Article
ชื่อบทความ : การพัฒนาสมรรถนะเชิงการจัดการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตสุขภาพที่11เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ชื่อผู้แต่ง : สัมพันธ์ กลิ่นนาค1, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์2, วันชัย ธรรมสัจการ2

ที่อยู่
1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา
2. สาขาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี


ลิงค์ไปยังตัวบทความ (Fulltext) : -

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  ปีที่ : 10  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 458-465  ปีพ.ศ. : 2560

บทคัดย่อ

-


คำสำคัญ
-

Abstract

-


Keywords
-