วารสารอักษรศาสตร์, Rian Thai:International Journal of Thai Studies, วารสารไทยศึกษา, วารสารวิจัยพลังงาน และ SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (18 ก.พ. 59)          เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คุณชาตรี วงษ์แก้วและคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ให้กับ วารสารอักษรศาสตร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Rian Thai:International Journal of Thai Studies ของสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วารสารไทยศึกษา ของสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วารสารวิจัยพลังงาน ของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS ของ Faculty of Economics, Chulongkorn University และมี วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการอบรมด้วย

          การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วยกองบรรณาธิการและเจ้าหน้าที่ของแต่ละวารสาร จำนวนประมาณ 12 ท่าน ใช้ระยะเวลา 3 วัน โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้

วันที่ 1
หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ SET UP ระบบ ThaiJO
9:00 – 12:00 น. การติดตั้งเว็บไซท์ของวารสารใน ThaiJO
 • แนะนำระบบ Open Journal System
 • การจัดการ USER
 • ลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสาร (register)
 • การแก้ปัญหาลืม/เปลี่ยน password
 • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารอื่นๆในระบบ
 • ตั้งค่า user และกำหนดสิทธิ์ของ user ในระบบ
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การ Set up วารสาร
  (ข้อมูลและรูปภาพประกอบ จากวารสาร)
  การเตรียมนำวารสารเข้าสู่ระบบ
 • สร้าง section ในวารสาร
 • สร้างแบบประเมิน online
 • สร้างเล่มวารสาร
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  วันที่ 2
  หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ Peer Review
  9:00 – 12:00 น. การทดลองระบบ Review Process
 • ทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
 • ทดลอง Online Publishing
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การทดลองระบบ Review Process (ต่อ)
 • ทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
 • ทดลอง Online Publishing
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  วันที่ 3
  อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ Peer Review และการปรับแต่งหน้าเว็บไซท์วารสาร
  9:00 – 12:00 น. การทดลองระบบ Review Process (ต่อ)
  วารสารฝึกปฏิบัติ
 • ทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
 • ทดลอง Online Publishing
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การนำวารสารฉบับย้อนหลังเข้าสู่ระบบ
  การปรับแต่งหน้าเว็บไซท์ และฟั่งชั่นการใช้งานต่างๆ
 • แก้ไขเนื้อหาภาระงานต่างๆในระบบส่งอีเมล
 • ดูสถิติ และรายงานข้อมูล
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


  รูปกิจกรรม