Siriraj Medical Journal เข้ารับฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (22 เม.ย. 59)          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คุณชาตรี วงษ์แก้วและคณะ เดินทางไปให้ฝึกอบรมการใช้งานระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ให้กับ Siriraj Medical Journal ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ศ.นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ เป็นบรรณาธิการวารสาร ซึ่งเคยอบรมการใช้งานระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ไปก่อนหน้านี้แล้ว อีกทั้งยังมี รามาธิบดีเวชสาร ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในการอบรมด้วย

          การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2 ห้อง 202 ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วยบรรณาธิการ กองบรรณาธิการและเจ้าหน้าที่ของแต่ละวารสาร จำนวนประมาณ 10 ท่าน ใช้ระยะเวลา 1 วัน โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้

หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ Peer Review
9:00 – 12:00 น. การจัดการ USER
 • ลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสาร (register)
 • การแก้ปัญหาลืม/เปลี่ยน password
 • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารอื่นๆในระบบ
 • ตั้งค่า user และกำหนดสิทธิ์ของ user ในระบบ
 • การทดลองระบบ Review Process
 • ทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
 • ทดลอง Online Publishing
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 15:00 น. การทดลองระบบ Review Process (ต่อ)
 • ทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
 • ทดลอง Online Publishing
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


  รูปกิจกรรม