วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (30 พ.ย. 55)


          จากการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7 (7th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals) มีบรรณาธิการวารสารแจ้งความจำนงขอรับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวนทั้งสิ้น 114 วารสาร ขณะนี้ทางศูนย์ TCI ได้เร่ิมให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          เมื่อวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ TCI นำโดยนายชาตรี วงษ์แก้ว และคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO ให้กับวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          ในวันแรก ทางศูนย์ TCI ได้ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวารสารเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบ ThaiJO ระหว่างนั้นทางศูนย์ TCI ได้ลงข้อมูลวารสารฉบับเก่าให้กับวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ช่วงบ่ายทางศูนย์ TCI ทำการจัดอบรมการ Setup ระบบ ThaiJO 5 ขั้นตอน คือ Details , Policies , Submissions , Managment และ The Look ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวารสาร วันที่สองและวันสุดท้ายทางศูนย์ TCI ทำการจัดอบรมการใช้ Online Submission ของระบบ ThaiJO ในครั้งนี้ด้วย


ภาพกิจกรรม


ข่าว / กิจกรรมวารสารที่เข้ารับการฝึกอบรมและใช้ระบบ ThaiJO ที่ผ่านมา
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (19 พ.ย. 55)
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (12 พ.ย. 55)
การจัดบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (17 ต.ค. 55)