วารสาร มทร.อีสาน เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (5 ก.พ. 57)


          จากการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7 (7th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals) มีบรรณาธิการวารสารแจ้งความจำนงขอรับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวนทั้งสิ้น 114 วารสาร ขณะนี้ทางศูนย์ TCI ได้เร่ิมให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว          เมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ TCI นำโดยคุณชาตรี วงษ์แก้ว และคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO ให้กับ วารสาร มทร.อีสาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 20 ท่าน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 3 วัน โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้

  • วันแรก ทางศูนย์ TCI ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการ USER ดังนี้ ลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสาร (register), การแก้ปัญหาลืม/เปลี่ยน password, การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารอื่นๆในระบบ, ตั้งค่า user และกำหนดสิทธิ์ของ user ในระบบ ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดอบรมเกี่ยวกับการ Setup ระบบ ThaiJO 5 ขั้นตอน คือ 1) Details 2) Policies 3) Submissions 4) Managment และ 5) The Look
  • วันที่สอง ได้มีการทดลองระบบ Review Process ซึ่งได้ทำการทดลองระบบ Review ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ และทดลองการ Online Publishing
  • วันสุดท้ายทางศูนย์ TCI ทำการจัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการปรับแต่งระบบ ThaiJO ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวารสาร ในครั้งนี้ด้วย


ภาพกิจกรรม