal of Radiological Technology  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย     
1905-2243    วารสารรัชต์ภาคย์  Rajapark Journal  สถาบันรัชต์ภาคย์     
0857-0442    วารสารรัฏฐาภิรักษ์  Ratthaphirak Journal  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร     
0859-418X    วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  Thai Journal of Public Administration  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ACI   
2286-7244    วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Kasetsart University Political Science Review Journal  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0125-7897    วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  Political Science and Public Administration Journal  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    เปลี่ยน ISSN(ใหม่): 2630-0435 ตั้งแต่ Vol.9 No.1 2561 เป็นต้นไป และ เดิมชื่อ วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์ เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ ปี 2553 
2630-0435    วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  Political Science and Public Administration Journal  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ISSN เดิม 0125-7897 
0859-9424    วารสารราชนครินทร์  Journal of Rajanagarindra  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
0125-2968    วารสารราชบัณฑิตยสภา  The Journal of The Royal Society of Thailand  ราชบัณฑิตยสภา แห่งประเทศไทย    ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารราชบัณฑิตยสถาน (The Journal of the Royal Institute of Thailand) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 40(4) 2558 
1905-1344    วารสารราชพฤกษ์  Ratchaphruek Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     
2392-5779    วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี  Suratthani Rajabhat Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
2287-092X    วารสารราชมงคลล้านนา  RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     
1905-9183    วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  Asian Archives of Pathology  ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (สังกัดแพทยสภา)     
0125-7552    วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  The Thai Journal of Orthopaedic Surgry  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย     
2286-8518    วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์  Ramkhamhaeng Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
0125-300X    วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
0858-2068    วารสารรูสมิแล  RUSAMELAE JOURNAL  กองการบริการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
2287-0903    วารสารวจนะ  Vacana: Journal of Language and Linguistics  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     
0857-1724    วารสารวนศาสตร์  Thai Journal of Forestry  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0859-3957    วารสารวิจัย มข.  KKU Research Journal  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เปลี่ยนชื่อและ ISSN เป็น Asia-Pacific Journal of Science and Technology (2539-6293) 
1906-201X    วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  KKU Research Journal (Graduate Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2286-7910    วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1685-2532    วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)  KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)  ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เดิมชื่อ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Journal of Management Sciences Khon Kaen University) เปลี่ยนชื่อใหม่ปี 2554 (14มี.ค.2554) 
1906-0874    วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ  Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     
1905-2847    วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  SDU Research Journal Humanities and Social Science  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ACI  ชื่อเดิมคือ : วารสารวิจัย มสด. (SDU Research Journal), ระหว่างปี พ.ศ.2548-2550 
1906-3334    วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  SDU Research Journal Science and Technology  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ACI  เปลี่ยนชื่อ และissn เป็น Journal of Food Health and Bioenvironmental Science (2629-9992) 
1906-1889    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
1686-8420    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  RMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
1906-6627    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  RMUTSV Research Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
0859-7685    วารสารวิจัยทางการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Research  สำนักงานสภาการพยาบาล  CINAHL  เปลี่ยนชื่อเป็น Pacific Rim International Journal of Nursing Research 
1905-5536    วารสารวิจัยทางการศึกษา  Journal of Educational Research  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1906-0319    วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Health Science Research  วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
1686-3437    วารสารวิจัยพลังงาน  Journal of Energy Research  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1686-9974    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Research of Pibulsongkram Rajabhat University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    หยุดตีพิมพ์ 
2287-0628    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
2465-3578    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Western University Research Journal of Humanities and Social Science  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น     
0858-9437    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  Journal of Health Systems Research  สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
2408-0942    วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ARU Research Journal Humanities and Social Sciences  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
2465-4051    วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม  DRURDI Research for Community Service Journals  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    ชื่อเดิม วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย, ISSN เดิม 1513-8607 
2286-7171  2672-9024  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ACI   
1905-4963  2672-9296  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ACI  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 
1513-8410    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  Rajabhat Chiang Mai Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     
1906-1730    วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
1906-1722    วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
1906-327X    วารสารวิจัยรำไพพรรณี  Rajabhat Rambhai Barni Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี     
1685-2923    วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)  ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-6335    วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SciFinder   
1906-0793    วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  TLA Research Journal (Thai Library Association)  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
2465-3837    วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย  Journal of Thai Interdisciplinary Research  cooperation of 6 institutes which consists of: (1) the Interdisciplinary Network of the Royal Institute of Thailand Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, (2) Nakhon Pathom Rajabhat University, (3) Phetchaburi Rajabhat Universit  ACI  ISSN (เดิม) : 1905-6583 ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก (Journal of Western Rajabhat Universities) กำหนดออก(เดิม) 2 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี 
0857-9180    วารสารวิจัยสังคม  Journal of Social Research  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1906-1137  2651-1770  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal for Public Health Research  ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2286-7228    วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  UBRU Journal for Public Health Research  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1905-7393    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง  Journal of Fisheries Technology Research  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ACI   
2408-1752    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  Area Based Development Research Journal  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    issn เดิม 1906-3628 
2286-9719    วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
0125-278X    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  KMUTT Research and Development Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ACI   
1906-1641    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     
2229-2802    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ACI   
1905-1867    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  Research and Development Journal Loei Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
1905-2529    วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  VRU Research and Development Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    ได้มีการแยกเนื้อหาบทความวิจัยออกเป็น 2 ประเภทและทำการเปลี่ยน ISSN และ ชื่อใหม่ดังนี้ - สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ISSN (ใหม่) (Print) : 2351-0374 ชื่อวารสาร (ใหม่) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN (ใหม่) (Print) : 2351-0366 ชื่อวารสาร (ใหม่) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2351-0374    วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    ISSN (เดิม) : 1905-2529 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2351-0366    วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  VRU Research and Development Journal Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    ISSN (เดิม) : 1905-2529 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2408-2651    วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  Journal of Research and Development in Special Education  ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1906-2605    วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  Research and Development Health System Journal  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์     
2229-2365    วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  Journal of Research and Curriculum Development  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0125-8850    วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  Journal of Agricultural Research and Extension  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     
1685-361X    วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม  Journal of Architectural Research and Studies  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ปี 2548 เปลี่ยนชื่อใหม่ คือ วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง ( Journal of Architectural/Planning Research and Studies) ISSN : 1905-2022 
1905-2022    วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง  Journal of Architectural/Planning Research and Studies  Faculty of Architecture and Planning Thammasat University  ACI  ISSN (เดิม) : 1685-361X ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม (Journal of Architectural Research and Studies) ในปี 2545-2547 
1906-0572    วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Fine Arts, Chiang Mai University  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0125-2380    วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     
2539-5866    วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  Journal of Information Technology Management and Innovation  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
2392-5477  2351-0935  วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
2392-5957    วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
2465-4426    วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journal  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
0857-2100    วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1906-2087    วารสารวิชาการ ป.ป.ช.  NACC Journal  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ     
2286-9638    วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ  RMUTSB ACADEMIC JOURNAL  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    ISSN เดิม 2280-9638 
2465-5082    วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา     
2286-6590    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   
2286-8860    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  Academic journal of north Bangkok university  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ     
2286-7589    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  Journal of Kanchanaburi Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   
1906-7062    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Burirum Rajabhat University  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     
2228-8473  2651-236X  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  Academic Journal Phranakhon Rajabhat University  โครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     
1906-0327    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  Sisaket Rajabhat University Journal  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ     
1686-4409  2651-1207  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     
0125-2437    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  University of the Thai Chamber of Commerce Journal  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ACI   
1906-5078    วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม  Saengtham College Journal  ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2552) 
1906-392X    วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  UBU Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
2228-8120    วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Art and Architecture Journal Naresuan University  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
1905-291X  2672-913X  วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา  Academic Journal Institute of Physical Education  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     
2586-8462    วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences)  สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค     
2539-5939    วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences)  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ     
2286-9514    วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
2392-5701    วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College  คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม     
2350-9600    วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  CRMA Journal  สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
2351-0579    วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  -  โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
2286-9018    วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ  International Thai Tourism Journal  สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย    ยกเลิก ISSN (เดิม) 9749470214 
2229-1105    วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  UTCC Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     
2286-6965    วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Huachiew Chalermprakiet law journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
1905-1212    วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Humanities and Social Sciences  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
0125-5134    วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
1906-5337    วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Industry Technology Lampang Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
1905-3819    วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ACI   
2286-7856    วารสารวิชาการคุณธรรมความดี  วารสารวิชาการคุณธรรมความดี  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)     
1513-5845    วารสารวิชาการธรรมทรรศน์  Dhammathas Academic Journal  สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น     
1906-6988  2586-9078  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม  The Journal of Social Communication Innovation  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม     
2228-9135  2228-9194  วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT  International Journal of Building Urban, Interior and Lanscape Technology  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
2287-0717    วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ACI   
1686-0650    วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต  Suan Dusit Graduate School Academic Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
2229-2306    วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     
2229-1636    วารสารวิชาการปทุมวัน  Pathumwan Academic Journal  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   
0857-684X    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ACI   
0858-4540    วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
2392-5698    วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  CRMA Journal of Muhanities and Social Sciences  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
1686-7440    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  UMT-Poly Journal  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น    เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ ปีที่ 8 (ม.ค.-มิ.ย. 2554) เปลี่ยนชื่อใหม่ 
1905-9469  2408-2007  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  Journal of Thonburi University  มหาวิทยาลัยธนบุรี     
2586-9965    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Journal of Thonburi University (Science and Technology)  มหาวิทยาลัยธนบุรี     
1906-4284    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี  Pathumthani University Academic Journal  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
  2651-107X  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  FEU academic review  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น    เดิมกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ ยกเลิก ISSN: 1905-9590 ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
1905-162X    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  Phuket Rajabhat University Academic Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต     
2229-0435    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University  ฝ่ายงานบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     
2286-6175    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  EAU Heritage Journal Science and Technology  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ACI   
2286-6183    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  EAU Heritage Journal Social Science and Humanity  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย     
2287-0482    วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์  Journal of The Way Human Society  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
2408-1728  2586-9868  วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล  Santapol College Academic Journal  วิทยาลัยสันตพล     
2408-252X    วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
1686-5715    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  Sripatum Chonburi Journal  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี     
1513-7996    วารสารวิชาการศาลปกครอง  Administrative Courts Journal  สำนักงานศาลปกครอง     
1906-5949    วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
1513-3443    วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2350-9260    วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal  สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย     
0858-9216    วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  APHEIT Journal  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
0858-4923    วารสารวิชาการสาธารณสุข  Journal of Health Science  สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข     
2408-2686    วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน  Academic Journal of Community Public Health  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)     
0859-1083    วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา    ชื่อเดิม คือ วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal) เปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มกราคม 2559 
1906-5906    วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  Journal of Curriculum and Instruction  สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
2408-2430    วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์  Journal of Criminology and Forensic Science  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ     
1905-9450    วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  Journal of Industrial Education  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0125-8389    วารสารวิชาการเกษตร  Thai Agricultural Research Journal  กรมวิชาการเกษตร  AGRIS   
2229-2683  2408-1418  วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
2392-5655    วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา  Chalermkanchana Academic Journal  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา    เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจาก 3 ฉบับ เป็น 2 ฉบับต่อปี (ตั้งแต่ 2 ส.ค. 59) 
2408-2279    วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Southeast Bangkok Journal  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก     
1686-9869    วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  The Journal of Industrial Technology  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ACI   
2351-0811    วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
0857-5975    วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11  Region 11 Medical Journal  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข     
2351-0455    วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
1906-0432    วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  RMUTP Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ACI   
2286-9832    วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์  Social Sciences Research And Academic Journal  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ISSN (เดิม) : 1905-677X ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Rajabhat University Graduate Studies Journal) 
1685-5329    วารสารวิชาการแสงอีสาน  Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน     
1686-8293    วารสารวิชาชีพบัญชี  Journal of Accounting Professions  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ACI   
0857-9296    วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี     
0125-8362  2651-1746  วารสารวิทยาการจัดการ  Journal of Management Sciences  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
2392-5817    วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
2351-0390    วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Journal of Management Science  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
2392-5523    วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
1906-2397    วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
1513-1149    วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  Journal of Management Science Review  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
1906-8824    วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
2408-2619    วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่  Journal of Modern Management Science  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ชื่อวารสารเดิมคือ วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Management Journal Faculty of Management Science Lampang Rajabhat University) 
1906-9553    วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  Journal of Information Science and Technology  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร     
1906-070X    วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี  Dusit Thani College Journal  วิทยาลัยดุสิตธานี     
1906-1056    วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences)  วิทยาลัยนครราชสีมา     
1906-3180    วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  MBA-KKU Journal  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2392-5787    วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  College of Asian Scholar Journal  บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย     
0857-7927    วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ     
0859-4562    วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา     
0859-6808  2651-0936  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์     
0858-110X  2651-0944  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  Journal of Phrapokklao Nursing College  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี     
1685-2354    วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์  Journal of Commerce-Burapha Review  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    ชื่อเดิม วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ 
1686-6959    วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ  Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล     
2350-9953    วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง     
2408-2740    วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Journal of Logistic and Supply Chain College University Suan Sunandaha Rajabhat University  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม     
1686-4522    วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  Koch Cha Sarn Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
0125-7730    วารสารวิทยาศาสตร์ มก.  KU Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  AGRIS   
0125-2364  2586-9531  วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  KKU Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 วารสารได้ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่ม และเน้นการเผยแพร่วารสารแบบออนไลน์ 
2586-9531    วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  KKU Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    issn เดิม 0125-2364 
0857-1600    วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.  Srinakharinwirot Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI   
1513-7430    วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  Journal of Sports Science and Health  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
0859-6633    วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา  Journal of Exercise and Sport Science  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา     
2351-0781    วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  Burapha Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ACI  วารสารได้ยกเลิกการจัดทำวารสารในรูปแบบกระดาษ โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
1513-7805  2586-9663  วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์  The Journal of Applied Science  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ACI   
0857-9512  2539-7257  วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง  Journal of Science Ladkrabang  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
0125-0507    วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  Agricultural Science Journal  สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์     
0858-4435    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai Science and Technology Journal  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต     
2229-1547    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี  Science and Technology RMUTT Journal  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
1686-9664    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Science and Technology Mahasarakham University  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
2287-0083    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     
1685-7941    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เดิมชื่อ วารสารวิชาการ ม.อบ. (Journal of Ubon Rajathanee University) 
2286-6558    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Journal of Science and Technology Kasetsart University  กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน     
2408-266X    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
1513-7201    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  Journal of Sports Science and Technology  สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  ACI   
2651-1134  2651-1002  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ  NKRAFA Journal of Science and Technology  โรงเรียนนายเรืออากาศ    เปลี่ยนชื่อจาก วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ISSN เดิม 1906-7186 
1686-4530    วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     
0857-2933    วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  Journal of Research Methodology  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
2408-0985    วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  Farm Engineering and Automation Technology Journal  กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1906-3636    วารสารวิศวกรรมศาสตร์  Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    หยุดตีพิมพ์ ฉบับสุดท้ายคือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2556) 
1905-4548    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1513-4652    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Engineering Journal of Siam University  คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม     
0857-2178    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Engineering Journal Chiang Mai University  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1685-5280    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี  Journal of Engineering, RMUTT  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
1686-2961    วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย  Thai Environmental Engineering Journal  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)     
1513-038X    วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต  Rangsit University Journal of Engineering and Technology  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     
2228-8864    วารสารวิเทศศึกษา  Journal of International Studies  คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต     
2229-0931    วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  Valaya Alongkorn Review  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  Thai Journals Online (ThaiJO)   
0857-5290    วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Srinakharinwirot Research and Development  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1513-7287    วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sripatum Review of Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยศรีปทุม     
2228-8724    วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Sripatum Review of Science and Technology  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม     
0857-4405    วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  สมาคมศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ACI   
1905-3754    วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์  สำนักงานศาลยุติธรรม     
1513-1246    วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  Constitutional Tribunal Journal  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ     
0125-8192    วารสารศาสตร์  วารสารศาสตร์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ตั้งแต่ปีที่ 5 (2555) มีกำหนดออกเป็นปีละ 3 ฉบับ 
1905-8144    วารสารศาสนาและวัฒนธรรม  Journal of Religion and Culture  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล     
0859-8800    วารสารศิลปกรรมบูรพา  Burapha Arts Journal  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
2408-2317    วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1906-6023    วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
0859-9866    วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2351-0285    วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  Journal of Fine Arts Research and Applied Arts  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
1513-9131    วารสารศิลปศาสตร์  Journal of Liberal Arts  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1906-7208    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI   
1686-5596    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
2286-8755    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  Journal of Liberal Arts, Maejo University  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     
1906-8352    วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  Silpakorn Educational Research Journal  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม     
2392-5884    วารสารศิลป์ พีระศรี  Journal of Fine Arts  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     
2286-9565    วารสารศิลป์ปริทัศน์  Art Pritas Journal  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
0125-3212    วารสารศึกษาศาสตร์  Journal of Education  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
1905-9574    วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1905-4653    วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.  STOU Education journal  สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
0857-1511    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ชื่อภาษาอังกฤษ (เดิม) : KKU. Journal of Education 
1513-9514    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Journal of Education Thaksin University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ     
0859-5127    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Education Naresuan University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI   
1905-9922    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Education Mahasarakham University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  DOAJ, Research BIb, Directory of Research Journals indexing, Scientific Index Services และ Asian Education Index   
1686-3089    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of Education, Silpakorn University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์     
0857-1791    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  Journal of Education Prince of Songkla University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
0125-6203    วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  Kasetsart Educational Review  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    เริ่มบันทึกข้อมูลในปี 2553 
0857-0914    วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center  โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ACI   
0859-1113    วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
1906-9928    วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-8586    วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา     
1685-9855    วารสารสถาบันพระปกเกล้า  King Prajadhipoks Institute Journal  สถาบันพระปกเกล้า     
1906-2044    วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  Institute of Culture and Arts Journal  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2228-8376    วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
2465-3705    วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  Phimoldhamma Research Institute  สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น     
2350-9783    วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
1906-7836    วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  National Defence Studies Institute Journal  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ     
2351-0048    วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา  TNI Journal of Business Administration and Languages  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)     
2351-0056    วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  TNI Journal of Engineering and Technology  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)     
1513-1262    วารสารสภาการพยาบาล  Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council  สภาการพยาบาล  ACI   
0857-0604    วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  Bulletin De L Association Thailandaise Des Professeurs de Francais  สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย    เป็นวารสาร 2 ภาษา คือ ไทย/ฝรั่งเศส 
0125-6985    วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  Journal of the Psychiatric Association of Thailand  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ACI   
0859-2330    วารสารสมาคมนักวิจัย  Journal of the Association of Researchers  สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ     
1905-4084    วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand  สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย    เปลี่ยนแปลงกำหนดออกจากเดิม 2 ฉบับต่อปี เป็น 1 ฉบับต่อปี ตั้งแต่ 26/10/58 
0125-8842    วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
0859-4880    วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ     
1685-408X    วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  Thai Society of Agricultural Engineering Journal  สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย     
1513-4261    วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand  สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย     
2229-0737    วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  Journal of Preventive Medicine Association of Thailand  วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย     
2465-3616    วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย  Journal of the Thai Medical Informatics Association  สมาคมเวชสารสนเทศไทย     
xxxx-xxxx    วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Association Journal  สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์    หยุดตีพิมพ์ 
1905-372X    วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  Journal of Thai Stroke Society  สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย   
0857-2127  2586-8748  วารสารสวนปรุง  Bulletin of Suanprung  โรงพยาบาลสวนปรุง  ACI  ได้จัดทำวารสารในรูปแบบ e-Journal โดยยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2560 เป็นต้นไป และจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วารสารจิตเวชวิทยาสาร (Academic Psychiatry and Psychology Journal) ตั้งแต่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
1905-9353    วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย  Suan Sunandha Academic and Research Review  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
1685-2494    วารสารสหวิทยาการ  Journal of Integrated Sciences  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ปีที่ 1, ฉ. 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2545-ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2546)หยุดพิมพ์ปี 2547-ก.ย. 2554 ปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (ต.ค. 2554-มี.ค. 2555)- 
1513-8429    วารสารสหศาสตร์  Journal of Sahasat  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
1513-4865    วารสารสหเวชศาสตร์  Journal of Allied Health Sciences  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    หยุดตีพิมพ์ 
1906-8980    วารสารสังคมภิวัฒน์  Journal of Social Synergy  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
1686-6541    วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง  Journal of Mekong Societies  ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI   
0125-7536  2651-057X  วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา  Journal of Sociology and Anthropology  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-0590    วารสารสังคมศาสตร์  Journal of Social Sciences  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
1686-9192    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Social Sciences Naresuan University  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
1905-8241    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Walailak Journal of Social Sciences  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    2 ฉบับ/ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2560 
0859-2055    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2286-6922    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
2350-983X    วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Integrated Social Science Journal  ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
2228-8287    วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  Journal for Social Sciences Research  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
1906-2508    วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  Journal of Social Academic  สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
0125-2860    วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Journal of Social Sciences and Humanities  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0857-3166    วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  Journal of Social Work  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0858-2297    วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.  KKU. Veterinary Journal  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  AGRIS   
0125-5169    วารสารสัตวแพทย์  Journal of Kasetsart Veterinarians  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0858-396X    วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย  Journal of Wildlife in Thailand  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
2287-0962  2539-6765  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  Journal of MCU Peace studies  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
1905-7164    วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา  The Public Health Journal of Burapha University  คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา     
0125-1678    วารสารสาธารณสุขศาสตร์  Journal of Public Health  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
1905-1387    วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา  Journal of Public Health and Development  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
1513-7015    วารสารสารสนเทศ  Journal of Information  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
2228-8457    วารสารสารสนเทศศาสตร์  Journal of Information Science  กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI  เดิมชื่อ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. issn: 0125-8427 
1906-893X    วารสารสาระคาม  Sarakham Journal  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
0028-0011    วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  Journal of the National Research Council of Thailand  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  AGRIS   
0858-8899    วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น  Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น     
1686-3690    วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  Journal of Graduate Volunteer Centre  สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    เปลี่ยนชื่อและ issn เป็น วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University) 2630-0680 
2286-7740    วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Library Journal  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ    พิมพ์ถึงปี พ.ศ. 2551 เดิม ISSN 1513-9213 ปี 2555 เปลี่ยน ISSN ใหม่เป็น 2286-7740 ชื่อเหมือนเดิม 
0858-2602    วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Chiang Mai University Library Journal  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0859-3868    วารสารสิ่งแวดล้อม  Environmental Journal  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม     
1906-8557    วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท  AEE-T Journal of Environmental Education  สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย     
2651-1177  2651-1185  วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย  Built Environment Inquiry  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เดิมชื่อ 1.สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย 2.วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ISSN เดิม 1685-4489 
0859-497X    วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย  Journal of Mental Health of Thailand  กรมสุขภาพจิต  ACI   
0125-0744    วารสารสุขศึกษา  Journal of Health Education  คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล     
0125-2674    วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ  Journal of Health, Physical Education and Recreation  สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย   
0857-2690    วารสารสุทธิปริทัศน์  Suthiparithat Journal  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     
0857-6955    วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Open University Journal  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ACI   
1906-9790    วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning  หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI   
0857-0086    วารสารห้องสมุด  T.L.A. Bulletin  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ    ตั้งแต่ปี 2549 เปลี่ยนกำหนดออกเป็นราย 6 เดือน (เดิมออกปีละ 4 ฉบับ) 
1686-1868  2651-1614  วารสารหาดใหญ่วิชาการ  Hatyai Academic Journal  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่     
0857-0965    วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม  Environmental Health Journal  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย     
0125-4820  2586-9736  วารสารอักษรศาสตร์  Journal of Letters  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI  ชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม คือ Bulletin of the Faculty of Arts Chulalongkorn University 
0857-2038    วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์     
1905-7520    วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    เดิมชื่อ วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
2465-454X    วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal of Medicine  คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ชื่อเดิม วารสารอายุรศาสตร์อีสาน (I-San Journal of Internal Medicine) ISSN: 1685-3091 ( จนถึง พ.ศ.2557 ) 
1685-3091    วารสารอายุรศาสตร์อีสาน  I-San Journal of Internal Medicine  คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU Journal of Medicine ) ISSN: 2465-454X (เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558) 
0125-4987    วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา  The Journal of Tropical Medicine and Parasitology  สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย     
1906-7682    วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  Mekong-Salween Civilization Studies Journal  สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร     
0859-1180    วารสารอาหารและยา  FDA Journal  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข     
1513-3109    วารสารอินโดจีนศึกษา  Indochina Studies Journal  ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา    หยุดพิมพ์ปี พ.ศ. 2550-2558 
2287-0326    วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม  Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL)  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
2232-0814    วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล  ASEAN Journal of Open and Distance Learning  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Malaysia Citation Centre   
0857-0841    วารสารเกษตร  Journal of Agriculture  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0857-0108    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า  King Mongkuts Agricultural Journal  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
1685-8379    วารสารเกษตรพระวรุณ  Prawarun Agricultural Journal  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ACI   
1906-0254  2539-6250  วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์  Kasetsart Applied Business Journal  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
1513-5667    วารสารเกษมบัณฑิต  Kasem Bundit Journal  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ACI   
0858-3080    วารสารเกื้อการุณย์  Kuakarun Journal of Nursing  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     
2229-1997  2586-937X  วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา  JSN Journal  สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ห้อง 606 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200     
2408-1051    วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health  เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้     
0859-9432    วารสารเซนต์จอห์น  Saint Johns Journal  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น     
0125-2682    วารสารเทคนิคการแพทย์  Journal of the Medical Technologist Association of Thailand  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  ACI   
0125-5347    วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่  Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0857-6653    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  Journal of Medical Technology and Physical Therapy  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI   
1686-3070    วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Food Technology, Siam University  มหาวิทยาลัยสยาม     
1905-6486    วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา  Journal of Cognitive Technology (JCT)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    หยุดตีพิมพ์ พิมพ์ถึงปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551) 
1906-0807  2539-7281  วารสารเทคโนโลยีภาคใต้  Journal of Southern Technology  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  ACI   
1685-8573    วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology Journal  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)  ACI   
1905-9329  2651-088X  วารสารเทคโนโลยีสุรนารี  Suranaree Journal of Social Science  สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ACI   
2651-1282  2651-1290  วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    เดิม 2229-1210 
1686-5375    วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  Education and Communication Technology Journal = ECT Journal  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
1513-8607    วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย  วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เปลี่ยนชื่อและ ISSN ใหม่ เป็น วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม, ISSN : 2465-4051 
1906-5574    วารสารเภสัชกรรมไทย  Thai Journal of Pharmacy Practice  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI   
0125-3832    วารสารเภสัชวิทยา  Thai Journal of Pharmacology  สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย  ACI   
0125-1570    วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  SciFinder, ACI  เปลี่ยนชื่อเป็น Pharmaceutical Sciences Asia ISSN 2586-8195 
1905-0852    วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  Isan Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ACI   
0125-426X    วารสารเมืองโบราณ  Muang Boran Journal  สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)     
0125-0892    วารสารเศรษฐกิจและสังคม  วารสารเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
0857-8397    วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn Journal of Economics  Faculty of Economics, Chulalongkorn University    Since April 2013, The Chulalongkorn Journal of Economics has been retitiled Southeast Asian Journal of Economics 
0858-9291    วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Kasetsart University Journal of Economics       
0859-8479  2651-0979  วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Chiang Mai University Journal of Economics  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI   
2287-0660    วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา  Burapha Journal of Political Economy  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
2630-0931    วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Journal  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ACI  ISSN เดิมคือ 1685-3008 
2586-9124  2586-9132  วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  Applied Economics Journal  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ACI  1.ISSN(เดิม) : 0858-9291 ตั้งแต่ 4 ต.ค. 60 2.ชื่อ(เดิม) : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553) 
1905-0461    วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Economics Journal  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2350-9864  2586-9744  วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ  Journal of Economics and Management Strategy  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา     
1906-8522  2630-0028  วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  Economics and Public Policy Journal  สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2553) เดิมชื่อ เศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ ISSN1905-0461 เริ่มทำปี 2548 ออกมาเป็นจำนวน 5 ฉบับ (ฉบับสุดท้าย คือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (ม.ค.-มิ.ย. 2552) เพื่อเป็นวารสารระดับชาติ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ และได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
1686-378X    วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา  Journal of East Asian and ASEAN Studies  ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    เดิมชื่อ : วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก (Journal of East Asian Studies Center) 
0125-6971    วารสารแพทย์นาวี  Royal Thai Navy Medical Journal  กรมแพทย์ทหารเรือ     
0125-7323    วารสารแพทย์เขต 4-5  Region 4-5 Medical Journal  ชมรมแพทย์เขต 4-5  Health Science Journals in Thailand   
2586-9957    วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  Journal of Project in Computer Science and Information Technology  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
2586-8772    วารสารโภชนาการ  Journal of Nutrition Association of Thailand  สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ISSN (เดิม) : 0125-6955 ตั้งแต่ 25 ต.ค. 60 เป็นต้นไป 
0125-8680    วารสารโรคผิวหนัง  Thai Journal of Dermatology  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย     
0125-2038    วารสารโรคมะเร็ง  Thai Cancer Journal  มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ     
0857-8575    วารสารโรคเอดส์  Thai AIDS Journal  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     
1905-825X    วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์  Journal of Disease and Health Risk DPC. 3  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์     
0125-6882    วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  Chonburi Hospital Journal  โรงพยาบาลชลบุรี     
1686-4417    วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม  Mahasarakham Hospital Journal  โรงพยาบาลมหาสารคาม     
0858-6101    วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา  Journal of Srithanya Hospital  โรงพยาบาลศรีธัญญา     
0859-7251    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  Journal of Sakon Nakhon Hospital  โรงพยาบาลสกลนคร     
1686-8579    วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital  ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์     
0857-6149    วารสารโลหะ วัสดุ และแร่  Journal of Metals, Materials and Minerals  สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI, SCOPUS   
0858-2025    วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต  Journal of Hematology and Transfusion Medicine  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  ACI   
2287-0210    วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน  Thai Journal of Operations Research :TJOR  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
1686-0667    วารสารไทยคดีศึกษา  The Journal of the Thai Khadi Research Institute  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1686-7459    วารสารไทยศึกษา  Journal of Thai Studies  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1685-6740    วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  Research Methodology and Cognitive Science  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา    ชื่อเดิมคือ วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา(Journal of Educational Research and Measurement Burapha University) 
0858-6527    วิทยาสารทันตสาธารณสุข  Thai Journal of Dental Public Health  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย     
0045-9917    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  Journal of the Dental Association of Thailand  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  SCOPUS (1970-91), ACI   
0859-9254    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Khon Kaen University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI  ชื่อย่อ : Khon Kaen Dent J. 
1905-0488    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI   
0125-5614    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล  Mahidol Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
0075-5192    วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์  Kasetsart Journal (Natural Science)       
0125-8370    วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์  วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0857-4154    วิศวกรรมสาร มก.  Kasetsart Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0125-8273    วิศวกรรมสาร มข.  KKU Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1905-615X    วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
0857-7951    วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ACI   
2286-668X  2630-0346  วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต  KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     
1686-8803    วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์  South-East Asia Journal of Engineering  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    หยุดตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2556 
0125-1724    วิศวสารลาดกระบัง  Ladkrabang Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
0857-1287    วิสัญญีสาร  The Thai Journal of Anesthesiology  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  ACI   
0859-6255    ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร  Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0857-3123    ศรีนครินทร์เวชสาร  Srinagarind Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2229-2268    ศรีวนาลัยวิจัย  Journal of Srivanalai Vijai  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1686-5189    ศิลปกรรมสาร  The Fine and Applied Arts Journal  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-3654    ศิลปวัฒนธรรม  Art and Culture Magazine  บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)     
1905-2863    ศิลปศาสตร์ปริทัศน์  Liberal Arts Review  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
0125-0531    ศิลปากร  Silpakorn Journal  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร     
2408-199X    ศึกษาศาสตร์ มมร  MBU Education Journal  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     
0125-8435    สงขลานครินทร์เวชสาร  Songklanagarind Medical Journal  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI  เปลี่ยนเป็น E-ISSN 2465-468X และชื่อใหม่ Journal of Health Science and Medical Research ตั้งแต่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 61 เป็นต้นไป 
1513-1076    สยามวิชาการ  Siam Academic Review  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม     
1513-7813    สักทอง : วารสารการวิจัย  The Golden Teak: Research Journal      เปลี่ยน issn เป็น 2408-0845, เปลี่ยนชื่อเป็นสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal)  
2408-0845    สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    ISSN (เดิม) : 1513-7813 ชื่อเดิมคือ สักทอง : วารสารการวิจัย (The Golden Teak: Research Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 18, 1(ม.ค.-มิ.ย. 2555) 
2408-0837    สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)  The Golden Teak : Science and Technology Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
0125-4138    สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1905-7571    สัตวแพทย์มหานครสาร  Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร     
0857-1538    สารคดี  Sarakadee Magazine  บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด     
0125-152X    สารศิริราช  Siriraj Hospital Gazette  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     
2228-804X    สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  Walailak Abedo of Culture Journal  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     
0857-1457    หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  NAJUA Architecture, Design and Built Environment  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     
1686-1841    หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย  NAJUA history of architecture Thai architecture  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ACI   
1905-3959    อินทนิลทักษิณสาร  Inthaninthaksin Journal  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ    ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University) โดยใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 60 เป็นต้นไป 
0859-015X    อินฟอร์เมชั่น  Information  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1906-649X    เชียงรายเวชสาร  Chiangrai Medical Journal  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์     
0875-6920    เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  Chiang Mai Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI   
1685-9502    เชียงใหม่สัตวแพทยสาร  Chiang Mai Veterinary Journal  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI  เปลี่ยนชื่อและissn เป็น Veterinary Integrative Sciences (2629-9968) 
0125-5983    เชียงใหม่เวชสาร  Chiang Mai Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ชื่อเดิมคือ Chiang Mai Medical Bulletin 
1905-6648    เทพสตรี I-TECH  Journal of Industrial Technology  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
0125-6491    เวชชสารสัตวแพทย์  The Thai Journal of Veterinary Medicine  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SCOPUS, WoS, AgBiotechNet, AGRIS, ACI   
1906-1552    เวชบันทึกศิริราช  Siriraj Medical Bulletin  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล     
0857-6823    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  Journal of Thai Rehabilitation Medicine  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  ACI  ISSN (ใหม่) : 2630-0184 
2630-0184    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  Journal of Thai Rehabilitation Medicine  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  ACI   
0125-7722    เวชสารแพทย์ทหารบก  Royal Thai Army Medical Journal  กรมแพทย์ทหารบก     
1686-5731    เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์  Business Administration and Economics Review  คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต     
0125-3638    เอเชียปริทัศน์  Journal of Asian Review  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
2351-0641    เอเชียพิจาร  Asia Critique  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
0125-0485    แก่นเกษตร  Khon Kaen Agriculture Journal  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  AGRIS   
0125-0455    แพทยสารทหารอากาศ  Royal Thai Air Force Medical Gazette  กรมแพทย์ทหารอากาศ     
0125-555X    โดมทัศน์  โดมทัศน์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-3460    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  Thai Pharmaceutical and Health Science Journal  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI  เดิมคือ ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร(Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences) 
1686-9540  2586-8659  ไทยไภษัชยนิพนธ์  Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ACI   

กลับสู่เมนู