หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (23 ธ.ค. 58)

          เมื่อวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณชาตรี วงษ์แก้วและคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ให้กับ หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ เป็นบรรณาธิการวารสาร, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล เป็นบรรณาธิการวารสาร และ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 15 ท่าน และใช้ระยะเวลา 2 วัน โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้

วันที่ 1
หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ SET UP ระบบ ThaiJO
9:00 – 12:00 น. การติดตั้งเว็บไซท์ของวารสารใน ThaiJO
 • แนะนำระบบ Open Journal System
 • การจัดการ USER
 • ลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสาร (register)
 • การแก้ปัญหาลืม/เปลี่ยน password
 • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารอื่นๆในระบบ
 • ตั้งค่า user และกำหนดสิทธิ์ของ user ในระบบ
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การ Set up วารสาร
  (ข้อมูลและรูปภาพประกอบ จากวารสาร)
  การเตรียมนำวารสารเข้าสู่ระบบ
 • สร้าง section ในวารสาร
 • สร้างแบบประเมิน online
 • สร้างเล่มวารสาร
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  วันที่ 2
  หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ Peer Review
  9:00 – 12:00 น. การทดลองระบบ Review Process
 • ทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
 • ทดลอง Online Publishing
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การนำวารสารฉบับย้อนหลังเข้าสู่ระบบ
  การปรับแต่งหน้าเว็บไซท์ และฟังชั่นการใช้งานต่างๆ
 • แก้ไขเนื้อหาภาระงานต่างๆในระบบส่งอีเมล
 • ดูสถิติ และรายงานข้อมูล
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


  รูปกิจกรรม