วารสารการบริหารปกครอง, วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์, วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และวารสารการบริหารท้องถิ่น เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 60 (5 มิ.ย. 60)

                    เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คุณชาตรี วงษ์แก้วและคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ให้กับ วารสารการบริหารปกครอง ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และวารสารการบริหารท้องถิ่น ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย บรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร และเจ้าหน้าที่ของวารสาร รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 15 ท่าน โดยใช้ระยะเวลาการอบรม 3 วัน รายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้
วันที่ 1
หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ SET UP ระบบ ThaiJO
9:00 – 12:00 น. การติดตั้งเว็บไซท์ของวารสารใน ThaiJO
 • แนะนำระบบ Open Journal System
 • การจัดการ USER
 • ลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสาร (register)
 • การแก้ปัญหาลืม/เปลี่ยน password
 • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารอื่นๆในระบบ
 • ตั้งค่า user และกำหนดสิทธิ์ของ user ในระบบ
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การ Set up วารสาร
  (ข้อมูลและรูปภาพประกอบ จากวารสาร)
  การเตรียมนำวารสารเข้าสู่ระบบ
 • สร้าง section ในวารสาร
 • สร้างแบบประเมิน online
 • สร้างเล่มวารสาร
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  วันที่ 2
  หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ Peer Review
  9:00 – 12:00 น. การทดลองระบบ Review Process
 • ทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
 • ทดลอง Online Publishing
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การทดลองระบบ Review Process (ต่อ)
 • ทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
 • ทดลอง Online Publishing
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  วันที่ 3
  อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ Peer Review และการปรับแต่งหน้าเว็บไซท์วารสาร
  9:00 – 12:00 น. การทดลองระบบ Review Process (ต่อ)
  วารสารฝึกปฏิบัติ
 • ทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
 • ทดลอง Online Publishing
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การนำวารสารฉบับย้อนหลังเข้าสู่ระบบ
  การปรับแต่งหน้าเว็บไซท์ และฟั่งชั่นการใช้งานต่างๆ
 • แก้ไขเนื้อหาภาระงานต่างๆในระบบส่งอีเมล
 • ดูสถิติ และรายงานข้อมูล
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


  รูปกิจกรรม