การขยายเวลาส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 (9 ก.ย. 62)


ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และเปิดให้วารสารส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินในระบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากมีวารสารจำนวนหนึ่งที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์และครบถ้วน และมีบางวารสารมีการเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการในช่วงเวลาที่ศูนย์ TCI ได้เปิดให้มีการส่งข้อมูล ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ทันตามกำหนด ศูนย์ TCI จึงขยายเวลาการส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 (เป็นกรณีพิเศษ) ได้จนถึงวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 หากพ้นกำหนดดังกล่าว วารสารที่ไม่ส่งข้อมูลเข้ารับการประเมินจะถูกจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 3 โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ปิดรับข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4
และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง