วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (26 ธ.ค. 55)


          จากการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7 (7th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals) มีบรรณาธิการวารสารแจ้งความจำนงขอรับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวนทั้งสิ้น 114 วารสาร ขณะนี้ทางศูนย์ TCI ได้เร่ิมให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ TCI นำโดยนายชาตรี วงษ์แก้ว และคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO ให้กับวารสาร วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
          ในช่วงวันแรก ทางศูนย์ TCI ได้ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวารสารเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบ ThaiJO และช่วงบ่าย ทางศูนย์ TCI ได้ทำการลงข้อมูลวารสารฉบับเก่าให้กับวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต วันที่สองช่วงเช้าทางศูนย์ TCI ทำการจัดอบรมการ Setup ระบบ ThaiJO 5 ขั้นตอน คือ Details , Policies , Submissions , Managment และ The Look ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวารสาร ช่วงบ่ายของวันที่สองและวันที่สามทางศูนย์ TCI ได้จัดอบรม Online submission ของระบบ ThaiJO ในครั้งนี้ด้วย


ภาพกิจกรรม


ข่าว / กิจกรรมวารสารที่เข้ารับการฝึกอบรมและใช้ระบบ ThaiJO ที่ผ่านมา
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (3 ธ.ค. 55)
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (30 พ.ย. 55)
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (19 พ.ย. 55)
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (12 พ.ย. 55)
การจัดบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (17 ต.ค. 55)