วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (26 ม.ค. 59)          เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณชาตรี วงษ์แก้วและคณะ เดินทางไปให้การฝึกอบรมการใช้งานระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ให้กับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีวารสารสมัครเข้ารับการอบรมฯ ดังนี้
 • International Journal of East Asian Studies ของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Journal of HR intelligence ของสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • LEARN Journal ของLanguage Institute, Thammasat University
 • รัฐศาสตร์สาร ของคณะกรรมการรัฐศาสตร์สาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วรรณวิทัศน์ ของภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วารสารจักษุธรรมศาสตร์ ของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วารสารญี่ปุ่นศึกษา ของโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วารสารศิลปศาสตร์ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วารสารศาสตร์ ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วารสารสหวิทยาการ ของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • ศิลปกรรมสาร ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          อีกทั้งยังมีวารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 25 ท่าน และใช้ระยะเวลา 2 วัน โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้

วันที่ 1
หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ SET UP ระบบ ThaiJO
9:00 – 12:00 น. การติดตั้งเว็บไซท์ของวารสารใน ThaiJO
 • แนะนำระบบ Open Journal System
 • การจัดการ USER
 • ลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสาร (register)
 • การแก้ปัญหาลืม/เปลี่ยน password
 • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารอื่นๆในระบบ
 • ตั้งค่า user และกำหนดสิทธิ์ของ user ในระบบ
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การ Set up วารสาร
  (ข้อมูลและรูปภาพประกอบ จากวารสาร)
  การเตรียมนำวารสารเข้าสู่ระบบ
 • สร้าง section ในวารสาร
 • สร้างแบบประเมิน online
 • สร้างเล่มวารสาร
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  วันที่ 2
  หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ Peer Review
  9:00 – 12:00 น. การทดลองระบบ Review Process
 • ทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
 • ทดลอง Online Publishing
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การนำวารสารฉบับย้อนหลังเข้าสู่ระบบ
  การปรับแต่งหน้าเว็บไซท์ และฟังชั่นการใช้งานต่างๆ
 • แก้ไขเนื้อหาภาระงานต่างๆในระบบส่งอีเมล
 • ดูสถิติ และรายงานข้อมูล
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


  รูปกิจกรรม