วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, วารสารสารสนเทศศาสตร์ และวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (7 มี.ค. 56)


          จากการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7 (7th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals) มีบรรณาธิการวารสารแจ้งความจำนงขอรับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวนทั้งสิ้น 114 วารสาร ขณะนี้ทางศูนย์ TCI ได้เร่ิมให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          เมื่อวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ TCI นำโดยนายชาตรี วงษ์แก้ว และคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO ให้กับ 3 วารสาร ได้แก่ วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, วารสารสารสนเทศศาสตร์ และ วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ในช่วงวันแรก ทางศูนย์ TCI ได้ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวารสารเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบ ThaiJO และทางศูนย์ TCI ได้ทำการลงข้อมูลวารสารฉบับเก่าให้กับวารสาร ซึ่งทางศูนย์ TCI ทำการจัดอบรมการ Setup ระบบ ThaiJO 5 ขั้นตอน คือ Details , Policies , Submissions , Managment และ The Look ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวารสาร วันที่สองและวันสุดท้ายวารสารทั้ง 3 อบรมเกี่ยวกับ ระบบ Online submission ของระบบ ThaiJO ในครั้งนี้ด้วย


ภาพกิจกรรม


ข่าว / กิจกรรมวารสารที่เข้ารับการฝึกอบรมและใช้ระบบ ThaiJO ที่ผ่านมา
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ และวารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (7 มี.ค. 56)
Pacific Rim International Journal of Nursing Research, วารสารสภาการพยาบาล, วารสารพยาบาลทหารบก และเวชสารแพทย์ทหารบก เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (4 ก.พ. 56)
วารสารการพยาบาลและการศึกษา, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (14 ม.ค. 56)
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (26 ธ.ค. 55)
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (3 ธ.ค. 55)