วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (16 พ.ย. 58)

          เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา คุณชาตรี วงษ์แก้วและคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ให้กับ วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ณ ห้องศูนย์ประมวลข้อมูล ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ เป็นบรรณาธิการวารสาร อีกทั้งยังมีตัวแทนจาก รัฐศาสตร์สาร ของคณะกรรมการรัฐศาสตร์สาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, เอเชียปริทัศน์ ของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 10 ท่าน และใช้ระยะเวลา 2 วัน โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้

วันที่ 1
หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ SET UP ระบบ ThaiJO
9:00 – 12:00 น. การติดตั้งเว็บไซท์ของวารสารใน ThaiJO
 • แนะนำระบบ Open Journal System
 • การจัดการ USER
 • ลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสาร (register)
 • การแก้ปัญหาลืม/เปลี่ยน password
 • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารอื่นๆในระบบ
 • ตั้งค่า user และกำหนดสิทธิ์ของ user ในระบบ
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การ Set up วารสาร
  (ข้อมูลและรูปภาพประกอบ จากวารสาร)
  การเตรียมนำวารสารเข้าสู่ระบบ
 • สร้าง section ในวารสาร
 • สร้างแบบประเมิน online
 • สร้างเล่มวารสาร
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  วันที่ 2
  หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ Peer Review
  9:00 – 12:00 น. การทดลองระบบ Review Process
 • ทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ
 • ทดลอง Online Publishing
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
  13:00 – 16:00 น. การนำวารสารฉบับย้อนหลังเข้าสู่ระบบ
  การปรับแต่งหน้าเว็บไซท์ และฟังชั่นการใช้งานต่างๆ
 • แก้ไขเนื้อหาภาระงานต่างๆในระบบส่งอีเมล
 • ดูสถิติ และรายงานข้อมูล
 • ห้องประชุม/ห้องทำงาน ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


  รูปกิจกรรม