วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และ NIDA Journal of Language and Communication เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (2 พ.ย. 58)

          เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณชาตรี วงษ์แก้วและคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ให้กับ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Journal of Language and Communication ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 10 ท่าน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 2 วัน โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้ี้
  • วันแรก ทางศูนย์ TCI ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการ USER ดังนี้ ลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสาร (register), การแก้ปัญหาลืม/เปลี่ยน password, การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารอื่นๆในระบบ, ตั้งค่า user และกำหนดสิทธิ์ของ user ในระบบ ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดอบรมเกี่ยวกับการ Setup ระบบ ThaiJO 5 ขั้นตอน คือ 1) Details 2) Policies 3) Submissions 4) Managment และ 5) The Look
  • วันที่สอง ได้มีการทดลองระบบ Review Process ซึ่งได้ทำการทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ และทดลองการ Online Publishing
รูปกิจกรรม