วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, Journal of Fisheries and Environment, วิศวกรรมสาร มก., วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, วารสารวิชาการเกษตร, วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 9-10 ก.พ. 60 (10 ก.พ. 60)          เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คุณชาตรี วงษ์แก้วและคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ให้กับ วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Journal of Fisheries and Environment ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิศวกรรมสาร มก. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วารสารวิชาการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร และวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อีกทั้งยังมีวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมอบรมในคร้ังนี้ด้วย

          การอบรมครั้งนี้วันแรกจัดขึ้น ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวันที่สองจัดขึ้นณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมวิชาการเกษตร รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 30 ท่าน โดยใช้ระยะเวลาการอบรม 2 วัน รายละเอียดการฝึกอบรมมีดังนี้

วันที่ 1
หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ SET UP ระบบ ThaiJO
9:00 – 12:00 น. การติดตั้งเว็บไซท์ของวารสารใน ThaiJO
 • แนะนำระบบ Open Journal System
 • การจัดการ USER
 • ลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสาร (register)
 • การแก้ปัญหาลืม/เปลี่ยน password
 • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารอื่นๆในระบบ
 • ตั้งค่า user และกำหนดสิทธิ์ของ user ในระบบ
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การ Set up วารสาร
  (ข้อมูลและรูปภาพประกอบ จากวารสาร)
  การเตรียมนำวารสารเข้าสู่ระบบ
 • สร้าง section ในวารสาร
 • สร้างแบบประเมิน online
 • สร้างเล่มวารสาร
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  วันที่ 2
  หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ Peer Review
  9:00 – 12:00 น. การทดลองระบบ Review Process
 • ทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
 • ทดลอง Online Publishing
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การนำวารสารฉบับย้อนหลังเข้าสู่ระบบ
  การปรับแต่งหน้าเว็บไซท์ และฟังชั่นการใช้งานต่างๆ
 • แก้ไขเนื้อหาภาระงานต่างๆในระบบส่งอีเมล
 • ดูสถิติ และรายงานข้อมูล
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


  รูปกิจกรรม